Doksilan-C 20

Description

DOKSILAN-C 20

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 g oralnog praška sadrži:

Aktivne supstance:

Doksiciklin (u obliku doksiciklin-hiklata)  200 mg
Askorbinska kiselina   40 mg

Pomoćne supstance:

Glukoza, monohidrat

Indikacije: Lečenje infekcija respiratornog trakta teladi (pneumonija, bronhopneumonija), svinja (atrofični rinitis, enzootska  pneumonija, pastereloza, pleuropneumonija) i živine (korica, CRD, infektivni sinuzitis, kolibaciloza, salmoneloza, psitakoza), kao i drugih infekcija  izazvanih mikroorganizmima osetljivim na doksiciklin.

Kontraindikacije: Lek je kontraindikovan kod životinja preosetljivih na doksiciklin i druge tetracikline. Ne sme se davati preživarima sa funkcionalnim rumenom, konjima, kokama nosiljama konzumnih jaja.

Neželjena dejstva: Ponekad, naročito posle duže primene leka u većim dozama, može doći i do gastrointestinalnih poremećaja praćenih prolivom, povraćanjem i anoreksijom. Takođe, moguće su reakcije preosetljivosti.

Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Telad, svinje i živina.

Doziranje i način primene:
Lek se upotrebljava dodavanjem u vodu za piće ili dodavanjem u hranu, u dozi koja iznosi za:
Telad: 1 g/20 kg t.m.
Svinje: 1250-1500 g/ 1t hrane ili 500-750 g/1000 L vode za piće
Živinu: 750 g/1000 L vode za piće (ekvivalent 20mg doksiciklina/1kg t.m.)
Lek se daje jednom dnevno i terapija se sprovodi tokom 3-5 dana (najviše 7 dana).

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka : Kada se lek daje u vodi za piće potrebno je svakodnevno praviti svež rastvor leka. U cilju što uspešnije terapije (bolje konzumacije leka), preporučuje se da se životinjama nekoliko časova pre tretmana uskrati voda za piće.

Karenca:
Meso:
Telad – 12 dana
Svinje – 10 dana
Živina –  7 dana

Lek se ne daje kokama nosiljama čija se jaja koriste u ishrani ljudi.

Posebna upozorenja 

Za primenu na životinjama.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Kada se lek daje u vodi za piće potrebno je svakodnevno praviti svež rastvor leka. U cilju što uspešnije terapije (bolje konzumacije leka), preporučuje se da se životinjama nekoliko časova pre tretmana uskrati voda za piće. Ukoliko se kod tretiranih životinja pojavi reakcija preosetljivosti, odnosno anfilaksija treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi, antihistaminike i glukokortikoide.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom. Ukoliko do kontakta dođe, to mesto treba odmah isprati tekućom vodom. Posle svake aplikacije leka ruke treba oprati.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se ne koristi tokom graviditeta i laktacije, kao ni kod nosilja konzumnih jaja.

Predoziranje

Doksiciklin dat teladima u 3 do 10 puta većoj dozi od preporučene može izazvati paralizu farinksa, miokarditis sa degeneracijom miokarda, edem pluća, hidrotoraks, ascites i maceraciju jetre. Kod svinja visoke doze doksiciklina davane tokom dužeg perioda dovode do pojave ulceracija na sluzokoži želuca, funkcionalnih i morfoloških promena na jetri i degenerativnih promena umerenog intenziteta na bubrezima. Kod živine može doći do senzibilizacije i digestivnih smetnji, zbog uticaja doksiciklina na intestinalnu floru. Vitamin C u dozama 1000 puta većim od dnevnih potreba, kod većine životinja ne dovodi do ispoljavanja simptoma trovanja.

Interakcije

Tetraciklini pojačavaju nefrotoksično dejstvo metoksifurana. Doksiciklin kao bakteriostatski antibiotik ometa dejstvo penicilina, 
cefalosporina i aminoglikozida. Neželjeni efekti tetraciklina u digestivnom traktu se pojačavaju u prisustvu teofilina.

Inkompatibilnost

Resorpcija doksiciklina iz digestivnog trakta može biti poremećena prisustvom soli kalcijuma, magnezijuma, aluminijuma i jonima 
gvožđa, tako da ovaj lek ne treba davati sa preparatima koji sadrže navedene soli. Takođe, lek se ne daje zajedno sa antacidima i kolistinom.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25oC. Čuvati van domašaja dece.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu

sa važećim propisima.

Način izdavanja: Lek se može izdavati  samo na recept veterinara.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 3 h, na temperaturi do 25oC

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 24 h, na temperaturi do 25oC

Pakovanje: Pakovanje 1 x 20 g; 1 x 100 g: Unutrašnje (ujedno i spoljašnje) pakovanje: kesica od tripleks folije (PET/Al/PE) sa

20 g ili 100 g gotovog proizvoda.
Pakovanje: 1 x 500 g: Unutrašnje (ujedno i spoljašnje) pakovanje: kesa od tripleks folije (PET/Al/PE) sa 500 g gotovog proizvoda.

ATCvet kod: QJO1RV**

Proizvođač: FM Pharm d.o.o, Subotica 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Doksilan-C 20