Neovit AD3E

Category:

Description

Neovit AD3E

ALIMS   SKL   UZK

Sastav: 1 mL rastvora za  injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Vitamin A                                                                             100.000 i.j.

(u obliku Vitamin A-palmitat 1.7 MIU/g)

Holekalciferol                                                                     50.000 i.j.

(u obliku Vitamin D3 1.0 MIU/g)

All-rac-alfa-Tokoferil-acetat                                                5.0 mg

Pomoćne supstance:

Etilhidroksibenzoat                                                               1.0 mg
Benzilalkohol
Benzil-benzoat q.s.
Ostale pomoćne supstance: butilhidroksitoluen, Emulson AGCO 40/NS

Indikacije:

Preveniranje i lečenje hipovitaminoza, rahitisa, osteomalacije, distrofije mišića i jetre, keratitisa, kokošijeg slepila, uzgojnih bolesti, poremećeja u fertilitetu i graviditetu. Primenjuje se tokom rekonvalescentnog perioda i stresa, za poboljšanje rasta mladih životinja, kao i potporna terapija kod različitih infektivnih i parazitskih oboljenja.

Kontraindikacije:

Nisu poznate.

Neželjena dejstva:

Prilikom aplikacije leka, naročito većih zapremina na jednom injekcionom mestu, ponekad može doći do pojave lokalne reakcije. Moguća je pojava anafilaktičke reakcije. Veoma retko, i samo posle duže primene visokih doza leka, može doći do pojave neželjenih efekata, koji su posledica A i D hipervitaminoze (anoreksija, mučnina, povraćanje, enteritis, dijareja, kaheksija, otok i krvarenje na gingivama, aritmija srca, fraktura kostiju).

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja:

Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke.

Doziranje i način primene:

Intramuskularna upotreba.
Preparat se aplikuje jednokratno i.m. u dnevnoj količini, odnosno dozi koja iznosi:

Goveda:                      3-5 mL na 100 kg tm
Konji:                          2-4 mL na 100 kg tm
Telad i ždrebad:    3-4mL na 50 kg tm
Ovce i koze:              3-4 mL na 25 kg tm
Jagnjad, jarad:     1-2 mL po životinji
Svinje:                        5 mL na 50 kg tm
Psi  i mačke:            0.5 mL na 2,5 kg tm

U terapijske svrhe lek se primenjuje jednokratno u preporučenim dozama, a ukoliko je potrebno aplikacija se može ponoviti. Interval između aplikacija treba da bude najmanje nedelju dana. U preventivne svrhe lek se daje jednokratno, a po potrebi aplikacija se može ponoviti svaka dva do tri meseca.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: 

Kod davanja velike zapremine preparata, treba ga aplikovati na više injekcionih mesta.

Karenca:

Meso 28 dana

Mleko: nula (0) dana

Posebna upozorenja za čuvanje leka

Čuvati van domašaja  dece.

Čuvati u originalnom pakovanju , na temperaturi  do 25oC.

Ne čuvati u frižideru ili zamrzivaču. 

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

Rok upotrebe posle otvaranja: 21 dan.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Posle duže primene visokih doza mogu se javiti znaci hipervitaminoze A ili/i D vitamina.
Retinol smanjuje antiimflamatorno dejstvo glukokortikoida. Barbiturati skraćuju biološko poluvreme holekalciferola. Pored toga, tokoferol je izrazit sinergist sa selenom.
U nedostatku studija inkopatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Tokom rukovanja preparatom ne treba piti, jesti ili pušiti. Posle upotrebe oprati ruke vodom i sapunom.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Nema.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja: Kod aplikovanja velike zapremine preparata, ukupnu količinu treba aplikovati podeljenu na više injekcionih mesta.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: S obzirom na to da ispitivanja na laboratorijskim životinjama ukazuju na teratogene efekte vitamina A, primena ovog leka u graviditetu preporučuje se samo u slučajevima kada je deficit vitamina klinički potvrđen.

Interakcije: Retinol smanjuje antiinflamatorno dejstvo glukokortikoida. Barbiturati skraćuju biološki poluživot holekalciferola. Tokoferol je izrazit sinergista sa selenom.

Predoziranje: Posle duže primene visokih doza mogu se javiti znaci hipervitaminoze D i/ili A vitamina.

Inkompatibilnost: U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: 

Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje: Unutrašnje pakovanje (ujedno i spoljašnje):

Bočica od tamnog stakla (hidrolitičke grupe II), zapremine 100 ml, sa čepom od brombutila i aluminijumskom kapicom.

ATCvet kod: QA11JA**

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neovit AD3E