Neomulin DHC-P

Description

Neomulin DHC-P

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 g oralnog praška sadrži:

Aktivne supstance:

Tiamulin-hidrogenfumarat     33,3 mg
Doksiciklin-hidrohlorid            100 mg

Pomoćne supstance:

Glukoza, monohidrat.

Indikacije: Lečenje brojnih infekcija respiratornog trakta svinja (enzootska pneumonija, atrofični rinitis, pastereloza) i infekcija respiratornog i digestivnog trakta živine (korica, CRD, infektivni sinuzitis, kolibaciloza, salmoneloza, psitakoza), kao i svih drugih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin i doksiciklin kod  navedenih vrsta životinja.

Kontraindikacije: Lek se ne primenjuje kod životinja preosetljivih na tiamulin, doksiciklin i druge tetracikline. Kontraindikovana je istovremena, kao i 7 dana pre i posle tretmana ovim lekom, primena jonofornih kokcidiostatika (monenzin , narazin, salinomicin). Ne daje se suprasnim krmačama u ranom graviditetu, priplodnim nerastovima kao i komercijalnim nosiljama. Ne daje se jedinkama sa oboljenjem jetre i insuficijencijom bubrega.

Neželjena dejstva: Ponekad, naročito posle duže primene leka u dozama višim od propisanih, može doći do pojave gastrointestinalnih poremećaja praćenih dijarejom, povraćanjem i anoreksijom. Takođe, mogu se javiti i reakcije preosetljivosti  (eritem, edem i pruritus). Prilikom izlaganja životinja suncu može se javiti fotosenzibilizacija. Kod mladih životinja doksiciklin može izazvati prebojavanje zuba.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Svinje i živina.

Doziranje i način primene:
Svinje: upotreba dodavanjem u hranu i upotreba dodavanjem u vodu za piće;
Lek se primenjuje u dnevnoj količini koja iznosi za:
2 – 2,5 kg / t hrane, što odgovara dozi od 3,3 – 4,16 mg tiamulin-hidrogenfumarata/kg t.m. i 7,2 – 15 mg doksiciklin-hiklata/kg t.m. ili
1,2 – 1,5 kg/1000 L vode za piće, što odgovara dozi od 4,2 – 8,5 mg tiamulinhidrogenfumarata/kg t.m. i 12 – 25,7 mg doksiciklin-hiklata/kg t.m.

Živina: upotreba dodavanjem u vodu za piće:
1,5 – 2 kg/1000 L vode za piće, što odgovara dozi od 6,6 – 13,2 mg tiamulinhidrogenfumarata/kg t.m. i 20 – 40 mg doksiciklin-hiklata/kg t.m.

Lek se daje u preporučenoj dozi jednom dnevno, tokom 3 – 5 dana.
Lek umešan u hranu ili vodu upotrebiti odmah.
U cilju bolje konzumacije medicinirane vode preporučuje se da se životinjama nekoliko sati pre tretmana uskrati voda za piće.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Odmerena dnevna količina leka se prvo dobro umeša sa manjom količinom hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se lek ravnomerno raspodelio u ukupnoj količini hrane. Pripremljeni lek se mora upotrebiti odmah. Životinjama treba lek dati u jednom obroku da bi se postigla odgovarajuća terapijska koncentracija u organizmu u što kraćem vremenu.
Ukoliko se tretira veći broj životinja, radi preciznijeg doziranja, treba ih grupisati po sličnoj telesnoj masi. Lek aplikovati jednom dnevno u jednom obroku tokom 3 do 5 dana.

Karenca:

Meso:
Svinje: 10 dana
Živina: 8 dana
Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.

Posebna upozorenja na čuvanje leka: Čuvati van domašaja dece.
Lek čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hrani: upotrebiti odmah.

Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: upotrebiti odmah.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Ne davati lek životinjama koje ne pripadaju ciljnim vrstama. Potrebno je dobro i ravnomerno izmešati lek u hrani kako bi se izbegla mogućnost trovanja. To se postiže tako što se predviđena količina leka najpre umeša u malu količinu hrane a zatim pomeša sa preostalom količinom hrane.

Ukoliko se jave znaci alergijske reakcije kod životinja, prekinuti sa primenom leka i odmah tražiti pomoć veterinara.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne daje životinjama u ranom graviditetu i tokom laktacije, kao ni nosiljama konzumnih jaja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Osobe koje pripremaju hranu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon izvršene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na tiamulin i/ili doksiciklin treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu pakovanje leka ili Uputstvo za korisnika.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljnje pakovanje leka.
Višeslojna kesica (aluminijum, polietilen) sa 100 g gotovog proizvoda.
Višeslojna kesica (aluminijum, polietilen) sa 500 g gotovog proizvoda.

ATCvet kod: QJ01RA90

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neomulin DHC-P