Oxytocin inj.

Category:

Description

OXYTOCIN inj.

SAŽETAK KARATERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 mL rastvora za injekciju  sadrži

Aktivna supstanca:

Oksitocin 10 i.j.

Pomoćne supstance:

Hlorbutanol
Voda za injekcije do 1mL

Indikacije
Potpomaganje partusa, terapija puerperalnih i laktacionih poremećaja: slabi porođajni trudovi, ubrzavanje normalnog partusa, atonija uterusa, krvarenja nakon partusa, retencija sekundina, prolapsus uteri (sveži slučajevi), spontani pobačaji, postpartalna agalakcija svinja i krava, odstranjivanje rezidualnog mleka u toku lokalne terapije mastitisa.

Kontraindikacije
Kontraindikovana je primena kod svih otežanih partusa (distokija) i zatvorenih piometri. Ne sme se davati gravidnim životinjama čiji cerviks nije dilatiran, kao ni kod nepravilnog položaja ploda.

Neželjena dejstva
Prilikom i.m. injekcije može doći do iritacije tkiva i pojave otoka plave boje sa posledičnim izumiranjem tkiva. Visoke doze oksitocina, pored toga što uzrokuju spazam uterusa, mogu da dovedu do toga da životinja bude izložena  nepotrebnom bolu i nelagodnostima.

Ciljne vrste životinja
Kobile, krave, krmače, ovce, koze, mačke i kuje.

Doziranje i način primene
Lek se daje i.m. i i.v. u sledećim količinama:

Kobila:           i.m. 1-2 mL,           i.v. 0.25-1 mL;
Krava:            i.m. 3-4 mL,           i.v. 1-1.5 mL;
Krmača:         i.m. 2-3 mL,           i.v. 0.5-1.5 mL;
Ovca, koza:   i.m. 1-2 mL,           i.v. 0.3-0.5 mL;
Mačka:           i.m. 0.3-0.5 mL,     i.v. 0.2-0.5 mL;
Kuja:              i.m. 0.5-1 mL,        i.v. 0.3-0.5 mL.

U slučaju potrebe ponoviti aplikaciju posle 15 od 20 minuta.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka
Pre  davanja  leka treba proveriti položaj ploda i dilatiranost cerviksa da ne bi došlo do rupture materice. Visoke doze oksitocina mogu da odlože porođaj pa se preporučuje da se terapija započne sa nižim dozama, a zatim ako efekat izostane povećati dozu nakon 15-20 minuta.

Karenca
Meso i jestivi organi: nula (0) dana
Mleko: nula (0) dana

Posebna upozorenja

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja
Pre davanja leka gravidnim životinjama treba proveriti položaj ploda i dilatiranost cerviksa da ne bi došlo do rupture materice. Visoke doze oksitocina mogu da odlože porođaj pa se preporučuje da se terapija započne sa nižim dozama, a zatim ako efekat izostane povećati dozu nakon 15-20 minuta.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Lek se ne daje gravidnim životinjama čiji cerviks nije dilatiran. Nema negativnog delovanja na reproduktivne performanse. Stimuliše aktivnost mlečne žlezde u laktaciji.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Izbegavati direktan kontakt očiju, kože i sluzokože sa lekom.

Posebna upozorenja za čuvanje leka
Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana, na temperaturi od 2 do 8oC.

Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi  od 2 do 8oC.

Posle otvaranja čuvati na temperaturi  od 2 do 8oC.
Čuvati van domašaja  dece.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka
Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Pakovanje: Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla zatvorena brombutil gumenim
čepom i aluminijumskom kapicom.
Veličina pakovanja: 20ml i 50ml.

ATCvet kod: QH01BB02

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Oxytocin inj.