Neorelin

Category:

Description

NEORELIN

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA                                                                           

1 ml rastvora za injekciju sadrži

Aktivna supstanca:                                                                                                                                          

Buserelin 4 mikrograma (što odgovara 4.2 mikrograma buserelina-acetata) 

Pomoćne supstance: 

Benzil alkohol
Natrijum-citrat 
Limunska kiselina, monohidrat
Voda za injekcije do 1mL

INDIKACIJE

Smanjen fertilitet usled disfunkcije ovarijuma, indukcija ovulacije i poboljšanje stope koncepcije.

Krave:

Ovarijalne ciste
Anestrus
Odložena ovulacija
Izostanak ovulacije
Sinhronizacija estrusa
Poboljšanje stope koncepcije nakon veštačkog osemenjavanja

Svinje

Indukcija ovulacije nakon sinhronizacije estrusa po odbijanju (kod krmača) ili primenom progestina – leka NEOPROST (kod nazimica) kako bi obe kategorije životinja bile deo jednokratnog programa veštačkog osemenjavanja.

Kobile

Anestrus
Indukcija ovulacije
Poboljšanje stope koncepcije

Kunići

Indukcija ovulacije za postpartalnu inseminaciju
Poboljšanje stope koncepcije

KONTRAINDIKACIJE

Nisu poznate

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznata

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Krave, svinje (krmače i nazimice), kobile i kunići

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje intramuskularno, ali može aplikovati i intravenski i subkutano.

Krave
Poremećaj plodnosti ovarijalnog porekla: 20 μg buserelina (što odgovara količini od 5 mL leka)

Folikularne ciste nije potrebno istiskivati. Corpus luteum (žuto telo) na promenjenim ili normalnim jajnicima obično jasno postoji već posle 8 dana posle aplikacije leka. U isto vreme može doći do luteinizacije i nestanka cista. Terapijski efekat bi trebalo proveriti nakon 10 do 14 dana. Ukoliko nije prisutno žuto telo ili ako se detektuju nove ciste, tretman treba ponoviti. Veštačka inseminacija se može izvršiti za vreme prvog estrusa posle lečenja. U proseku, ciklus se javlja 20 dana posle aplikacije leka.

Anestrus: 20 μg buserelina (što odgovara količini od 5 mL leka)
Da bi se potvrdio anestrus kod krava, treba uraditi dva rektalna pregleda u intervalu od 11 dana. Kao alternativni način utvrđivanja anestrusa mogu uzeti dva uzorka mleka (u istom intervalu) u cilju provere koncentracije progesterona. Estrus treba da se pojavi za 8 – 22 dana (obično za 10 do 12 dana) posle tretmana. Ukoliko se estrus ne pojavi do navedenog perioda, tada treba uraditi ponovni rektalni pregled. Ako se rektalnim pregledom ne utvrdi prisustvo žutog tela na ovarijumu, tada tretman treba ponoviti. Međutim, ukoliko se pregledom palpira žuto telo, onda treba aplikovati luteolitičke prostaglandine (PGF2ά) ili neki od njegovih analoga. Kod tretirane životinje estrus treba očekivati za 2 do 3 dana nakon tretmana.

Odložena ovulacija: 10 μg buserelina (što odgovara količini od 2,5 mL leka)
Tretman ovog stanja je moguće sprovoditi posle veštačke inseminacije ili parenja.

Povećanje stepena koncepcije kod veštački osemenjenih krava (nakon sinhronizacije estrusa): 10 μg buserelina (što odgovara količini od 2,5 mL leka)
Ovaj efekat se može postići jednokratnim davanjem injekcije preparata posle inseminacije.

Profilaksa poremećaja plodnosti: 10 μg buserelina (što odgovara količini od 2,5 mL leka)
U cilju sprečavanja poremećaja plodnosti lek se primenjuje između 10. i 14. dana posle partusa. Na ovaj način se izaziva ovulaciju za 24 sata i znatno redukuje pojava poremećaja plodnosti ovarijalnog porekla i povećava stepen koncepcije kod tretiranih životinja. Posebno je ovakav tretman indikovan kod krava sa zaostalom posteljicom ili učestalom pojavom ovarijalnih cista.

Sinhronizacija estrusa:
Lek se koristi kao deo desetodnevnog GnRH/prostaglandin/GnRH režima sinhronizacije estrusa, povećanja stepena uspešnosti inseminacije i skraćenja perioda od partusa do sledeće koncepcije.

Plan aplikacije leka:
Dan 0 NEORELIN (2,5 mL)
Dan 7 kloprostenol (npr. NEOPROST)
Dan 9 NEORELIN (2,5 mL)
Dan 10 Inseminacija
(72 sata posle aplikacije prostaglandina (NEOPROST) ili neposredno posle pojave znakova estrusa).

Svinje
Intramuskularna ili supkutana primena.
Indukcija ovulacije nakon sinhronizacije estrusa po odbijanju (kod krmača): 10 μg buserelina (što odgovara količini od 2,5 mL leka)

Lek se aplikuje 83-89 sati nakon odbijanja. Veštačko osemenjavanje treba sprovesti jednokratno 30-33 sati nakon primene ovog leka.

Indukcija ovulacije kod nazimica: 10 μg buserelina (što odgovara količini od 2,5 mL leka)
Lek se aplikuje 115-120 sati nakon završetka tretmana sinhronizacije estrusa.
Veštačko osemenjavanje treba sprovesti jednokratno 30-33 sati nakon primene ovog leka.
U slučaju da se nakon navedenog perioda od 30-33 sati ne pojave znaci estrusa, sačekati njihovu pojavu i tada sprovesti inseminaciju.

Kobile
Cistične promene na ovarijumu: 40 μg buserelina (što odgovara količini od 10 mL leka)
Za lečenje cističnih promena na jajnicima obično je dovoljna jedna injekcija. Terapiju je moguće ponoviti za 10 – 14 dana ukoliko je izostao željeni efekat (regresija cista ili slabljenje simptoma produženog ili trajnog estrusa).

Anestrus kod acikličnih životinja: 20 μg buserelina (što odgovara količini od 5 mL leka)
Ukoliko se posle prvog tretmana ne pojavi estrus u narednih 10 dana, preparat treba aplikovati ponovo 11. i 12. dana.

Indukcija ovulacije zrelog folikula i sinhronizacija ovulacije sa parenjem: 40 μg buserelina (što odgovara količini od 10 mL leka)

Za indukciju ovulacije lek treba aplikovati što bliže očekivanom periodu ovulacije.
Kod kobila sa kratkim ciklusom lek se daje 2. ili 3. dana, a kod jedinki sa produženim estrusom lek bi se trebalo dati 7. ili 8. dana estrusa. Primena leka na samom početku estrusa je beskorisna. Ovulaciija se obično javlja 24 do 36 časova nakon tretmana.
Ukoliko se ovulacija ne pojavi, tretman treba ponoviti.

Povećanje stepena koncepcije: 40 μg buserelina (što odgovara količini od 10 mL leka)

Kunići
Povećanje stepena koncepcije: 0,8 μg buserelina (što odgovara količini od 0,2 mL leka)
Tretman se sprovodi tokom perioda parenja ili inseminacije.

Indukcija ovulacije za postpartalnu inseminaciju: 0,8 μg buserelina (što odgovara količini od 0,2 mL leka)
Lek se aplikuje 24 sata nakon partusa, a inseminacija se vrši odmah nakon toga.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pridržavati se preporučene šeme doziranja.
Preporučljivije je da se krave koje nisu u ciklusu osemenjavanja tretiraju kombinacijom buserelina i progestagena, nego kombinacijom buserelina i prostaglandina.
Buserelin se daje posle sinhronizacije estrusa kod svinja. Kod nazimica, buserelin se daje posle tretmana progestinom. U slučaju kada se tretman progestinom završi istovremeno u grupi nazimica, dolazi do sinhronizacije estrusa kod tretiranih životinja. Kod krmača, sinhronizacija estrusa se postiže prirodnim putem nakon odbijanja.
Inseminacija se može sprovesti 30-33 sati nakon aplikacije leka. Prilikom primene leka treba proveriti znake estrusa kod životinja u vreme veštačkog osemenjavanja. Zato se preporučuje prisustvo vepra. Negativan energetski bilans tokom laktacije dovodi do gubitka telesne kondicije, pre svega, na račun masnih depoa u organizmu (više od 30%). Kod takvih životinja, estrus i ovulacija mogu da budu odloženi i ove životinje treba tretirati i odgajati od slučaja do slučaja.
Progestini i buserelin se mogu upotrebljavati samo kod zdravih životinja.
Plodnost tretiranih životinja može biti umanjena ukoliko se ne postupa u skladu sa preporučenim vremenskim rasporedom.
Prilikom davanja leka na mestu aplikacije moraju biti poštovana osnovna pravila asepse i antisepse da ne bi došlo do infekcije anaerobnim bakterijama. Ukoliko anaerobne bakterije prodru u tkivo na mestu uboda, naročito pri intramuskularnoj primeni, može doći do infekcije.

KARENCA

Meso i jestiva tkiva: nula (0) dana
Mleko: nula (0) dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA 

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati na temperaturi od 2 do 8 °C, u originalnom pakovanju . 

Rok upotrebe: 2 godine

Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana, na temperaturi od 2 do 8 °C.

POSEBNA UPOZORENJA

 Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Zbog hormonskog efekta buserelina tokom trudnoće, žene koje jesu ili mogu biti trudne ne bi trebalo da rukuju ovim preparatom.
Žene u reproduktivnom dobu treba da primenjuju ovaj preparat sa oprezom.
Izbegavati kontakt sa kožom i očima.
Oprati ruke nakon upotrebe.
Ukoliko dođe do slučajnog prosipanja ovog preparata, kožu treba odmah oprati sapunom i vodom.
Ako lek slučajno dospe u oči, oči isprati vodom i obratiti se lekaru ukoliko je potrebno.
Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja injekcije, odmah potražiti savet lekara i pokazati uputstvo za lek ili etiketu leka.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Kod većine indikacija, preparat se primenjuje pre ili u vreme parenja ili veštačkog osemenjavanja, kako kod životinja u laktaciji tako i kod onih koje nisu u laktaciji. Bezbednost primene leka kasnije tokom graviditeta nije dokazivana. Kod krava i kobila, lek može bezbedno da se primenjuje tokom lutealne faze posle parenja ili veštačkog osemenjavanja, kako bi se poboljšala stopa začeća. Lek nije namenjen za upotrebu kod gravidnih i krmača u laktaciji.

Interakcije
Nisu poznate.

Predoziranje
Toksičnost buserelina je niska.
U slučajevima prekoračenja preporučenih doza, malo je verovatna pojava znakova toksičnosti. Veće doze buserelina od preporučenih ne dovode do povećanja izlučivanja LH i FSH. Nije potreban poseban oprez.

Inkompatibilnost
U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Bočica od tamnog stakla, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem, sa 20 ml rastvora za injekciju.
Spoljašnje pakovanje: Kutija sa 10 bočica od 20 ml i uputstvom za lek.

Način izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara 

 ATC vet kod: QH01CA90