Neocal 300

Category:

Description

NEOCAL 300

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA   UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Kalcijum-glukonat                            160mg
Kalcijum-glicerofosfat                      66mg
Magnezijum-hlorid, heksahidrat      64mg
Kofein                                                20mg

Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat              
Natrijum-benzoat                     
Dinatrijum-edetat                    
Ostale pomoćne supstance: borna kiselina; voda za injekcije.

Indikacije: Lek se koristi u terapiji puerperalne pareze, paraplegija, tetanije (pašne, transportne) inflamatornih procesa, nekih trovanja, serumske bolesti, rahitisa i osteomalacije, eklampsija krmača i kuja, anafilaktickih reakcija i hemoragične dijateze. Primenjuje se i kao potporna terapija kod raznih infektivnih oboljenja kao  i u toku rekonvalescencije.

Kontraindikacije: Primena leka je kontraindikovana kod životinja sa oštećenjem bubrega i kod hipovolemičnih stanja.

Neželjena dejstva: Brza i.v. aplikacija ili primena većih doza može dovesti do pojačanog znojenja, hiperemije, bradikardije ili tahikardije, sinusne aritmije, dispnoje, konvulzija i kolapsa. Posle s.c. aplikacije soli kalcijuma mogu izazvati jaku lokalnu reakciju na mestu aplikacije leka. Ako primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno obavezno ga prijavite nadležnom veterinaru.

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke.

Doziranje i način primene
Preparat se aplikuje: sporo i.v. ili  s.c.
Dnevna terapijska doza iznosi:
Konji i goveda:        100-250 mL
Ovce, koze i svinje:  25-50 mL
Psi:                                  5-20 mL
Mačke:                          1-5 mL

Po potrebi terapija se može ponoviti za 24 sata. Preparat treba aplikovati sporo intravenski, zagrejan na temperaturu tela. U slučaju eventualne pojave neželjenih efekata, primenu leka odmah prekinuti i životinje simptomatski tretirati.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Ukupna zapremina preparata koji se aplikuje s.c. na jednom injekcionom mestu mora biti ograničena.
Na jednom injekcionom mestu ne sme se aplikovati više od:

  • 20 mL konjima i  govedima
  • 10 mL svinjama
  • 5 mL ovcama i kozama
  • 2 mL psima

Ne davati preparat trkačkim konjima 10 dana pre trke.

Karenca: Nema ograničenja.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati van domašaja dece. Čuvati  u originalnom pakovanju, na temperaturi 25 °C.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju:  2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 21 dan (na temperaturi do 25°C).

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Ne davati konjima 10 dana pre trke. Preparati kalcijuma mogu da antagonizuju dejstvo preparata magnezijuma. Lek ne treba primenjivati istovremeno sa kardiotoničnim glikozidima, diureticima, fluorohinolonima, tetraciklinima i sa miorelaksansima.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: U slučaju da lek dođe u kontakt sa kožom i očima, isprati ih sa većom količinom tekuće vode.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Nije utvrđeno da sastojci ovog leka imaju negativan uticaj na reprodukciju i laktaciju.

Predoziranje: Visoke doze ovog leka aplikovane brzo i.v. dovode do smrtonosnog srčanog bloka ili fibrilacije. Klinički simptomi trovanja kalcijumovim solima kod goveda uključuju depresiju, cijanozu, dispnoju, hipersalivaciju i ventrikularne fibrilacije.

Inkompatibilnost: U nedostatku studija inkompatibilnosti, ovaj lek ne treba mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje: Bočica od tamnog stakla (II hidrolitička grupa), zapremine 100 ml i  250 ml, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskom kapicom u složivoj kartonskoj kutiji.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA12AX**

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neocal 300