Enrodian

Description

Enrodian

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 ml suspenzije za oralnu primenu sadrži:

Aktivne susptance:

Enrofloksacin 5 mg
Kaolin 180 mg
Pektin 5 mg

Pomoćne supstance:

Ostale pomoćne supstance: metilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, kalijum-metabisulfit i voda za injekcije.

Indikacije: Terapija primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija gastrointestinalnog trakta (kolibaciloza, koliseptikemija, salmoneloza), kao i drugih infekcija digestivnog trakta, čiji su uzročnici osetljivi na enrofloksacin.

Kontraindikacije: Lek se ne daje životinjama preosetljivim na fluorohinolonske antimikrobne lekove. Takođe, lek se ne daje odraslim preživarima i suprasnim krmačama, a ni sasvim mladim i nezrelim životinjama kod kojih može doći do oštećenja zglobne hrskavice. Ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom bubrega. Lek ne treba da se koristi u profilaktičke svrhe.

Neželjena dejstva: Posle duže primene leka u visokim dozama može doći do pojave dijareje. Moguće su alergijske reakcije i fotosenzibilizacija.

Ciljne vrste životinja: Telad, prasad (svinje).

Doziranje i način primene:

Oralna upotreba.
Pre upotrebe promućkati.
Lek se primenjuje nerazblažen- putem aplikatora ili pomešan sa vodom za piće, mlekom ili zamenom za mleko putem boce za napajanje, u dozi koja iznosi 10 mL leka/10 kg t.m. za sve ciljne
vrste životinja.
Lek se meša sa vodom, mlekom ili zamenom za mleko neposredno pre davanja.
Primenjuje se jednom dnevno, a terapija traje 3-5 dana.
Providni plastični aplikator- špric od 10 mL i PVC nastavak u vidu creva dužine 70 mm se nalazi u spoljnjem pakovanju.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka za primenu na životinjama:Upotreba ovog leka mora biti zasnovana na kliničkom nalazu i ako je moguće, rezultatima antibiograma. Terapija se sprovodi sveže napravljenom suspenzijom u vodi, mleku ili zameni za mleko. Neposredno pre pravljenja suspenzije, bočicu sa lekom dobro protresti.

Karenca: Meso i jestivi organi teladi, svinja i prasadi nisu za upotrebu tokom trajanja terapije, kao i 8 dana od poslednje primene leka.

Posebna upozorenja 

Neposredno pre davanja suspenzije, bočicu dobro promućkati.

Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.

Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

Upotreba leka koja nije u skladu sa preporukama datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog unakrsne rezistencije.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja: Neposredno pre davanja suspenzije, bočicu sa lekom dobro promućkati.
Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova. Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma. Upotreba leka koja nije u skladu sa preporukama datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće ukrštene rezistencije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjamaPrilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ruke posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja lekaNeiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka:
Čuvati van domašaja dece.
Lek čuvati na temperaturi do  25oC, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

Rok upotreba nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25oC.

Režim  izdavanja: Lek se može izdavati samo  na recept veterinara.

Rok upotrebe: 2 godine.

ATCvet kod: QJ01MA90

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od polipropilena, sa 100 mL oralne suspenzije, zatvorena polipropilenskim zatvaračem sa navojem.
Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 100 mL oralne suspenzije, Uputstvo za lek, kesica sa plastičnim špricem od 10 mL i PVC nastavak u vidu creva dužine 70 mm.
Špric i PVC nastavak koriste se za primenu leka.

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o, Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Enrodian