Neosulf P

Description

Neosulf P

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 g oralnog praška sadrži:

Aktivne supstance:

Sulfadimidin natrijum 100 mg
Trimetoprim 20 mg

Pomoćne supstance:

Glukoza, monohidrat

Indikacije: Lečenje primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija digestivnog (gastritis, enteritis, salmoneloza, dizenterija), respiratornog (bronhitis, pneumonija) i urogenitalnog trakta (metritis, pijelitis, cistitis, pijelonefritis) i sekundarnih bakterijskih infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju sulfadimidina i trimetoprima.

Kontraindikacije: Upotreba leka je kontraindikovana kod životinja preosetljivih na aktivne komponente leka, kao i kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre, bubrega i hematopoetskih organa. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja, odraslim konjima i odraslim preživarima.

Neželjena dejstva: Kontinuirano davanje leka može izazvati oštećenje bubrega, kristaluriju, nekrozu jetre, hepatitis, povraćanje, dijareju, anoreksiju, alergiju, fotosenzibilizaciju, pruritus, hemolitičku anemiju i trombocitopeniju.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Telad, ždrebad, prasad i brojleri.

Doziranje i način primene:Lek se primenjuje dodavanjem u hranu (svinje, živina) ili pomešan u manjoj količini mleka ili vode i primenjen individualno (telad, ždrebad). Ukupna dnevna doza leka za sve vrste životinja iznosi 10 g praška na 40 kg telesne mase. Terapija traje 4 – 5 dana, maksimalno 7 dana.
Prilikom masovnog tretiranja dnevna količina leka se prvo dobro umeša sa manjom količinom brašnaste hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se lek ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane.
Pripremljeni lek se mora upotrebiti odmah. Životinjama lek treba dati u jednom obroku da bi se postigla terapijska koncentracija u organizmu u što kraćem vremenskom periodu.
Prilikom masovnog tretiranja, radi preciznijeg doziranja, treba grupisati životinje prema telesnoj masi.
Kod teladi i ždrebadi lek mešati mlekom ili vodom neposredno pre davanja. Lek dati putem boce za napajanje

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Lek pomešan sa hranom ili pomešan u vodi ili mleku upotrebiti odmah. U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće. U slučaju reakcije preosetljivosti, prekinuti davanje leka, aplikovati antihistaminike i glukokortikoide. Preparat primenjivati samo kod onih kategorija životinja za koje je indikovan.

Karenca:

Meso: 10 dana

Lek se ne daje kokama nosiljama čija se jaja koriste u ishrani ljudi i konjima čije se meso koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja za čuvanje leka

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25oC.

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah.

Rok upotrebe nakon mešanja sa malom količinom vode (mleka): upotrebiti odmah.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama

Lek se ne daje odraslim konjima i odraslim preživarima jer kod njih može prouzrokovati poremećaj saprofitske mikroflore, indigestije i deficijencije vitamina K. Takođe se ne koristi kod nosilja
konzumnih jaja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja: U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće. U slučaju reakcije preosetljivosti, prekinuti davanje leka, aplikovati antihistaminike i glukokortikoide. Preparat primenjivati samo kod onih kategorija životinja za koje je indikovan.
Uvek kada je to moguće, lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.
Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstva za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na sulfanamide i da smanji efikasnost lečenja drugim antimikrobnim lekovima, zbog moguće ukrštene rezistencije.
Ovaj lek ne treba primenjivati za lečenje gnojnih infekcija, zbog toga što primena kombinacije sulfonamida i trimetoprima ima smanjenu efikasnost pod tim uslovima.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Ne koristi se kod životinja u periodu graviditeta i laktacije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Prilikom pripremanja medicirane hrane, osobe koje rukuju lekom da nose zaštitnu masku za nos i usta, zaštitne naočare i rukavice. Posle pripremanja i pripreme medicirane hrane, ruke treba dobro oprati vodom i sapunom. U toku rada sa lekom ne treba jesti, puti i pušiti. Ako lek dođe u kontakt sa očima, oči odmah isprati velikom količinom vode. Ukoliko dođe do kontakta sa nezaštićenom kožom, odmah je isprati vodom i sapunom.
Osobe sa poznatom preosetljivošću na sulfonamide treba da izbegavaju kontakt sa ovim veterinarskim leko. Preosetljivost na sulfonamide može dovesti do unakrsnih reakcija sa drugim antibioticima. Alergijske reakcije na ove supstance povremeno mogu biti ozbiljne. Ukoliko se nakon izlaganja jave simptomi poput osipa na koži, potrebno je javiti se lekaru i poneti sa sobom uputstvo za lek ili etiketu.

Interakcije: Sulfonamidi su sinergisti sa polimiksinima protiv enterobakterija. Urea pojačava efikasnost sulfonamida pojačavajući njihovu rastvorljivost i smanjujući vezivanje za proteine. Oksifenbutazon, fenilbutazon i salicilati smanjuju vezivanje sulfonamida za proteine plazme i mogu da pojačavaju njihov efekat. Nekrotično tkivo i gnoj su antagonisti sulfonamida zato što sadrže PABA. Vitamini B kompleksa kao sto su nikotinamid, nikotinska kiselina, folna kiselina i holin antagonistički deluju na sulfonamide

Predoziranje: Posle duže primene sulfonamida dolazi do oštećenja hematopoetskih organa pa i CNS-a. Takođe, sulfonamidi mogu da prouzrokuju i neurotoksične efekte kod goveda i živine kao što su periferni neuritis (nervus shiaticus, n.brachialis) i mijelinsku degeneraciju kičmene moždine i perifernih vlakana. Ova stanja su naročito primećena kod goveda posle i.v. primene visokih doza sulfonamida, a kod živine posle duže upotrebe u hrani.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Ostali podaci

Pakovanje:

Višeslojna kesica (PET/Al/PE) sa 20g gotovog proizvoda.
Višeslojna kesica (PET/Al/PE) sa 100g gotovog proizvoda.
Višeslojna kesica (PET/Al/PE) sa 500g gotovog proizvoda.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01EW03

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neosulf P