NEOFOS

Category:

Description

NEOFOS

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 ml rastvora za injekciju sadrži

Aktivne supstance:

Butafosfan    100 mg
Cijanokobalamin (Vitamin B12)   50 mikrograma

Pomoćne supstance:

Propilenglikol
Natrijum-dihidrogen fosfat
Natrijum-hidroksid q.s.
Voda za injekciju do 1mL

Indikacije:

Prevencija i tretman stanja uzrokovanih ili praćenih hipofosfatemijom i deficitom vitamina B12:
– poremećaji metabolizma kao posledica neadekvatne ishrane, držanja ili bolesti
– prevencija neplodnosti i puerperalnih oboljenja
– kao potporna terapija kod tetanija i pareza, zajedno sa Ca/Mg terapijom
– stres, opšta slabost i iscrpljenost organizma.

Kontraindikacije

Ne koristi se u slučajevima uočene preosetljivosti na aktivnu ili na neku od pomoćnih supstanci.

Neželjena dejstva

Nisu poznata.

Ciljne vrste životinja: 

Goveda, mačke i psi

Doziranje i način primene: 

Primenjuje se s.c., i.m. ili i.v., a kod goveda samo i.v.

Goveda: i.v. 2-5 mg butafosfana i 0.001-0.0025 mg cijanokobalamina po kg telesne mase, odnosno 10.0-25.0 ml po životinji

Telad: i.v. 10-25 mg butafosfana i 0.005-0.0125 mg cijanokobalamina po kg telesne mase, odnosno 5.0 – 12.5 ml po životinji

Psi: i.v., i.m., s.c. 10-100 mg butafosfana i 0.005-0.05 mg cijanokobalamina po kg telesne mase, odnosno 0.5-5.0 ml po životinji

Mačke: i.v., i.m. , s.c. 10-100 mg butafosfana i 0.005-0.05 mg cijanokobalamina po kg telesne mase, odnosno 0.5-2.5 ml po životinji

Ukoliko je potrebno, aplikacija se može ponavljati svakodnevno.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: 

Pre primene leka omogućiti da rastvor dostigne sobnu temperaturu.

Karenca:

Goveda:

-meso: 0 dana
-mleko: 0 dana

Posebna upozorenja za čuvanje leka: 

Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi od 2 do 8°C, zaštićeno od svetlosti. Lek ne zamrzavati. 

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi od 2 do 8°C.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Nema podataka koji bi ukazali na mogući rizik upotrebe butafosfana tokom graviditeta i laktacije.

Predoziranje

Nema poznatih simptoma, hitnih procedura ili antidota.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Nema posebnih upozorenja. Treba se pridržavati opštih mera opreza.

Interakcije

Nisu poznate.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Pakovanje:

 Unutrašnje pakovanje: Bočica od tamnog stakla (hidrolitičke grupe II), zapremine 100 mL, zatvorena čepom od  brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

 Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija koja sadrži 12 boca sa 100 mL rastvora za injekciju i  Uputstvo za lek.

ATCvet kod: QA12CX91