NEOFLUNIXIN

Description

NEOFLUNIXIN

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

1 ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:
Fluniksin 50 miligrama

Pomoćne supstance:
Fenol
Dinatrijum-edetat
Natrijum-formaldehidsulfoksilat
Propilen glikol
Tri-natrijum fosfat, dodekahidrat
Natrijum hidroksid
Voda za injekcije

INDIKACIJE

Za smanjenje bolova i ublažavanje simptoma zapaljenja i groznice koji se javljaju kod pojave bolesti različite etiologije, posebno kod:
Svinja: Kao potporna terapija kod lečenja MMA sindroma (Mastitis-metritis-agalakcija sindrom) i lečenja respiratornih oboljenja.
Konja: Za ublažavanje simptoma zapaljenja i bolnosti povezane sa mišićno-koštanim smetnjama. Za ublažavanje visceralnog bola koji prati kolike.
Goveda: Kao potporna terapija u lečenju respiratornih oboljenja goveda i akutnog mastitisa.

KONTRAINDIKACIJE

Ne prekoračivati preporučenu dozu, ni dužinu trajanja terapije.
Ne koristiti kod životinja koje boluju od srčanih, bubrežnih ili oboljenja jetre, kao ni u slučajevima kada postoji mogućnost gastrointestinalnih ulceracija ili krvarenja.
Ne primenjivati kod životinja kod kojih postoji poznata preosetljivost na fluniksin ili neku od pomoćnih supstanci.
Ne davati gravidnim kobilama.
Ne davati gravidnim krmačama, nazimicama i priplodnim nerastovima.
Ne davati kravama u okviru 48 časova pre očekivanog partusa.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda, konji i svinje

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se aplikuje intravenski kod goveda i konja i intramuskularno kod svinja.

Svinje
2 mL na 45 kg t.m. (odgovara 2.2 mg fluniksina/kg) jednokratno intramuskularnom injekcijom, u kombinaciji sa odgovarajućom antimikrobnom terapijom. Zavisno od kliničkog odgovora organizma terapija se može ponoviti u intervalu od 12 časova.
Injekcioni volumen treba ograničiti na 5 ml po injekcionom mestu.

Konji
1 mL na 45 kg t.m. (odgovara 1.1 mg fluniksina/kg) za terapiju mišićno-koštanih oboljenja, aplikuje se intavenski jednom dnevno tokom najviše 5 dana, zavisno od kliničkog odgovora.
1 mL na 45 kg t.m. (odgovara 1.1 mg fluniksina/kg) kod kolika, aplikuje se intravenski i ponavlja se jednom ili dva puta, ukoliko se kolike ponove.

Goveda
2 mL na 45 kg t.m. (odgovara 2.2 mg fluniksina/kg) intravenski. Ponoviti ukoliko je neophodno u 24-časovnim intervalima u toku najviše 5 uzastopnih dana.

Treba koristiti špriceve odgovarajuće baždarenosti kako bi se obezbedilo precizno doziranje.
Ovo je posebno važno kada se daju male doze leka.
Čep je moguće probušiti najviše 40 puta. Kako bi se smanjio broj bušenja gumenog čepa,
preporučuje se korišćenje igle za izvlačenje leka.

KARENCA

Goveda:
Meso: 7 dana
Mleko: 2 dana

Konji
Meso: 7 dana
Mleko: ne treba koristiti kod kobila čije se mleko koristi za ljudsku upotrebu

Svinje
Meso: 22 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece
Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

NSAIL lekovi se ne koriste kod sportskih konja u vreme takmičenja jer spadaju u sredstva za doping.
Primenu ovih lekova treba prekinuti najmanje 8 dana pre takmičenja. 

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Izbegavati intra-arterijalnu primenu.
NSAIL mogu da dovedu do odlaganja porođaja usled smirivanja porođajnih trudova, koje nastaje kao posledica inhibicije prostaglandina koji imaju značajnu ulogu u izazivanju partusa. Primena ovog leka odmah nakon partusa može uticati na involuciju materice i izbacivanja fetalnih membrana, što dovodi do zaostajanja posteljice.
Primena leka kod životinja mlađih od 6 nedelja starosti ili kod starih životinja nosi dodatni rizik. U takvim slučajevima, ukoliko nije moguće izbeći upotrebu leka, preporučuje se smanjena doza i oprez.
Ne koristiti kod hipovolemičnih životinja, izuzev kod endotoksemije ili septičnog šoka.
Preporučljivo je NASIL, koji inhibišu sintezu prostanglandina, ne primenjivati kod životinja koje idu u opštu anesteziju i u periodu oporavka od nje.
Lek ne treba davati prasićima telesne mase manje od 6 kg.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe sa poznatom preosetljivošću na fluniksin treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.
Izbegavati kontakt sa kožom i očima.
U slučaju kontakta sa kožom isprati izloženu oblast vodom.
U slučaju kontakta sa očima, isprati oči sa dosta vode i potražiti lekarski savet.
Voditi računa da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja.
Oprati ruke nakon rukovanja lekom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Neofluniksin se može primenjivati kod gravidnih krava i krava u laktaciji. Lek se može davati u prvih 36 časova posle partusa, a samo nakon što odgovorni veterinar izvrši procenu rizika. Za to
vreme životinje bi trebale da budu pod nazorom stručnog lica, do izbacivanja posteljice.
Ne koristi se kod gravidnih kobila i krmača.

Interakcije

Ne davati druge NSAIL istovremeno ili u razmaku od 24 sata. Neki NSAIL ispoljavaju visok afinitet prema proteinima plazme, tako da primenjeni istovremeno sa istim takvim lekovima
mogu ispoljiti međusobnu kompeticiju i u krajnjoj liniji toksični efekat.
Mora se izbegavati istovremena primena potencijalno nefrotoksičnih lekova.

Predoziranje

Ispitivanja pokazuju da ciljne vrste veoma dobro podnose predoziranje.
Moguća je pojava gastrointestinalnih simptoma.

Inkompatibilnost

U nedostatku studija inkompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne treba mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje:

Bočica od tamnog stakla, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem, sa 100 ml rastvora za injekciju.

Način izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATC vet kod: QM01AG90