Neoceftiofur HCl 5%

Description

NEOCEFTIOFUR HCl 5%

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA   UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 ml rastvora za injekciju sadrži

Aktivna supstanca:

Ceftiofur-hidrohlorid    50 mg

Pomoćna supstanca

Propilen-glikol       do 1 mL

Indikacije: Lečenje infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na ceftiofur.

Goveda:
Za lečenje infekcija respiratornog trakta koje su prouzrokovane sa Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica i Haemophylus somnus.
Za lečenje akutne interdigitalne nekrobaciloze (panaricijum, zarazna šepavost goveda) prouzrokovane sa Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica)
Za lečenje akutnog puerperalnog metritisa (u toku 10 dana posle teljenja) prouzrokovanih sa Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes i Fusobacterium necrophorum.

Svinje:
Za lečenje infekcija respiratornog trakta koje su prouzrokovane sa Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae i Streptococcus suis.

Kontraindikacije: Ne davati lek životinjama preosetljivim na ceftiofur i druge beta-laktamske antibiotike. Preparat ne davati intravenski.

Neželjena dejstva: Kod goveda je moguća pojava reakcije na injekcionom mestu u vidu otoka i diskoloracija subkutisa i /ili fascija. Ova reakcija se najčešće javlja 10 dana nakon davanja injekcije i može da traje 28 dana (pa i duže).
Kod svinja se takođe javljaju blage lokalne reakcije tkiva na mestu davanja injekcije, koje perzistiraju do 20 dana nakon tretmana i prolaze spontano.
Moguća je pojava reakcija preosetljivosti.
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Goveda i svinje.

Doziranje i način primene:

Goveda: intramuskularna i subkutana primena
Lečenje respiratornih oboljenja: 1 mg ceftiofura/kg t.m./dan (ekv. 1 mL leka/50 kg t.m.) tokom 3-5 dana.
Lečenje akutne interdigitalne nekrobaciloze: 1mg ceftiofura/kg t.m./dan (ekv. 1 mL leka/50 kg t.m.) tokom 3 dana
Lečenje akutnog puerperalnog metritisa u toku 10 dana posle teljenja: 1mg ceftiofura/kg t.m./dan (ekv. 1 mL leka/50 kg t.m.) tokom 5 dana.

Svinje: intramuskularna primena
3 mg ceftiofura/kg t.m./dan (ekv. 1 mL leka/16 kg t.m.) tokom 3 dana

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Uvek, kada je to moguće, lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma. Lek treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.

Karenca:

Goveda
Meso: 8 dana
Mleko: 0 (nula) dana

Svinje
Meso: 5 dana

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Zbog antagonističkog delovanja, ne primenjuju se istovremeno sa drugim bakteriostatskim lekovima, kao što su tetraciklini, sulfonamidi i makrolidni antibiotici. Kod svinja treba izbegavati s.c. aplikaciju leka. U slučaju pojave reakcije preosetljivosti treba prekinuti terapiju, a po potrebi aplikovati adrenalin, antihistaminike i kortikosteroide.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Iako studije na laboratorijskim životinjama ukazuju da ceftiofur ne ispoljava  fetotoksične, teratogene i reproduktivno-toksične efekte, nema odgovarajućih studija na ciljnim vrstama životinjama. Kod gravidnih životinja preparat  koristiti sa posebnim oprezom.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili dodira sa kožom.  Preosetljivosti na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Osobama sa poznatom preosteljivošću savetuje se da ne rukuju sa ovim preparatom. Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab, treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć. Oprati ruke posle svake upotrebe.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja: Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika. Preparat treba koristiti samo za lečenje bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova. Uvek, kada je to moguće, lek treba davati samo na sonovu nalaza antibiograma. Neracionalna upotreba leka, uključujući i onu koja odstupa od uputstava datih u ovom Sažetku, povećava incidencu razvoja bakterija rezistentnih na cefalosporine.

Predoziranje: Kod svinja je dokazana niska toksičnost ceftiofura (u obliku natrijumove soli), primenjenog intramuskularno u 8 puta većoj dozi od preporučene, tokom 15 uzastopnih dana.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Način čuvanja: Lek čuvati van domašaja dece. Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi od 2 do 8˚C.

Rok upotrebe gotovog proizvoda: 2 godine, čuvanjem na temperaturi od 2 do 8˚C.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25˚C, na tamnom mestu.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica/boca od tamnog stakla, zapremine 100 mL/250 mL, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija

ATCvet kod: QJ01DA90

Proizvođač“FM Pharm” d.o.o.,Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neoceftiofur HCl 5%