NEOPROFEN

Description

NEOPROFEN 

ALIMS

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

1 ml rastvora za injekciju sadrži

Aktivna supstanca:
Ketoprofen   100 miligrama

Pomoćne supstance:
Benzil alkohol
Arginin
Limunska kiselina
Voda za injekcije

INDIKACIJE

Konji
– Ublažavanje upale i bola kod mišićno-koštanih poremećaja.
– Ublažavanje viscelarnog bola kod kolika.

Goveda
– Potporna terapija puerperalne pareze.
– Terapija hipertermije u toku bakterijskih infekcija respiratornog trakta zajedno sa odgovarajućom antimikrobnom terapijom.
– Potporna terapija akutnih kliničkih mastita, uključujući i endotoksične mastitise u kombinaciji sa antimikrobnim lekovima.
– Ublažavanje bola i edema vimena nakon telenja.
– Za ublažavanje bola kod hromosti.

Svinje
– Ublažavanje hiperpireksije i respiratornih poremećaja kod bakterijskih ili virusnih infekcija respiratornog sistema, zajedno sa antimikrobnom terapijom.
– Potporna terapija MMA sindroma zajedno sa odgovarajućim antimikrobnim lekovima.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod životinja kod kojih postoji poznata preosetljivost na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih supstanci.
Ne davati druge nesteroidne anti-inflamatorne lekove (NSAIL) istovremeno ili u roku od 24 časa u odnosu na drugi, kortikosteroide, diuretike i antikoagulanse.
Lek se ne koristi kod životinja sa poremećajima rada srca, jetre i bubrega, gde postoji mogućnost gastro-intestinalnih ulceracija ili krvarenja, ili gde postoji dokaz krvne diskrazije.
Lek ne primenjivati kod kobila u graviditetu.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji, goveda i svinje

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se aplikuje životinjama intravenski ili duboko intramuskularno u sledećim dozama:

Konji:
– Poremećaj mišićno-koštanog sistema
1 ml/45 kg t.m. ili 5,5 ml/250 kg t.m./dan (ekv. 2,2 mg ketoprofena/ kg t.m.), i.v., u toku 3-5 dana
– Kolike
1 ml/45 kg t.m. ili 5,5 ml/250 kg t.m. ( ekv. 2,2 mg ketoprofena/ kg t.m.), jednokratno, i.v..
U slučaju potrebe aplikacija leka se može ponoviti.

Goveda:
1 ml/33 kg t.m. ili 3 ml/100 kg t.m./dan (ekv. 3 mg ketoprofena/ kg t.m.), i.v. ili i.m., u toku 3 dana.

Svinje:
1 ml/33 kg t.m. ili 3 ml/100 kg t.m./dan ( ekv.3 mg ketoprofena/kg t.m.) jednokratno, i.m.

KARENCA

Goveda: Meso 4 dana.
                Mleko nema ograničenja.

Svinje: Meso 4 dana.

Konji: Ne koristiti kod životinja namenjenih ljudskoj ishrani 

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece
Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Primena kod životinja mlađih od 6 nedelja ili starih životinja nosi dodatne rizike. Ove životinje treba pažljivo klinički tretirati ukoliko se takva primena ne može izbeći.
Izbegavajte upotrebu kod dehidriranih, hipovolemičnih ili hipotenzivnih životinja, zbog mogućeg rizika od povišene renalne toksičnosti.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

U nedostatku podataka o specifičnoj toleranciji za veoma mladu ždrebad, upotreba preparata se ne preporučuje kod ždrebadi mlađe od 15 dana starosti.
Ne primenjivati intraarterijski. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu ni trajanje terapije.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

U slučaju samoubrizgavanja zatražite medicinsku pomoć.
Nakon upotrebe oprati ruke.
Izbegavajte kontakt sa očima. Ukoliko je potrebno isperite većom količinom vode.
Ne koristiti kod gravidnih kobila.
Lek se primenjuje kod gravidnih i krava u laktaciji. Lek se primenjuje kod krmača u laktaciji.
Ne primenjivati istovremeno sa drugim nestereoidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL) ili u roku od 24 časa od njihove primene.
Ne primenjivati istovremeno sa diureticima ili antikoagulansima. Treba izbegavati istovremenu primenu potencijalno nefrotoksičnih lekova (kao što su aminoglikozidni antibiotici).

Inkompatibilnost

U nedostatku studija inkompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne treba mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (tip II), sa 100 mL rastvora za injekcije, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.
Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

Način izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATC vet kod: QM01AE03