Neo-penicillin

Description

Neo-penicillin

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA   UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 bočica  praška za suspenziju za injekciju sadrži:
Benzilpenicilin-prokain        3.000.000 i.j.
Benzilpenicilin-kalijum        1.000.000 i.j.

Indikacije: Lečenje infekcija prouzrokovanih bakterijama osetljivim na penicilin nakon urađenog antibiograma: infekcija gastrointestinalnog, respiratornog i urogenitalnog trakta, infekcija kože i mekog tkiva.

Kontraindikacije: Lek se ne daje životinjama preosetljivim na peniciline i cefalosporine. Takođe, ovaj preparat se ne daje gravidnim krmačama i nazimicama, malim herbivorima i sportskim konjima 2 nedelje pre trke. Lek se ne koristi kod konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi, kao ni kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

Neželjena dejstva: Lek se ne daje životinjama preosetljivim na peniciline i cefalosporine. Takođe, ovaj preparat se ne daje gravidnim krmačama i nazimicama, malim herbivorima i sportskim konjima 2 nedelje pre trke. Lek se ne koristi kod konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi, kao ni kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

Ciljne vrste životinja: Goveda, ovce, svinje, konji, psi i mačke.

Doziranje i način primene: Intramuskularna upotreba.
Prethodno rekonstitusan u vodi za injekcije preparat se daje u dozi koja iznosi za:
Goveda i svinje 6000-12000 i.j. (0.015 – 0.03 mL) /kg t.m.
Telad i ovce 18000- 36000 i.j. /(0.045 – 0.09 mL) /kg t.m.
Konje 25000 i.j. (0.0625 mL) /kg t.m.
Pse i mačke 25000 i.j. (0.0625mL) /kg t.m.

1 mL rekonstituisane suspenzije sadrži 400000 i.j

Lek se aplikuje jedanput dnevno do izlečenja. Terapija se nastavlja još 3-4 dana nakon prestanka simptoma bolesti. Kod konja je dnevnu dozu potrebno aplikovati podeljenu na tri mesta. Neopenicillin treba rekonstituisati sa vodom za injekcije. Za postupak rekonstitucije neophodni su bočica sa vodom za injekcije, sterilni špric od 10 mL i sterilna igla. Ukloniti perforirani deo aluminijumske kapice. U sterilni špric uvući 10 mL vode za injekcije pazeći da je višak zarobljenog vazduha istisnut van. U vial (bočicu) leka Neo-penicillin istisnuti 10 mL vode za injekcije kroz otvor na aluminijumskoj kapici probijajući gumeni čep. Nakon toga špric sa iglom izvući van. Vial (bočicu) energično promućkati dok se ne stvori fina bela suspenzija. Nakon rekonstitucije svaki mL sadrži 400 000 i.j. (0,3 g Benzilpenicilin prokaina i 0,063 g Benzilpenicillin kalijuma). Rekonstituisani proizvod je homogena bela suspenzija bez grudvi (aglomerata). Proizvod treba odmah odbaciti ako se pojave grudve u suspenziji. Pre upotrebe promućkati suspenziju za injekcije. Gumeni vrh dezinfikovati vatom natopljenom alkoholom i novim sterilnim špricem i iglom izvući odgovarajuću količinu preparata. Rekonstituisan preparat treba upotrebiti odmah. Neupotrebljenu količinu treba odbaciti tj ukloniti u skladu sa važećim propisima.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Lek se aplikuje jedanput dnevno do izlečenja. Terapija se nastavlja još 3-4 dana nakon prestanka simptoma bolesti. Kod konja je dnevnu dozu potrebno aplikovati podeljenu na tri mesta. Neopenicillin treba rekonstituisati sa vodom za injekcije. Za postupak rekonstitucije neophodni su bočica sa vodom za injekcije, sterilni špric od 10 mL i sterilna igla. Ukloniti perforirani deo aluminijumske kapice. U sterilni špric uvući 10 mL vode za injekcije pazeći da je višak zarobljenog vazduha istisnut van. U vial (bočicu) leka Neo-penicillin istisnuti 10 mL vode za injekcije kroz otvor na aluminijumskoj kapici probijajući gumeni čep. Nakon toga špric sa iglom izvući van. Vial (bočicu) energično promućkati dok se ne stvori fina bela suspenzija. Nakon rekonstitucije svaki mL sadrži 400 000 i.j. (0,3 g Benzilpenicilin prokaina i 0,063 g Benzilpenicillin kalijuma). Rekonstituisani proizvod je homogena bela suspenzija bez grudvi (aglomerata). Proizvod treba odmah odbaciti ako se pojave grudve u suspenziji. Pre upotrebe promućkati suspenziju za injekcije. Gumeni vrh dezinfikovati vatom natopljenom alkoholom i novim sterilnim špricem i iglom izvući odgovarajuću količinu preparata. Rekonstituisan preparat treba upotrebiti odmah. Neupotrebljenu količinu treba odbaciti tj ukloniti u skladu sa važećim propisima.

Karenca:
Meso:
Goveda: 16 dana
Ovce: 9 dana
Svinje: 7 dana
Mleko krava: 3 dana
Lek se ne daje konjima čije se meso koristi za ishranu ljudi, kao ni ovcama čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama:

Lek se ne daje gravidnim krmačama i nazimicama, kao ni ovcama čije se mleko koristi za ishranu ljudi. Takođe, ne daje se sportskim konjima 2 nedelje pre trke. Lek se ne koristi kod konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Lek se ne daje gravidnim krmačama i nazimicama, kao ni ovcama čije se mleko koristi za ishranu ljudi. Takođe, ne daje se sportskim konjima 2 nedelje pre trke. Lek se ne koristi kod konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja: Nakon rekonstitucije praška vodom za injekciju, bočicu dobro promućkati. Lek ne davati i.v. Ukoliko se kod tretiranih životinja pojavi alergija, odniosno anafilaksa, treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne daje gravidnim krmačama i nazimicama, kao ni ovcama čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ruke posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece. U slučaju pojave znakova preosetljivosti obratiti se lekaru.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka:
Čuvati u originalnom pakovanju , na temperaturi  do 25oC.
Čuvati van domašaja  dece.
Čuvati zaštićeno od sunčeve svetlosti.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon rekonstitucije: upotrebiti odmah.

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje:
Bočica od bezbojnog stakla (tip II), zapremine 20 mL, sa 3.63 g praška za suspenziju za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.
Spoljnje pakovanje:
Kartonska kutija, u kojoj se nalazi 50 bočica i Uputstvo za lek.

ATCvet kod: QJ01CE30

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Proizvođač: ”FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neo-penicillin