Neophenicol P

Description

NEOPHENICOL P

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 g oralnog praška sadrži

Aktivna supstanca:

Florfenikol 20 mg

Pomoćne supstance:

Kalcijum-karbonat

Indikacije: Pneumonija, atrofični rinitis, Glässerova bolest i ostale respiratorne, gastrointestinalne i urogenitalne bolesti svinja koje uzrokuju mikroorganizmi osetljivi na florfenikol. Pre primene leka potrebno je potvrditi prisustvo oboljenja na zapatu. 

Kontraindikacije: Ne primenjuje se u graviditetu, kao i kod odraslih mužjaka namenjenih za priplod. Ne daje se životinjama za koje postoje saznanja o prethodnim alergijskim reakcijama na preparate florfenikola. Ne primenjuje se kod prasadi mlađe od 6 nedelja.

Neželjena dejstva: Kod svinja se može javiti perianalni edem i/ili eritem kao i prolazna dijareja. Može doći do smanjene konzumacije hrane i vode na samom početku terapije. U retkim slučajevima može se javiti prolapsus rektuma.

Ciljne vrste životinja: Svinje.

Doziranje i način primene: Upotreba dodavanjem u hranu, u dnevnoj terapijskoj dozi koja za svinje iznosi 10mg/kg t.m.

Individualni tretman: preparat se primenjuje umešan u hrani (suvoj ili vlažnoj) u količini od 5 g praška (jedna kafena kašičica) na 10 kg telesne mase.

Masovno tretiranje svinja:
Preparat se primenjuje u hrani, u količini od 10 kg preparata na 1 t hrane. Preporučena doza florfenikola (200 g florfenikola /1 t hrane) predstavlja terapijsku koncentraciju od 200 ppm.
Terapija traje 5 uzastopnih dana.

Upustvo za pravilnu upotrebu leka

Odmerena dnevna količina leka se prvo dobro umeša sa manjom količinom brašnaste hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se lek ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane. Pripremljeni lek se mora upotrebiti odmah. Životinjama lek treba dati u jednom obroku da bi se postigla terapijska koncentracija u organizmu u što kraćem vremenskom periodu.
Prilikom masovnog tretiranja, radi preciznijeg doziranja, treba grupisati životinje prema telesnoj masi.
Lek aplikovati jednom dnevno u jednom obroku.
U toku lečenja, svinjama obezbediti dovoljnu količinu vode za piće.
Potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinje da bi se izbeglo subdoziranje.

KarencaMeso i jestivi organi: 20 dana

Posebna upozorenja za čuvanje leka

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama.

Lek ne davati životinjama namenjenim za priplod. Lek se primenjuje samo kod životinja za koje je indikovan ( svinje). U toku lečenja, svinjama obezbediti dovoljnu količinu vode za piće.
Ukoliko ne dođe do značajnog poboljšanja nakon 3 dana lečenja, potrebno je ponovo razmotriti dijagnozu i, ukoliko je potrebno, promeniti terapiju.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne primenjuje tokom graviditeta i laktacije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Prilikom pripremanja medicinirane hrane, osobe koje rukuju lekom treba da nose zaštitnu masku za nos i usta, zaštitne naočare i rukavice. Posle pripremanja i primene medicinirane hrane, ruke treba dobro oprati vodom i sapunom. U toku rada sa lekom ne treba jesti, piti i pušiti. Ako lek dođe u
kontakt sa očima, oči odmah isprati većom količinom vode. Ukoliko dođe do kontakta sa nezaštićenom kožom, odmah je isprati vodom i sapunom.
Ovaj lek može prouzrokovati reakcije preosetljivosti. Osobe sa alergijom (preosetljivošću) na florfenikol ne treba da rukuju sa ovim lekom.

Predoziranje: Florfenikol dat prasadima, starosti od 15 dana, u desetostrukoj dozi od preporučene, kroz hranu tokom 10 dana dovodi do pojave slabe dijareje i hemoragija na mezenterijumu. Prekoračenje terapijske doze (4,5 x i više) dovodi do smanjenja apetita i posledičnog opadanja telesne mase.
Takođe se javlja smanjeno uzimanje vode (7,5 x prekoračenje) i posledična dehidratacija, a sa tim u vezi i promena nekih biohemijskih parametara krvi. U slučaju predoziranja obustaviti davanje leka i sprovesti simptomatsku terapiju.

Inkompatibilnost: Preparat ne mešati sa drugim lekovima.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje:

Višeslojna kesa (aluminijum, polietilen) sa 500 g oralnog praška.
Kesa od natron papira sa 5 kg oralnog praška.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA90

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neophenicol P