Neovit C

Category:

Description

NEOVIT C

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 mL rastvora za injekciju sadrži

Aktivna supstanca:

Askorbinsku kiselinu 100 mg

Pomoćne supstance:

Benzilalkohol, natrijum-hidrogen karbonat, natrijum-hlorid, tiourea, voda za injekcije.

Indikacije: Hipovitaminoza i avitaminoza C, krvarenja (hemoragične dijateze), potporna terapija uz kauzalnu kod različitih infektivnih oboljenja (pneumonija, štenećek, leptopiroza i dr.) različita trovanja (bakterijskim toksinima, alimentarna i medikamentozna-sulfopreparatima, preparatima arsena i olova), funkcionalni sterilitet na bazi C-hipovitaminoze, ekcemi i pospešivanje zarastanja rana.

Kontraindikacije: Preosetljivost na neki od sastojaka preparata i acidoza.

Neželjena dejstva: Posle i.m. aplikacije leka može da se javi lokalna, prolazna nadražajna reakcija praćena bolom i otokom. Brza intravenska primena može uzrokovati kolaps.
Takođe, posle i.v. primene ovog leka kod pasa može doći do pojačane diureze koja za posledicu ima slabu dehidraciju.
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Konji, ždrebad, goveda, telad, ovce, koze, svinje, psi.

Doziranje i način primene: Lek se aplikuje i.m. ili sporo i.v. u sledećoj dozi (količini):
Konji, goveda:                     10-20 mL
Svinje, ovce, telad, ždrebad: 5-10 mL
Psi:                                          1-5 mL
Lek se primenjuje jednom dnevno, u toku više dana, u zavisnosti od procene veterinara.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Lek se aplikuje uz uobičajene mere asepse i antisepse.
Na jednom injekcionom mestu velikim životinjama ne treba davati više od 10 mL ovog preparata. Preparat treba aplikovati sporo intravenski jer pri brzoj aplikaciji može doći do kolapsa.
Intravenska primena ovog leka ima prednost nad intramuskularnom, jer se ovim načinom aplikacije izbegava lokalno nadražajno dejstvo leka.

Karenca: Nula (0) dana.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Posle i.v. primene ovog leka kod pasa moguća je pojačana diureza koja može da ima za posledicu slabu dehidraciju.
Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.
Vitamin C u visokim dozama može potencijalno uzrokovati gastrointestinalne poremećaje i urolitijazu.
Preparati gvožđa snižavaju koncentraciju askorbinske kiseline u plazmi. Acetilsalicilna kiselina i natrijum-salicilat povećavaju sekreciju askorbinske kiseline, dok se izlučivanje salicilata usporava, tako da se na taj način pojačava njihova toksičnost.
Lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25oC, van domašaja  dece.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

Rok upotrebe posle otvaranja: Upotrebiti odmah.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na  recept veterinara.

Pakovanje: Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (hidrolitičke grupe II) sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

ATCvet kod: QA11GA01

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neovit C