Neonalgin

Description

Neonalgin

ALIMS   SKL   UZK

Sastav: 1 mL injekcionog rastvora sadrži:

Aktivna supstanca:

Metamizol natrijuma 500 mg

Pomoćne supstance:

Benzilalkohol                     20 mg

Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije

Indikacije: Lek je indikovan za terapiju bolnih stanja lokomotornog aparata: mialgija, artralgija, akutnih zapaljenja tetiva i tetivnih ovojnica, lumbaga konja; spazma gastrointestinalnog trakta (usled kataralne enteralgije), toničnih grčeva creva, opstipacije, dilatacije želuca konja, goveda i svinja, meteorizma creva preživara, faringealnog i ezofaringealnog spazma (opstrukcije) kod goveda, konja i svinja; spastičnih stanja materice (distokija kod krmača i ovaca) i spastična stanja urinarnog trakta. Takođe, primenjuje se kod povišene temperature različite etiologije (mastitis, MMA sindrom krmača), za smanjenje bola u toku pregleda ili terapije životinja i kao simptomatska terapija kod bakterijskih infekcija.

Kontraindikacije: Primena ovog leka je kontraindikovana kod životinja sa poremećenom funkcijom bubrega, jetre i srca, kod promena u krvnoj slici (krvne diskrazije), gastroenteritisa i postojećih hemoragija bez obzira na poreklo, kao i kod dehidriranih i iscrpljenih životinja. Kontraindikovana je primena leka kod mačaka.
Lek se ne daje sportskim konjima najmanje 5 dana pred trku.

Lek se ne daje štenadima mlađim od 6 nedelja ni konjima čije meso je namenjeno za ishranu ljudi.

Neželjena dejstva: Produžena primena metamizola može da prouzrokuje agranulocitozu, ulcerozni gastroenteritis, povraćanje, krvavljenje, poremećaj funkcije bubrega i jetre. Visoke doze ovog leka, zbog prenadraženosti centralnog nervnog sistema, mogu da prouzrokuju tremor, a ređe pareze. Na mestu i.m. aplikacije metamizol dovodi do iritacije i edema tkiva, što spontano prolazi za nekoliko dana.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi.

Doziranje i način primene: Lek se aplikuje intravenski i intramuskularno. Kod jakih bolova i spazma glatke muskulature lek treba primeniti sporo intravenski. U ostalim slučajevima preporučuje se kombinacija oba načina primene.
Lek se aplikuje u dozi, odnosno količini koja iznosi za: 
Konje:                   
 4-10 mL na 100 kg telesne mase; i.v. 
Goveda: 
            4-8 mL na 100 kg telesne mase; i.v; i.m.
Ždrebad, telad: 1,5-5 mL na 50 kg telesne mase; i.v; i.m.
Ovce i koze:        1-2 mL na 25 kg telesne mase; i.v; i.m.
Svinje:                   
1,5-5 mL na 50 kg telesne mase; i.m. 
Pse:                  
0,5-1 mL na 10 kg telesne mase; i.v.; i.m.

Lek se primenjuje jednom dnevno. Ako je potrebno, doza leka se može dati 3 puta u toku dana, u razmaku od 8 sati. Terapija najčešće traje 3 do 5 dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Ukoliko se lek primenjuje intramuskularno, na jednom injekcionom mestu ne treba davati više od: 20 mL leka konjima i govedima, 10 mL leka svinjama, ovcama i kozama i 5 mL leka psima. Subkutana primena preparata se ne preporučuje zbog jakog lokalnog nadražaja tkiva. Aplikuje se sporo intravenski.

Karenca:
Meso goveda: 18 dana posle poslednje aplikacije leka.
Meso konja i svinja: 15 dana posle poslednje aplikacije leka.
Lek se ne primenjuje kod životinja čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Lek ne treba primenjivati istovremeno sa barbituratima i fenotiazinima, jer ovi lekovi skraćuju vreme dejstva metamizola. Ne primenjuje se sa drugim nestereoidnim antiinflamatornim lekovima, jer se antagonizuju njegovi terapijski efekti a sumiraju ili potenciraju toksični, neželjeni efekti. Ne primenjivati istovremeno sa glikokortikoidima, aminoglikozidima i bilo kojim drugim nefrotoksičnim lekom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Ne davati mlečnim životinjama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi, u periodu zasušenja i steonim kravama 2 meseca pre partusa.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Osobe koje dolaze u kontakt sa ovim lekom i primenjuju ga, treba da se pridržavaju propisanih mera opreza i da nose zaštitnu opremu ( masku, rukavice, naočare). Ruke posle svake primene treba oprati. Izbegavati kontakt sa lekom ukoliko postoji preosetljivost na derivate pirazolona i aspirin. U slučaju pojave znakova preosetljivosti obratiti se lekaru.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Način čuvanja: Čuvati u originalnoj ambalaži, na temperaturi do 25oC .
Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana, u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.

Način izdavanja: Izdaje se na recept veterinara.

Pakovanje:

Pakovanje 1 x 100 mL:
Unutrašnje pakovanje: bočica od stakla smeđe boje (tip II), sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.
Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi jedna bočica sa 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.
Pakovanje 1 x 250 mL:
Unutrašnje pakovanje: boca od stakla smeđe boje (tip II), sa 250 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.
Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi jedna boca sa 250 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

ATCvet kod: QN02BB02 

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neonalgin