Neobuton

Category:

Description

NEOBUTON

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

1 ml rastvora za injekciju sadrži

Aktivna supstanca:
Menbuton 100 miligrama

Pomoćne supstance:
Hlorokrezol
Natrijum metabisulfit
Dinatrijum edetat
Monoetanolamin
Voda za injekcije

INDIKACIJE

Kod goveda, ovaca, koza, konja i svinja: stimulacija sekretorne hepato-digestivne aktivnosti pri poremećenoj funkciji organa za varenje i narušenoj funkciji jetre (hepatocita) u proizvodnji žuči.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjuje se kod životinja sa srčanim oboljenjima, kao ni u poznom graviditetu.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, ovce, koze, konji i svinje

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Kod mladih goveda (u uzrastu do 6 meseci), ovaca, koza i svinja:
10 mg menbutona po kg t.m., intramuskularno ili intravenski, što odgovara količini od 1mL leka NEOBUTON po 10 kg t.m.

Goveda (u uzrastu preko 6 meseci):
5-7.5 mg menbutona po kg t.m., sporo intravenski, što odgovara količini od 1mL leka NEOBUTON po 15-20 kg t.m.

Konji:
2.5-5 mg menbutona po kg t.m., sporo intravenski, što odgovara količini od 1 mL leka NEOBUTON po 20-40 kg t.m.

Ukoliko je potrebno terapija se može ponoviti posle 24 sata.
Gumeni čep se može probušiti najviše 30 puta.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva goveda, ovaca, koza, konja i svinja: nula (0) dana.
Mleko krava, koza, ovaca i kobila : nula (0) dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nakon rukovanja lekom dobro oprati ruke. Izbegavati kontakt leka sa kožom i očima.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Konjima davati isključivo kao intravensku injekciju.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se može primenjivati tokom perioda laktacije.
Ne primenjivati lek u visokom graviditetu.

Interakcije

Nisu poznate.

Predoziranje

Nije poznato.

Inkompatibilnost

Ne davati u kombinaciji sa rastvorima koji sadrže kalcijumove soli, prokain penicilin ili vitamine B grupe.
U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje:

Bočica od tamnog stakla, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem, sa 100 ml rastvora za injekciju.

Način izdavanja leka: 

Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATC vet kod: QA05AX90