Neonalgin

Description

NEONALGIN

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 mL injekcionog rastvora sadrži:

Aktivna supstanca:

Metamizol natrijuma 500 mg

Pomoćne supstance:

Benzilalkohol         

Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije

Indikacije: Lek je indikovan za terapiju bolnih stanja lokomotornog aparata: mialgija, artralgija, akutnih zapaljenja tetiva i tetivnih ovojnica, lumbaga konja; visceralnog bola usled spazma gastrointestinalnog trakta (usled kataralne enteralgije, toničnih grčeva creva, opstipacije, dilatacije želuca konja, goveda i svinja, meteorizma creva preživara, faringealnog i ezofaringealnog spazma (opstrukcije) kod goveda, konja i svinja; spastičnih stanja materice (distokija kod krmača) i spastičnih stanja urinarnog trakta. Takođe, primenjuje se kod febrilnih stanja različite etiologije (teški slučajevi mastitisa, MMA sindrom krmača) i za smanjenje bola u cilju smirivanja životinje tokom pregleda ili terapije.

Kontraindikacije: Primena ovog leka je kontraindikovana kod životinja sa poremećajima funkcije bubrega, jetre ili srca, kod jedinki sa poremećajima hematopoeze (krvne diskrazije), kod gastrointestinalnih ulkusa i hroničnih gastrointestinalnih poremećaja, postojećih hemoragija bez obzira na poreklo, kao i kod dehidriranih i iscrpljenih životinja.
Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili bilo koju komponentu u sastavu leka.
Kontraindikovana je primena leka kod mačaka.
Lek se ne daje štenadi mlađoj od 6 nedelja.

Neželjena dejstva: Na mestu intramuskularne aplikacije metamizol dovodi do iritacije i edema tkiva, što može biti praćenom bolnom reakcijom. Ova lokalna reakcija spontano prolazi za nekoliko dana. 
Suviše brza intravenska primena može dovesti do kardiovaskularnog šoka.
Veoma retko, moguć je razvoj reakcija preosetljivosti (anafilaktičke i anafilaktoidne reakcije).
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi.

Doziranje i način primene: Intravenska i intramuskularna upotreba.
Konji: spora intravenska upotreba
Goveda, svinje i psi: spora intravenska i duboka intramuskularna upotreba.
Lek se primenjuje uz poštovanje mera asepse.
Kod jakih bolova i spazma glatke muskulature lek treba primeniti sporo intravenski. U ostalim slučajevima preporučuje se kombinacija oba načina primene.

Lek se aplikuje u dozi, odnosno količini leka koja iznosi za:
Konje: 20-50 mg metamizol natrijuma/ kg t.m. (ekvivalentno 4-10 mL leka /100 kg t.m.)
Goveda: 20-50 mg metamizol natrijuma/ kg t.m. (ekv. 4-8 mL leka /100 kg t.m.)
Ždrebad, telad: 15-50 mg metamizol natrijuma/ kg t.m. (ekv. 1.5-5 mL leka/50 kg t.m.)
Svinje: 15-50 mg metamizol natrijuma/ kg t.m. (ekv. 1.5-5 mL leka/50 kg t.m.)
Pse: 25-50 mg metamizol natrijuma/ kg t.m. (ekv. 0.5-1 mL leka/10kg t.m.)

Kod intravenske primene lek se aplikuje isključivo sporo.
Lek se primenjuje jednom dnevno. Ako je potrebno, doza se može dati 3 puta u toku dana, u intervalima od 8 sati. Terapija najčešće traje 3 do 5 dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Lek se primenjuje uz poštovanje mera asepse. Kod intravenske primene lek se aplikuje isključivo sporo.
Kod jakih bolova i spazma glatke muskulature lek treba primeniti sporo intravenski. U ostalim slučajevima preporučuje se kombinacija oba načina primene.

Karenca:
Meso goveda: 18 dana.
Meso konja i svinja: 15 dana
Lek se ne primenjuje kod životinja čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama:Ukoliko se primenjuje intramuskularno, na jednom injekcionom mestu ne treba aplikovati više od 20 mL leka konjima i govedima, 10 mL leka svinjama i 5 mL leka psima.
Ubrizgavanje rastvora može iritirati potkožna tkiva, pri čemu ne prouzrokuje nekrozu ili supuraciju.
Zbog jakog lokalnog nadražajnog dejstva na tkivo ne preporučuje se subkutana primena preparata.
Veoma retko, primena leka može dovesti do razvoja reakcija preosetljivosti (anafilaktičke i anafilaktoidne reakcije), uključujući anafilaktički šok.
Lek može uzrokovati hipotenzivnu reakciju (kardiovaskularni šok), naročito kod suviše brzog davanja intravenske injekcije.
Da bi rizik od razvoja teške hipotenzije bio mali i da bi se osiguralo da davanje injekcije može biti prekinuto pri prvim znacima reakcije preosetljivosti, intravensku injekciju leka treba ubrizgavati veoma sporo.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije:Ispitivanja sprovedena na laboratorijskim životinjama ne ukazuju na teratogeno delovanje leka.
Nema podataka o bezbednosti primene ovog leka u periodu graviditeta kod ciljnih vrsta životinja, te se njegova primena kod gravidnih jedinki ne preporučuje.
Metaboliti metamizola prolaze kroz placentu i izlučuju se putem mleka. Lek se u periodu laktacije primenjuje u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara. Lek se ne daje mlečnim životinjama u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Ovaj lek ima nadražajno dejstvo na kožu i oči.
Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom, sluznicama i očima.
Osobe koje dolaze u kontakt sa ovim lekom, treba da se pridržavaju propisanih mera opreza i da nose odgovarajuću zaštitnu opremu (masku, rukavice, naočare).
Ruke treba oprati posle svakog rukovanja lekom.
Voditi računa da ne dođe do nehotičnog samoubrizgavanja leka. Kod veoma malog broja ljudi, metamizol može uzrokovati reverzibilnu ali potencijalno ozbiljnu agranulocitozu, kao i druge reakcije, kakva je alergijska reakcija kože.
Osobe sa poznatom preosetljivošću na metamizol, derivate pirazolona ili acetilsalicilnu kiselinu (aspirin), treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.
Trudnice i žene u periodu dojenja treba da rukuju ovim lekom sa posebnim oprezom.
U slučaju da dođe do kontakta sa lekom, mesto kontakta treba temeljno isprati vodom. U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka ili pojave znakova preosetljivosti, treba se obratiti lekaru i pokazati mu etiketu leka ili uputstvo za lek.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Način čuvanja: Čuvati u originalnoj ambalaži, na temperaturi do 25oC .
Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana, u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.

Način izdavanja: Izdaje se na recept veterinara.

Pakovanje:

Pakovanje 1 x 100 mL:
Unutrašnje pakovanje: bočica od stakla smeđe boje (tip II), sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.
Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi jedna bočica sa 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.
Pakovanje 1 x 250 mL:
Unutrašnje pakovanje: boca od stakla smeđe boje (tip II), sa 250 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.
Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi jedna boca sa 250 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

ATCvet kod: QN02BB02 

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neonalgin