NEOFLUNIXIN

Description

NEOFLUNIXIN

ALIMS   SKL   UZK

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

1 ml rastvora za injekciju sadrži

Aktivna supstanca:
Fluniksin 50 miligrama

Pomoćne supstance:
Fenol
Dinatrijum-edetat
Natrijum-formaldehidsulfoksilat
Propilen glikol
Tri-natrijum fosfat dodekahidrat
Natrijum hidroksid
Voda za injekcije

INDIKACIJE

Goveda:
Kontrola akutne upale povezane sa respiratornim oboljenjima. Takođe se pokazalo da NEOFLUNIXIN ima određenu efikasnost u lečenju eksperimentalnog akutnog plućnog emfizema goveda Koristi se kao potporna terapija u lečenju akutnog mastitisa.

Konji:
Za ublažavanje simptoma zapaljenja i bolnosti povezane sa mišićno-koštanim smetnjama.
Za ublažavanje visceralnog bola koji prati kolike.

Svinje:
Kao potporna terapija kod lečenja lečenja respiratornih oboljenja.

KONTRAINDIKACIJE

– Ne prekoračivati preporučenu dozu, ni dužinu trajanja terapije.
– Ne koristiti kod životinja koje boluju od srčanih, bubrežnih ili oboljenja jetre, u slučajevima kada postoji mogućnost gastrointestinalnih ulceracija ili krvarenja, kao ni u slučajevima poznate preosetljivosti na komponente leka.
– Ne davati kravama u okviru 48 časova pre očekivanog partusa.
– Ne davati gravidnim kobilama.
– Ne davati gravidnim krmačama, nazimicama i priplodnim nerastovima.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, konji i svinje

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Goveda:
2 mL na 45 kg t.m. (odgovara 2.2 mg fluniksina/kg) intravenski. Ponoviti ukoliko je neophodno u 24-časovnim intervalima u toku najviše 5 uzastopnih dana.

Konji:
Intravenska injekcija za terapiju mišićno-koštanih oboljenja u dozi od 1 mL na 45 kg t.m. (odgovara 1.1 mg fluniksina/kg), jednom dnevno tokom najviše 5 dana, u zavisnosti od kliničkog odgovora.

Intravenska injekcija za terapiju kolika u dozi od 1 mL na 45 kg telesne mase (odgovara 1.1 mg fluniksina/kg), ponavlja se jednom ili dva puta, ukoliko se kolike ponove.

Za lečenje endotoksemije ili septičnog šoka povezanog sa torzijom želuca i drugim okolnostima u kojima je narušena cirkulacija krvi u gastrointestinalnom traktu: 0,25 mg / kg na svakih 6-8 sati, intravenoznom injekcijom.

Svinje:
2 mL na 45 kg t.m. (odgovara 2.2 mg fluniksina/kg) jednokratno intramuskularnom injekcijom u vrat , u kombinaciji sa odgovarajućom antimikrobnom terapijom. Zavisno od kliničkog odgovora organizma terapija se može ponoviti u intervalu od 12 časova. Zapreminu leka koji se daje treba ograničiti na 5 ml po injekcionom mestu.

Treba koristiti špriceve odgovarajuće baždarenosti kako bi se obezbedilo precizno doziranje. Ovo je posebno važno kada se daju male doze leka.
Kada se daje intramuskularno, preporučenu dezu dtreba podeliti na dva dela i dati sa obe strane vrata.

KARENCA

Goveda:
meso: 5 dana
mleko: mleko krava ne koristiti za upotrebu u ishrani ljudi tokom trajanja terapije. Može se koristiti za ljudsku ishranu 24 sata nakon poslednjeg davanja leka.

Konji:
meso: 7 dana
mleko: Ne treba koristiti kod kobila čije se mleko koristi za ljudsku upotrebu

Svinje:
meso: 22 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

NSAIL lekovi se ne koriste kod sportskih konja u vreme takmičenja jer spadaju u sredstva za doping. Primenu ovih lekova treba prekinuti najmanje 8 dana pre takmičenja.
Ne prekoračivati preporučenu dozu kao ni vreme trajanja terapije.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Izbegavati intra-arterijalnu primenu.
NSAIL mogu da dovedu do odlaganja porođaja usled smirivanja porođajnih trudova, koje nastaje kao posledica inhibicije prostaglandina koji imaju značajnu ulogu u izazivanju partusa.
Primena ovog leka odmah nakon partusa može uticati na involuciju materice i izbacivanja fetalnih memrana, što dovodi do zaostajanja posteljice.
Primena leka kod životinja mlađih od 6 nedelja starosti ili kod starih životinja nosi dodatni rizik.U takvim slučajevima, ukoliko nije moguće izbeći upotrebu leka, preporučuje se smanjena doza i oprez.
Ne koristiti kod hipovolemičnih životinja, izuzev kod endotoksemije ili septičnog šoka.
Preporučljivo je NASIL, koji inhibišu sintezu prostanglandina, ne primenjivati kod životinja u opštoj anesteziji i u periodu oporavka od nje.
Uzroke kolika treba odrediti i lečiti istovremeno.
Lek ne treba davati prasadi telesne mase manje od 6 kg.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati kontakt sa kožom i očima.
U slučaju kontakta sa kožom isprati izloženu oblast vodom.
U slučaju kontakta sa očima, isprati oči sa dosta vode i potražiti lekarski savet.
Voditi računa da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja.
Oprati ruke nakon rukovanja lekom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

NEOFLUNIKSIN se može primenjivati kod gravidnih krava i krava u laktaciji. Lek se može davati u prvih 36 časova posle partusa, a samo nakon što odgovorni veterinar izvrši procenu rizika. Za to vreme životinje bi trebale da budu pod nazorom stručnog lica, do izbacivanja posteljice.
Ne koristi se kod gravidnih kobila i krmača.
Nisu sprovedene studije bezbednosti kod gravidnih kobila i krmača.

Interakcije

Ne davati druge NSAIL istovremeno ili u razmaku od 24 sata. Neki NSAIL ispoljavaju visok afinitet prema proteinima plazme, tako da primenjeni istovremeno sa lekovima istog dejstva mogu ispoljiti međusobnu kompeticiju i u krajnjoj liniji toksični efekat.
Treba izbegavati istovremenu primenu potencijalno nefrotoksičnih lekova.

Predoziranje

Studije pokazuju da ciljne vrste veoma dobro podnose predoziranje.
fluniksin meglumin je nesteroidni antiinflamatorni lek. Predoziranje je povezano sa gastrointestinalnim smetnjama.Treba izbegavati istovremenu primenu nefrotoksičnih lekova.

Inkompatibilnost

U nedostatku studija inkompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne treba mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje:

Bočica od tamnog stakla, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem, sa 100 ml rastvora za injekciju.

 

Način izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATC vet kod: QM01AG90