Neopen L.A.

Description

NEOPENL.A.

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 mL Neopen L.A. suspenzije za injekciju sadrži:
Prokain benzilpenicilin    150.000 i.j.
Benzatin benzilpenicilin  150.000 i.j.

Pomoćne supstance:

Metil-hidroksibenzoat; povidon K12; dinatrijum EDTA; natrijum-citrat; kalijumdihidrogenfosfat; antofoam PD 30; voda za injekcije.

Indikacije: Infekcije respiratornog trakta (brohnitis, tonzilitis, faringitis), apscesi, flegmone, inflamatorni procesi, antraks i druga oboljenja uzrokovana bakterijama osetljivim na penicilin.

Kontraindikacije: Preosetljivost i alergija na peniciline i cefalosporine. Lek ne davati gravidnim krmačama i nazimicama (zbog mogućeg abortusa), trkačkim konjima 2 nedelje pred trku i malim herbivorima (zamorac, kunić, hrčak i gerbil).

Neželjena dejstva: Može doći do pojave reakcija preosetljivosti: nervnih poremećaja (ataksija,inkoordinacija pokreta), prolazne groznice i/ili povraćanja. Ponekad kod gravidnih krmača i nazimica može da se javi pojačan vaginalni iscedak. Na mestu aplikacije lek prouzrokuje lokalni nadražajni efekat koji se manifestuje iritacijom i otokom. Lokalna primena penicilina na koži nekih pasa može da prouzrokuje preosetljivost i to kod onih koji su ranije sistemski tretirani penicilinima. Pored kože (alergijski dermatitis) i farinksa (otok i inflamacija), lokalna alergijska reakcija je najizraženija na očima. Kombinacija benzilpenicilin-prokaina sa benzilpenicilin-kalijumom primenjena brzo i.v. prouzrokuje zastoj rada srca, a sam benzilpenicilin-prokain primenjivan u visokim dozama i.m. prouzrokuje ekscitaciju CNS-a koja je praćena inkoordinacijom pokreta, ataksijom i opštim nemirom životinja, naročito konja. Penicilini mogu da prouzrokuju dijareju, odnosno fatalni hemoragični kolitis naročito kod zamoraca, ali i kod kunića, hrčka, konja i ljudi. Kod konja benzilpenicilin-prokain, odnosno prokain iz penicilina deluje depresivno na rad srca.

Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije opisano u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, svinje, ovce, psi i mačke.

Doziranje i način primene: Lek se daje jednokratno, duboko intramuskularno.
Po potrebi, davanje leka se može ponoviti posle 3 do 4 dana.
Dnevna doza je za sve životinje, osim prasadi, iznosi 1 mL na 10-20 kg telesne mase, zavisno od intenziteta oboljenja. Dnevna doza za prasad je 1 mL/5 kg t.m.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Ne davati lek i.v. i intratrahealno. Govedima i konjima ne davati više od 15-20 mL leka na jednom injekcionom mestu, teladima, ždrebadima, svinjama i ovcama ne više od 10 mL a malim životinjama (pas i mačka) najviše 5 mL leka po injekcionom mestu.
Uvek kada je to moguće, primena leka treba da bude zasnovana na prethodnom ispitivanju osetljivosti uzročnika. Zbog mogućeg razvoja rezistencije, lek ne treba davati u manjim dozama od preporučenih, niti skraćivati vreme trajanja terapije. Ukoliko se kod životinja pojave alergijske reakcije treba odmah primeniti antihistaminike i po potrebi glukokortikoide.

Karenca:

Meso i iznutrice.
Goveda, svinje i ovce: 35 dana
Mesto aplikacije leka (mišić):
Svinje i goveda: 70 dana
Ovce: 56 dana
Mleko krava: 8 dana
Lek se ne primenjuje kod konja čije se meso koristi u ishrani ljudi i ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama

Posebna upozorenja za svaku ciljanu vrstu: Kod krmača i nazimica kao posledica davanja ovog leka može da se javi vaginalno pranje i abortus.
Akutne alergijske reakcije na penicilin registrovane su kod pasa i goveda. Lokalne alergijske manifestacije zapažene su na oku i farinksu pasa a registrovan je i alergijski dermatitis. Alergijske reakcije se javljaju i kod konja nakon primena visokih doza leka. Kod konja, penicilini dati u visokim dozama i.m. mogu izazvati ekscitacije CNS-a koje su praćene inkoordinacijom pokreta, ataksijom i opštim nemirom životinje.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja:
Uvek kada je to moguće, primena leka treba da bude zasnovana na prethodnom ispitivanju osetljivosti uzročnika. Zbog mogućeg razvoja rezistencije, lek ne treba davati u manjim dozama od preporučenih, niti skraćivati vreme trajanja terapije.
Ukoliko se kod životinja pojave alergijske reakcije treba odmah primeniti antihistaminike i po potrebi glukokortikoide.
Ne davati lek i.v. i intratrahealno. Govedima i konjima ne davati više od 15-20 mL leka na jednom injekcionom mestu, teladima, ždrebadima, svinjama i ovcama ne više od 10 mL a malim životinjama (pas i mačka) najviše 5 mL leka na po injekcionom mestu.

Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:
Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.
Osobama sa poznatom preosetljivošću na peniciline, aminoglikozide i cefalosporine savetuje se da ne rukuju ovim lekom, naročito bez zaštitnih rukavica.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne daje gravidnim krmačama i nazimicama jer kod njih, čak i terapijske doze prokainbenzilpenicilina mogu da prouzrokuju smrt fetusa i abortus.

Interakcije: Antibiotici širokog spektra i eritromicin smanjuju antimikrobni efekat leka. Neomicin smanjuje resorpciju penicilina iz gastrointestinalnog trakta, a oksifen, butazon i probenicid smanjuju ekskreciju penicilina u bubrezima. Meticilin, kloksacilin, cefalosporini, polimiksin B i aminoglikozidi pojačavaju antimikrobnu aktivnost penicilina.

Inkompatibilnost:
Penicilin u rastvorima precipitira ili inaktivira aminofilin, askorbinska kiselina, fenotijazin, cefalotin, natrijum-hidrogenkarbonat i vitamini B-kompleksa. Penicilin se postepeno inaktiviše u rastvoru za infuziju. Kiseline, baze i oksidansi brzo inaktiviraju penicilin. Preparat je inkompatibilan sa antikoagulansima, miorelaksantima, kiselinama, bazama i oksidacionim sredstvima.

Predoziranje: Soli penicilina su veoma malo toksične i životinje dobro podnose davanje višestrukih terapijskih doza. U slučaju davanja ekstremno visokih doza može doći do senzibilizacije i pojave alergijskih reakcija. Ukoliko se kod kod primene leka pojavi alergijska reakcija kod žvotinja ili ljudi koji dolaze u kontakt sa lekom, koriste se i.m. adrenalin, a zatim po potrebi antihistaminici i glukokortikoidi.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi  do 2-8˚C. Čuvati van domašaja  dece.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 1 godina.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana, na temperaturi  do 2-8˚C.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CE30

Pakovanje: Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: bočica od obojenog stakla (II hidrolitička grupa), zapremine 100 mL, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskom kapicom.

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neopen L.A.