Neorelin

Category:

Description

NEORELIN

Predlog teksta uputstva – lek je u procesu registracije

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

Aktivna supstanca:

Buserelin-acetat 4,2 mikrograma (što odgovara 4 mikrograma buserelina) 

Pomoćne supstance: 

Benzil alkohol 10,0 mg

Natrijum-citrat  5,40 mg

Limunska kiselina, monohidrat 0,5 mg

Voda za injekcije do 1mL

 INDIKACIJE

Smanjen fertilitet usled disfunkcije ovarijuma, indukcija ovulacije i poboljšanje procenta uspešnosti koncepcije.

Krave, koze,ovce:

Ovarijalne ciste sa ili bez simptoma nimfomanije, anestrus, odložena ovulacija, izostanak ovulacije, sinhronizacija estrusa , poboljšanje stope koncepcije nakon veštačkog osemenjavanja , preventiva poremećaja fertiliteta ranim uspostavljanjem ciklusa posle teljenja

Svinje

Indukcija ovulacije nakon sinhronizacije estrusa po odbijanju (kod krmača) ili primenom NEORELIN-a (kod nazimica) kako bi obe kategorije životinja bile deo jednokratnog programa veštačkog osemenjavanja.

Kobile

Anestrus , indukcija ovulacije, poboljšanje stope koncepcije, prolongirani ili neprekidan estrus

Kunići

Indukcija ovulacije za postpartalnu inseminaciju , poboljšanje stope koncepcije

Pastrmke, šarani 

Indukcija ovulacije

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate

 NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznata

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Krave, koze, ovce, svinje, kobile, kunići

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

 Lek se primenjuje putem intramuskularnih injekcija, ali može se aplikovati i intravenski i subkutano.  

Kraveovce, koze

-Poremećaj plodnosti ovarijalnog porekla sa ili bez simptoma nimfomanije: 20 μg buserelina (što odgovara količini od 5 ml leka) 

Folikularne ciste nije potrebno istiskivati. Corpus luteum (žuto telo) na promenjenim ili normalnim jajnicima obično jasno postoji već posle 8 dana posle aplikacije leka. U isto vreme može doći do luteinizacije i nestanka cista. Terapijski efekat bi trebalo proveriti nakon 10 do 14 dana. Ukoliko nije prisutno žuto telo ili ako se detektuju nove ciste, tretman treba ponoviti. Veštačka inseminacija se može izvršiti za vreme prvog estrusa posle lečenja. U proseku, ciklus se javlja 20 dana posle aplikacije leka.

-Anestrus : 20 μg buserelina (što odgovara količini od 5 ml leka) 

Da bi se potvrdio anestrus kod krava, treba uraditi dva rektalna pregleda u intervalu od 11 dana. Kao alternativni način utvrđivanja anestrusa mogu uzeti dva uzorka mleka (u istom intervalu) u cilju provere koncentracije progesterona. Estrus treba da se pojavi za 8 – 22 dana (obično za 10 do 12 dana) posle tretmana. Ukoliko se estrus ne pojavi do navedenog perioda, tada treba uraditi ponovni rektalni pregled. Ako se rektalnim pregledom ne utvrdi prisustvo žutog tela  na ovarijumu, tada tretman treba ponoviti. Međutim, ukoliko se pregledom palpira žuto telo, onda treba aplikovati luteolitičke prostaglandine (PGF2ά) ili neki od njegovih analoga. Kod tretirane životinje estrus treba očekivati za 2 do 3 dana nakon tretmana.

-Odložena ovulacija: : 10 μg buserelina (što odgovara količini od 2.5 ml leka)

Tretman ovog stanja je moguće sprovoditi u vreme veštačke inseminacije ili parenja 6- 8 časova ranije. Ovulacija se obično javlja u toku 24 sata nakon tretmana.

Povećanje stepena koncepcije kod veštački oplođenih krava (nakon sinhronizacije estrusa): 10 μg buserelina (što odgovara količini od 2.5 ml leka)

Ovaj efekat se može postići jednokratnim davanjem  injekcije preparata u vreme inseminacije ili 8 časova ranije.

-Profilaksa poremećaja plodnosti: 10 μg buserelina (što odgovara količini od 2.5 ml leka)

U cilju sprečavanja poremećaja plodnosti lek se primenjuje između 10. i 14. dana posle partusa. na ovaj način se izaziva ovulaciju za 24 sata i  znatno redukuje pojavu poremećaja plodnosti ovarijalnog porekla i povećava stepen koncepcije kod tretiranih životinja. Posebno je ovakav tretman indikovan kod krava sa zaostalom posteljicom ili učestalom pojavom ovarijalnih cista.

-Sinhronizacija estrusa:

Lek se koristi kao deo desetodnevnog GnRH/prostaglandin/GnRH režima sinhronizacije estrusa, povećanja stepena uspešnosti inseminacije i skraćenja perioda od parusa do sledeće koncepcije.

Plan aplikacije leka:

Dan  0 NEORELIN  (2.5 ml)

Dan 7 NEOPROST

Dan 9 NEORELIN  (2.5 ml)

Dan 10   Inseminacija 

  (72 sata posle aplikacije  prostaglandina (NEOPROST) ili neposredno posle pojave  znakova  estrusa).

Svinje 

Indukcija ovulacije nakon sinhronizacije estrusa po odbijanju (kod krmača): 10 μg buserelina (što odgovara količini od 2.5 ml leka) 

Lek se aplikuje 83-89 sati nakon odbijanja. Veštačko osemenjavanje treba sprovesti jednokratno 30-33 sati nakon primene ovog leka.

-Indukcija ovulacije kod nazimica: ): 10 μg buserelina (što odgovara količini od 2.5 ml leka) 

 Lek se aplikuje 115-120 sati nakon završetka tretmana sinhronizacije estrusa. Veštačko osemenjavanje treba sprovesti jednokratno 30-33 sati nakon primene ovog leka.

U slučaju da se nakon navedenog perioda od 30-33 sati ne pojave znaci estrusa, sačekati njihovu pojavu i tada sprovesti inseminaciju.

Kobile

Cistične promene na ovarijumu sa ili bez produženog, odnosno trajnog estrusa: 40 μg buserelina (što odgovara količini od  10 ml leka)

Za lečenje cističnih promena na jajnicima obično je dovoljna jedna injekcija. terapiju je moguće ponoviti za 10 – 14 dana ukolikoje izostao željeni efekat ( regresija cista).

-Anestrus kod acikličnih životinja: 20 μg buserelina (što odgovara količini od  5  ml leka)

Ukoliko se posle prvog tretmana ne pojavi estrus u narednih 10 dana, preparat treba aplikovati ponovo 11. i 12. dana.

-Indukcija ovulacije zrelog folikula i sinhronizacija ovulacije sa parenjem: : 40 μg buserelina (što odgovara količini od  10 ml leka)

Za indukciju ovulacije lek treba aplikovati što bliže očekivanom periodu ovulacije. Kod kobila sa kratkim ciklusom lek se daje 2. ili 3. dana, a kod jedinki sa produženim estrusom lek bi se trebalo dati 7. ili 8. dana estrusa. Primena leka na samom početku estrusa je beskorisna. Ovulaciija se obično javlja 24 do 36 časova nakon tretmana. Ukoliko se ovulacija ne pojavi, tretman treba ponoviti.

-Povećanje stepena koncepcije: 40 μg buserelina (što odgovara količini od  10 ml leka)

-Produžen i trajni estrus: 40 μg buserelina (što odgovara količini od  10 ml leka)

Kunići:

-Povećanje stepena koncepcije: 0.8 μg buserelina (što odgovara količini od  0.2 ml leka)

Tretman se sprovosi tokomperioda parenja ili inseminacije.

-Indukcija ovulacije za postpartalnu inseminaciju: : 0.8 μg buserelina (što odgovara količini od  0.2 ml leka)

Lek se aplikuje 24 sata nakon partusa, a inseminacija se vrši odmah nakon toga.

Pastrmke

Sinhronizacija ovulacije : 3-4 mcg busorelina/ kg t.m. (što je ekvivalent 0.75-1 ml leka) dati 2 cm iznad zadnjeg dela bočne linije, prema leđnom peraju.  

Ovulacija se očekuje 2-3 dana nakon tretmana.

Šaranske ribe

Sinhronizacija ovulacije : 10 mcg busorelina/ kg t.m. (što je ekvivalent 2 ml leka) dati 2 cm iznad zadnjeg dela bočne linije, prema leđnom peraju.  

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pridržavati se preporučene šeme doziranja. Prilikom davanja leka na mestu aplikacije moraju biti poštovana osnovna pravila asepse i antisepse da ne bi došlo do infekcije anaerobnim bakterijama. Ukoliko anaerobne bakterije prodru u tkivo na mestu uboda, naročito pri intramuskularnoj primeni, može doći do infekcije. Preporučljivije je da se krave koje nisu u ciklusu osemenjavanja tretiraju kombinacijom buserelina i progestagena, nego kombinacijom buserelina i prostaglandina.

KARENCA

Meso i jestivi organi: 0 dana

Mleko: 0 dana

Ne koristi se kod riba čije je meso namenjeno za ljudsku ishranu.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA 

   Čuvati van domašaja dece.

   Lek čuvati na temperaturi od 2 do 8 °C, u originalnom pakovanju . 

   Rok upotrebe: 2 godine

    Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana, na temperaturi od 2 do 8 °C.

POSEBNA UPOZORENJA

 Za primenu na životinjama

Lek aplikovati duboko intramuskularno. Poštovati principe asepse i antisepse.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama              

Zbog hormonskog efekta buserelina tokom trudnoće, žene koje jesu ili mogu biti trudne ne bi trebalo da rukuju ovim proizvodom. Žene u reproduktivnom dobu treba da primenjuju ovaj preparat sa oprezom. Izbegavati kontakt sa kožom i očima. Oprati ruke nakon upotrebe. Ukoliko dođe do slučajnog prosipanja ovog preparata, kožu treba odmah oprati sapunom i vodom. Ako lek slučajno dospe u oči, oči isprati vodom i obratiti se lekaru ukoliko je potrebno. Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja injekcije, odmah potražiti savet lekara i pokazati uputstvo za lek ili etiketu leka.   

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu         

Inseminacija krmača i nazimica  se može sprovesti 30-33 sata nakon aplikacije leka. Prilikom primene leka treba proveriti znake estrusa kod životinja u vreme veštačkog osemenjavanja. Zato se preporučuje prisustvo vepra.

Plodnost tretiranih životinja  može biti umanjena ukoliko se ne postupa u skladu sa preporučenim vremenskim rasporedom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Kod većine indikacija, preparat se primenjuje pre ili u vreme parenja ili veštačkog osemenjavanja, kako kod životinja u laktaciji tako i kod onih koje nisu u laktaciji. Bezbednost primene leka kasnije tokom graviditeta nije dokazivana.

Interakcije

  Nisu poznate

Predoziranje

Toksičnost buserelina je niska. U slučajevima prekoračenja preporučenih  doza, malo je verovatna pojava znakova toksičnosti.

Inkompatibilnost

Zbog nepostojanja studija inkompatibilnosti, lek ne treba mešati sa drugim VMP.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Bočica od tamnog stakla, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem, sa 20 ml rastvora za injekciju.

Spoljašnje pakovanje: Kutija sa 10 bočica od 20 ml i uputstvom za lek.

Način izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara 

 ATC vet kod: QH01CA90