NEOPROFEN

Description

NEOPROFEN 

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:
Ketoprofen   100 miligrama

Pomoćne supstance:
Benzil alkohol
Arginin
Limunska kiselina
Voda za injekcije

INDIKACIJE

Goveda:
– potporna terapija kod puerperalne pareze nakon teljenja;
– smanjenje pireksije i bola kod respiratornih oboljenja, kada se primenjuje sa odgovarajućom antimikrobnom terapijom,
– ubrzanje oporavka kod akutnog kliničkog mastitisa, uključujući akutni mastitis prouzrokovan endotoksinima gram-negativnih mikroorganizama, uz primenu odgovarajuće antimikrobne terapije,
– smanjenje edema vimena nakon teljenja,
– smanjenje bola kod šepavosti.

Sportski i trkački konji:
– lečenje akutnih, bolnih i inflamatornih stanja kao posledica koštano mišićnih oboljenja,
– simptomatski tretman kolika,
simptomatski tretman febrilnih stanja.

Svinje:
– smanjenje pireksije i broja udisaja kod bakterijskih i virusnih respiratornih oboljenja, kada se primenjuje sa odgovarajućom antimikrobnom terapijom,
– potporna terapija kod mastitis – metritis – agalakcija sindroma (MMA) krmača, uz primenu odgovarajuće antimikrobne terapije,
– simptomatski tretman febrilnih stanja.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjivati kod životinja koje su preosetljive na aktivnu supstancu.
Ne primenjivati istovremeno sa drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL) ili u roku od 24 časa od njihove primene.
Ne primenjivati kod životinja sa oboljenjem srca, jetre ili bubrega, kod onih kod kojih postoji rizik od pojave gastrointestinalnih ulceracija ili krvarenja ili životinja kod kojih postoje znaci krvnih diskrazija.
Ne primenjivati istovremeno sa diureticima ili antikoagulansima.
Ne primenjivati kod konja namenjenih za ishranu ljudi.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji, goveda i svinje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Goveda
Način primene: duboko intramuskularno ili intravenski
Doziranje: 3 mg ketoprofena po kg telesne mase, dnevno u trajanju od 1 do 3 dana, odnosno 3 mL leka NEOPROFEN na 100 kg telesne mase.

Trkački konji
Način primene: intravenski
Doziranje: 2.2 mg ketoprofena po kg telesne mase dnevno u trajanju 3 do 5 dana ili 1mL leka NEOPROFEN na 45 kg telesne mase. Za terapiju kolika jedna injekcija je obično dovoljna, a dodatne aplikacije moraju uslediti tek posle ponovnog kliničkog pregleda životinje.

Svinje
Način primene: duboko intramuskularno
Doziranje: jedna injekcija 3 mg ketoprofena po kg telesne mase ili 3 mL leka NEOPROFEN na 100 kg telesne mase.

Gumeni čep može biti probušen maksimalno 30 puta.

KARENCA

Goveda
meso i jestiva tkiva: 1 dan (posle intravenske aplikacije) ili 4 dana (posle intramuskularne aplikacije)
mleko: 0 muža (nema propisane karence za mleko)

Konji
Ne koristiti kod životinja namenjenih ljudskoj ishrani.

Svinje
meso: 4 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece
Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

POSEBNA UPOZORENJA

Primena kod životinja mlađih od 6 nedelja ili starih životinja nosi dodatne rizike. Ove životinje treba pažljivo klinički tretirati ukoliko se takva primena ne može izbeći.
Izbegavati upotrebu kod dehidriranih, hipovolemičnih ili hipotenzivnih životinja, zbog mogućeg rizika od povišene renalne toksičnosti.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

U nedostatku podataka o specifičnoj toleranciji za veoma mladu ždrebad, upotreba preparata se ne preporučuje kod ždrebadi mlađe od 15 dana starosti.
Ne primenjivati intraarterijski. Ne prekoračivati preporučenu dozu ni trajanje terapije.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe sa poznatom preosetljivošću na ketoprofen i/ili benzil alkohol treba da izbegavaju kontakt sa lekom.
U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka, odmah se treba javiti lekaru, i pokazati mu etiketu ili uputstvo.
Izbegavati kontakt sa lekom, odnosno sprečiti da isti kontaminira kožu ili oči.
Ukoliko lek dođe u kontakt sa kožom ili očima, navedena mesta isprati većom količinom čiste vode.
U slučaju da proces iritacije potraje, treba konsultovati lekara.
Posle primene leka oprati ruke.

Inkompatibilnost

U nedostatku studija inkompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne treba mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (tip II), sa 100 mL rastvora za injekcije, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.
Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

Način izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATC vet kod: QM01AE03