Neofenicol 10%

Description

Neofenicol 10%

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 mL oralnog rastvora Neofenicol 10% sadrži.

Aktivna supstanca:

Florfenikol 100mg

Pomoćne supstance:

Polietilenglikol 400.

Indikacije:
Svinje: Za lečenje akutnih respiratornih infekcija prouzrokovanih sojevima Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida osetljivim na florfenikol. Pre primene leka potrebno je
potvrditi prisustvo oboljenja u zapatu. 
Živina: tretman respiratornih i drugih bakterijskih infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na florfenikol.

Kontraindikacije: Postojanje saznanja o prethodnim alergijskim reakcijama životinje na florfenikol. Lek se ne daje životinjama koje ne pripadaju navedenim ciljnim vrstama, kao ni priplodnim jedinkama. Lek ne treba davati nosiljama konzumnih jaja.

Neželjena dejstva: Literaturni podaci pokazuju da se nakon korišćenja florfenikola kod svinja obično uočava pojava prolazne dijareje i/ili perianalnog i rektalnog edema i/ili eritema kod oko 50% životinja. Davanje florfenikola nema efekte na telesnu težinu, prirast ili konzumaciju hrane, mada može doći do prolaznog smanjenja unosa hrane i vode na samom početku terapije. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Svinje i živina.

Doziranje i način primene: Upotreba dodavanjem u vodu za piće.
Svinje:
Dnevna doza florfenikola je 10 mg/kg t.m. što je ekvivalent 1,0 – 1,5 ml leka /L pijaće vode, ako je prosečna konzumacija vode 2,5 L /dan.
Terapija traje 5 uzastopnih dana.

Živina:
Dnevna doza florfenikola je 20 mg/kg t.m.u vodi za piće.
Terapija traje 5 uzastopnih dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka za primenu na životinjama: Lek rastvoren u vodi za piće upotrebiti u roku od 24 h. Lek koristiti samo kod ciljanih vrsta. Ne koristiti lek u cilju prevencije oboljenja.

Karenca:
Svinje:
meso tretiranih svinja nije za ljudsku upotrebu tokom trajanja tretmana kao i 20 dana nakon poslednje aplikacije leka.
Živina: meso tretirane živine nije za ljudsku upotrebu tokom trajanja terapije kao i 3 dana nakon poslednje aplikacije leka.

Lek ne davati kokoškama čija su jaja namenjena za ljudsku ishranu.

Posebna upozorenja 

Za primenu na životinjama. 

Lek koristiti samo kod ciljnih vrsta životinja. Ne koristiti lek u cilju prevencije oboljenja. Ne davati suprasnim krmačama, životinjama namenjenim za priplod kao i nosiljama konzumnih jaja.
Ukoliko je zbog viših temperatura vazduha u objektu potrošnja vode povećana, koncentraciju leka u vodi za piće treba prilagoditi dnevnoj potrošnji i doziranju po kilogramu telesne mase.
Ovaj veterinarski lek treba primeljivati na osnovu antibiograma. Neodgovarajuća primena ovog leka može povećati zastupljenost bakterija koje su rezistentne na florfenikol.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

Ne davati suprasnim krmačama, životinjama namanjenim za priplod, životinjama u laktaciji kao i nosiljama konzumnih jaja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

Osobe sa poznatom preosetljivošću na florfenikol ili pomoćnu supstancu ne bi trebalo da dolaze u kontakt sa lekom.Osobe koje rastvaraju lek u vodi treba da koriste odgovarajuće rukavice i zaštitno odelo.Prilikom primene leka izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom i očima.
Ukoliko dođe do kontakta leka sa kožom ili očima potrebno je isprati velikom količinom vode.
Nakon primene leka oprati ruke. Lek držati van domašaja dece.

Predoziranje:

Posle davanja trostrukih preporučenih doza prasadima primećuje se smanjen unos hrane i vode.
Nakon davanja petostrukih preporučenih doza javlja se povraćanje. U slučaju predoziranja obustaviti davanje leka i primeniti simptomatsku terapiju. Nema podataka o štetnim efektima nakon oralnog davanja dvostruke preporučene koncentracije florfenikola tokom tri uzastopna dana, ili nakon jednokratne i.v. doze od 54,4 mg/kg t.m. kod brojlera.

Interakcije:

Lek se ne daje zajedno sa baktericidnim lekovima. Eritromicin, klindamicin, linkomicin i tilozin antagonizuju dejstvo florfenikola.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju , na temperaturi do 25oC. Čuvati van domašaja dece. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja 21 dan čuvanjem na temperaturi  do 25oC. Rok upotrebe nakon razblaživanja u vodi za piće 24 časa čuvanjem na temperaturi do 25oC.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Način izdavanja: Lek se izdaje na recept veterinara.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe posle otvaranja: Nakon prvog otvaranja originalnog pakovanja rok trajanja je 21 dan.

ATCvet kod: QJ01BA90

Pakovanje: Boca od polietilena sa 1000 mL oralnog rastvora, zatvorena zatvaračem sa navojem.

Proizvođač: “FM PHARM” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neofenicol 10%