Neolispec P 44

Category:

Description

Neolispec P 44

Sastav: 1 g oralnog praška sadrži:
Linkomicin hidrohlorid          22 mg
Spektinomicin sulfat              22 mg

Pomoćna supstanca:
Glukoza, monohidrat          do 1 g 

Indikacije: 

Svinje: Za kontrolu i lečenje dizenterije svinja uzrokovane sa Serpulina hyodysenteriae, udružene sa Fusobacterium, Bacteroides, Clostridium i/ili Campylobacter spp., koji su osetljivi na kombinaciju linkomicina i spektinomicina.

Za kontrolu i lečenje enteritisa svinja uzrokovanih sa Escherichia coli Salmonella spp., koje su osetljive na kombinaciju linkomicina i spektinomicina. Proizvod posebno efikasan u lečenju složenih ili mešanih enteričnih infekcija koje su uzrokovane sa gore navedenim mikroorganizmima.

Za kontrolu i lečenje enteritisa uzrokovanog sa Lawsonia intracellularis (ileitis) kod svinja.

Kontrola mikoplazmatskih (enzootskih) pneumonija kod svinja.

Pre primene leka mora biti potvrđeno prisustvo oboljenja u zapatu.

Živina: Lečenje i kontrola hroničnog respiratornog oboljenja (CRD) prouzrokovanog sa Mycoplasma gallisepticum Escherichia coli, povezanog sa niskom stopom mortaliteta.

Pre primene leka mora biti potvrđeno prisustvo oboljenja u jatu.

Kontraindikacije: Kontraindikovana je primena ovog leka kod preživara, konja, kunića, zamorčića i hrčkova, kao i koka nosilja čija se jaja koriste za ljudsku ishranu. Preparat se ne daje životinjama sa oštećenjem jetre i bubrega.

Neželjena dejstva: Ponekad, primena leka  može prouzrokovati pojavu meke stolice ili tešku dijareju, iritaciju kože (crvenilo), otok anusa i uznemirenost životinja. Ove pojave spontano prestaju za 5 do 8 dana. Moguće su reakcije preosetljivosti i anafilaksa. Ukoliko primetite neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Svinje i živina

Doziranje i način primene: Oralna upotreba.

Lek se primenjuje zamešan u hranu za životinje (svinje) ili rastvoren u vodi za piće (svinje i živina).

Doza leka za svinje iznosi 225 – 450 mg leka / kg telesne mase.

Lečenje i kontrola crevnih infekcija

Lečenje : 2 g leka po kg hrane u trajanju od 3 nedelje ili dok klinički znaci oboljenja ne iščeznu.

Kontrola: 1-2 g leka po kg hrane u toku perioda kada postoji rizik od nastanka bolesti.

Pomoć u kontroli mikoplazmatskih pneumonija: 1-2 g leka po kg hrane. Životinjama davati lek svakodnevno u toku perioda kada postoji rizik od nastanka oboljenja.

Doza leka datog svinjama u vodi za piće iznosi 1 g / L vode tokom 10 dana.

Doza leka za živinu iznosi 1 g / kg telesne  mase, što odgovara dozi od 10 g / L vode za piće tokom 7 dana.

A*B/C =D

A – prosečna telesna masa (t.m.) životinje u kg

B – doza leka po kg t.m. dnevno

C – prosečno dnevno konzumiranje hrane u kg / vode u L

D – količina leka u mg

Prilikom davanja leka treba što tačnije odrediti telesnu masu životinja i dnevni unos hrane / vode za piće.

Medicirana voda za piće treba da bude jedini izvor vode za piće tokom trajanja terapije.

Svu neiskorištenu vodu treba odbaciti nakon 24 časa.

U slučajevima kada je oboljenje praćeno značajnim smanjenjem unosa vode ili hrane treba započeti parenteralnu terapiju.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Praviti dnevno svež rastvor leka u vodi za piće ili u hrani. Lek prvo umešati u manju količinu hrane, odnosno u manju količinu vode za piće, a zatim u ukupnu količinu hrane, odnosno vode za piće. (npr. 100g leka prvo rastvoriti u 5L vode dok se ne dobije homogen rastvor, a zatim tu količinu primarnog rastvora rastvoriti u preostaloj količini vode, tj. 95L vode). U toku terapije životinja treba da konzumira samo mediciranu vodu, odnosno mediciranu hranu. Koristiti lek samo kod ciljnih vrsta životinja navedenih u uputstvu.

Ukoliko za 5 dana od početka tretmana ne dođe do pobojšanja stanja kod tretiranih životinja, terapiju treba prekinuti i preispitati dijagnozu. Ukoliko dođe do alergijske reakcije, treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće.

Rezistencija na linkomicin je široko rasprostranjena kod B. hyodysenteriae  i može dovesti do neuspeha kliničke terapije.

Lečenje treba zasnivati na rezultati antibiograma. Ukoliko to nije moguće, lečenje treba zasnivati na lokalnim epidemiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterija.

Primena leka koja odstupa od uputstva navedenih u obeležavanju leka može povećati rizik od razvoja i selekcije rezistentnih bakterija i smanjenja efikasnosti terapije makrolidima zbog potencijalne unakrsne rezistencije.

Oralna primena lekova koji sadrže linkomicin indikovana je isključivo kod svinja i živine.

Ostalim životinjskim vrstama treba sprečiti pristup vodi. Linkomicin može dovesti do ozbiljnih gastrointestinalnih problema kod drugih životinja.
Rezistencija na linkomicin široko je rasprostranjena kod B. hyodysenteriae i terapija može biti neuspešna.

Treba izbegavati ponovljenu ili produženu primenu leka, uz poboljšanje uslova na farmi i pojačanu dezinfekciju.
Ukoliko se nakon 5 dana ne uoči poboljšanje treba ponovo razmotriti dijagnozu.
Bolesne jedinke imaju smanjen apetit i izmenjen unos vode, pa kod ozbiljno obolelih životinja treba uvesti parenteralnu terapiju.

Karenca: Meso i jestivi organi nisu za upotrebu tokom trajanja terapije, kao i 5 dana od poslednje primene leka.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama. 

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Osobe koje pripremaju hranu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Treba voditi računa da ne dođe do udisanja leka. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke i izložene delove kože. Osobe preosetljive na linkomicin i/ili spektinomicin treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu originalno pakovanje leka ili Uputstvo za korisnika.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu
Lek se ne koristi kod gravidnih životinja i nosilja komzumnih jaja.
Značajan deo sojeva E. coli ima visoke MIK vrednosti ( minimalne inhibitorne koncentracije) za kombinaciju linkomicina i spektinomicina i mogu biti klinički rezistentni.
Zbog tehničkih ograničenja, teško je in vitro utvrditi osetljivost L. intracellularis, te podaci o rezistenciji na linkomicin – spektinomicin kod ove bakterijske vrste nisu dostupni.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: 

S obzirom da linkomicin prolazi placentarnu barijeru i u amnionskoj tečnosti može da dostigne 2/3 koncentracije u krvi majke, smatra se da može ispoljiti ototoksične i nefrotoksične efekte na fetusu. Ne koristi se kod gravidnih životinja i koka nosilja.

Interakcije:
Lek se ne sme primenjivati zajedno sa eritromicinom i drugim makrolidima.
Pokazalo se da linkomicin blokira neuromuskularnu provodljivost, pa ga ne treba koristiti sa lekovima koji imaju sličan efekat ( npr. tubokurarin, pankuronijum ). Ciklamati smanjuju resorpciju linkomicina iz digestivnog trakta. Kombinacija sa anesteticima može dovesti do nervnomišićne blokade. Lek ne treba primenjivati istovremeno sa kaolinom i pektinom zbog toga što oni ometaju resorpciju linkomicina. Ukoliko je njihova istovremena primena neophodna, primenite ih u razmaku od najmanje 2 časa.

Predoziranje: Preparat je vrlo malo toksičan. Ako se lek daje u dužem vremenskom periodu može prouzrokovati nefrotoksični efekat i neurotoksičnu blokadu (miorelaksantni efekat). U slučaju predoziranja tretman je simptomski.

Inkompatibilnost: U rastvorima linkomicin je inkopatibilan sa ampicilinom, benzilpenicilinom, karbencilinom i sulfadiazonom.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna uputstva za čuvanje leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25oC. Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe : 2 godine.

Rok upotrebe posle prvog otvaranja: upotrebiti odmah

Rok upotrebe posle zamešanja u hranu za životinje ( svinje ):upotrebiti odmah.
Rok upotrebe posle rekonstitucije leka u vodi za piće:upotrebiti odmah.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Pakovanje: Kesa 20 g, 100 g, 500 g.

ATCvet kod: QJ01FF52

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o , Subotica, 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neolispec P 44”