Neobuton

Category:

Description

NEOBUTON

 

ALIMS   SKL   UZK

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

1 ml rastvora za injekciju sadrži

Aktivna supstanca:
Menbuton 100 miligrama

Pomoćne supstance:
Hlorokrezol
Natrijum metabisulfit
Dinatrijum edetat
Monoetanolamin
Voda za injekcije

INDIKACIJE

Kod goveda, ovaca, koza, konja i svinja:

Stimulacija hepato-digestivne aktivnosti pri poremećaja funkcije digestivnog trakta i oštećenja funkcije jetre.

KONTRAINDIKACIJE

Ne preporučuje se primena kod životinja sa srčanim oboljenjima kao ni u kasnom  graviditetu.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce, koze, konji i svinje

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Kod mladih goveda ( do 6 meseci starosti),ovaca,koza i svinja:

10 mg menbutona/kg t.m.intramuskularno ili intravenski., što odgovara 1ml NEOBUTONA/10 kg t.m.

Goveda ( starija od 6 meseci):

5-7.5 mg menbutona/kg t.m. intravenski, što odgovara količini od 1ml NEOBUTONA /15-20 kg t.m.

Konji:

2.5-5 mg menbutona /kg t.m.sporom intravenskom injekcijom, što odgovara 1 ml NEOBUTONA /20-40 kg t.m.

Ukoliko je potrebno terapija se može ponoviti posle 24 sata.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek se daje isključivo kao intavenska injekcija.

KARENCA

Meso i jestivi organi goveda, ovaca, koza,konja i svinja: 0 dana

Mleko krava, koza, ovaca i kobila: 0 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nema posebnih upozorenja.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Konjima davati isključivo kao intravensku injekciju.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se može primenjivati tokom perioda laktacije.Ne primenjivati lek u visokom graviditetu.

Interakcije

Nisu poznate

Predoziranje

Nema poznatih simptoma, hitnih procedura ili antidota.

Inkompatibilnost

Ne koristiti istovremeno sa rastvorima koji sadrže kalcijumove soli, prokain penicilin i vitamine B-grupe

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje:

Bočica od tamnog stakla, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem, sa 100 ml rastvora za injekciju.

Način izdavanja leka: 

Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATC vet kod: QA05AX90