Neomethason

Category:

Description

Neomethason

ALIMS   SKL   UZK

Sastav: 1 mL rastvora za injekciju  sadrži:

Aktivna supstanca:

Deksametazon-natrijumfosfat 2.64 mg (odgovara 2.00 mg deksametazona)

Pomoćne supstance:

Natrijum-metabisulfit  1.00 mg
Natrijum-citrat, bezvodni  10.00 mg
Benzil alkohol  10.00 mg
Ostale pomoćne supstance: limunska kiselina; natrijum hidroksid; voda za injekcije

Indikacije: Terapija oboljenja lokomotornog aparata životinja, kao što su razna zapaljenja zglobova (artritis, periartritis, poliartritis), zapaljenja tetiva i tetivnih ovojnica (tendinitis i tendovaginitis), zapaljenja burzi (burzitis), zapaljenja mišića (miozitis), nerava (neuritis), bolnih povreda: uganuća (luksacije), nagnječenja (kontuzije), iščašenja (distorzije), preloma kostiju (frakture), alergijskih reakcija, ketoze i puerperalne pareze, dermatitisa kao i trauma prilikom porođaja. Deksametazon se primenjuje kao simptomatska terapija sa antibioticima u terapiji zapaljenja vimena (mastitis) i MMA sindroma krmača, kao i u terapiji inflamatornih stanja respiratornog sistema kod konja, goveda,  svinja, pasa i mačaka.

Kontraindikacije: Kontraindikovana je primena leka kod životinja preosetljivih na glukokortikoide ili bilo koju komponentu leka, primena u graviditetu (osim u graviditetnoj toksemiji), skorašnjem hirurškom zahvatu (jer onemogućava zarastanje rana), kod rana koje teško zarastaju, glaukoma, kod  edema, renalne i srčane insuficijencije, steroidnog dijabetesa i diabetes melitusa, hiperadenokorticizma, krvnih diskrazija i ulceracija na sluznici želuca, akutne tuberkuloze, duboke ulceracije kornee, demodikoze i osteoporoze. Lek se ne primenjuje kod virusnih infekcija (u toku viremije), kao ni kod laminitisa konja. Ne daje se kod bakterijskih infekcija koje nisu tretirane baktericidnim antibioticima.

Neželjena dejstva: Dok se jednokratne doze leka generalno dobro podnose, njegova dugotrajna upotreba može izazvati ozbiljna neželjena dejstva. Aplikacija visokih doza glukokortikoida u periodu od par nedelja može prouzrokovati supresiju hipotalamo-hipofizno-adrenokortikalne osovine. Sistemska primena kortikosteroida, pre svega na početku terapije ovim lekom može izazvati poliuriju, polidipsiju i polifagiju. Kasnije je moguća pojava slabosti muskulature, osteoporoze i letargije, kao i pojava hemoragičnog gastroenteritisa, pankreatitisa, poremećaja funkcije jetre i bubrega. Može nastati hiperglikemija sa glikozurijom, leukopenija, trombocitopenija. Zbog imunosupresivnog delovanja kortikosteroida povećana je osetljivost životinja prema bakterijskim i virusnim infekcijama. Kod dugotrajne primene moguća je retencija natrijuma i vode sa posledičnom pojavom edema. Može doći do anafilaktičke reakcije i u tom slučaju treba odmah aplikovati adrenalin.

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, svinje, psi i mačke.

Doziranje i način primene: Lek se daje intramuskularno ili lokalno u zapaljeno tkivo (intraartikularno, perartikularno, intraburzalno) u  dozi koja iznosi: 
Konji, goveda:
 

  • intramuskularno: 2.5 mL/100kg t.m. 
  • lokalno: 2-4 mL

Ždrebad, telad:

  • intramuskularno: 0.5 mL/10kg t.m.
  • lokalno: 1-2 mL

Svinje: 

  • intramuskularno: 0.5 mL/10kg t.m. 
  • lokalno: 1-2 mL

Psi i mačke:

  • intramuskularno: 0.25 mL/5kg t.m.
  • lokalno 0,25-1 mL

Lek se aplikuje jednokratno, ali u zavisnosti od težine zapaljivog procesa doza se kod velikih životinja može ponoviti posle 1-2 dana,  kod svinja i pasa  posle 1-2 dana, a kod mačaka posle 2-3 dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Terapiju sprovoditi preporučenim terapijskim dozama jer svako povećanje doze prouzrokuje ozbiljne neželjene efekte. Intraartikularnu primenu ovog leka obavljati pod strogo aseptičnim uslovima, a pošto se isključi bakterijska infekcija, fraktura ili aseptična nekroza kosti. Treba biti oprezan u tretiranju raznih inflamatornih stanja jer deksametazon, kao i ostali glukokortikosteroidi, može maskirati kliničku sliku i na taj način olakšati širenje mokroorganizama.
Aplikacija visokih doza glukokortikoida u periodu od par nedelja može prouzrokovati supresiju hipotalamo-hipofizno-adrenokortikalne osovine. Zbog toga se do prekida terapije preporučuje postepeno smanjivanje doze glukokortikoida.

Karenca:

Meso goveda i svinja: 21 dan

 Mleko krava: 84 sata

 Lek se ne daje konjima čije je meso namenjeno za ljudsku ishranu.

Posebna upozorenja za čuvanje leka:

Čuvati van domašaja dece. 

Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 stepeni Celzijusa.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 stepeni Celzijusa.

Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

Posebna upozorenja:

Za primenu na životinjama: Kada se daje kravama u laktaciji smanjuje produkciju mleka tokom 3-5 dana, sa čime moraju biti upoznati vlasnici životinje. Svi glikokortikoidi, pa i deksametazon mogu da prouzrokuju laminitis kod osetljivih konja.
Ne daje se 24 sata pred trku.
Estrogeni potenciraju dejstvo glikokortikoida kada se istovremeno primenjuju. NSAIL potenciraju neželjene efekte glikokortikoida na digestivni sistem. Glikokortikoidi smanjuju efikasnost bakteriostatskih antibiotika. Kortikosteroidi se zbog imunosupresivnog delovanja ne primenjuju u vreme vakcinacije kao i 3-4 nedelje pre i posle vakcinacije. Antihistaminici i barbiturati stimulišu metabolizam kortikosteroida indukcijom enzima jetre, i tako smanjuju aktivnost deksametazona. S druge strane, primena deksametazona skraćuje vreme delovanja barbiturata.

Upotreba tokom graviditeta i laktacijeNe preporučuje se upotreba kortikosteroida u periodu graviditeta. Lek primenjen u ranom graviditetu može izazvati fetalne malformacije. U poslednjoj trećini graviditeta može prouzrokovati prevremeni porođaj, smrt fetusa, retenciju placente i metritis. Kod krava u laktaciji može dovesti do smanjenja produkcije mleka.

 Predoziranje: Ako se aplikuju doze veće od propisanih, ili više puta nego što je propisano može doći do: hiperglikemije sa glukozurijom, ulceracija na sluznici želuca, hepatitisa, nefritisa, aplastične anemije, leukopenije, agranulocitoze kao i trombocitopenije.

Inkompatibilnost: 

U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjamaIzbegavati direktan kontakt sa proizvodom. Nakon primene oprati ruke. Ne jesti i ne piti za vreme rukovanja proizvodom. U slučaju kontakta leka sa očima, treba ih odmah isprati vodom.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja lekaNeiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25˚C.
Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

Način izdavanja: Izdaje se samo na recept veterinara

Pakovanje: Boca od tamnog stakla (hidrolitičke grupe II), zatvorena čepom od brombutoč gume i aluminijumskom kapicom, 50 mL i 100 mL.

 Zbirno pakovanje: Kutija sa 12 boca od 100mL.

ATCvet kod: QH02AB02

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neomethason