Neofloxacin–S 10%

Description

Neofloxacin–S 10% 

Sastav: 1 mL rastvora za injekciju sadrži

Enrofloksacin 100 mg 

Pomoćne supstance:

Propilenglikol 0.1 mL

Indikacije: Neofloxacin-S 10% koristi se za lečenje različitih primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija respiratornog, gastro-intestinalnog i urogenitalnog trakta, infekcija kože, puerperalne infekcije goveda i svinja. 
Goveda:
kolidijareja, koliseptikemija, pastereloza, salmoneloza, stafilokokoza, mikoplazmoza, sekundarne infekcije kod virusnih oboljenja, mastitis i dr. 
Svinje:
kolidijareja, koliseptikemija, salmoneloza, pastereloza, enzootska i  bakterijska bronhopneumonija, MMA sindrom i atrofični rinitis.

Kontraindikacije: Lek Neofloxacin-S 10% se ne daje sasvim mladim životinjama, kao ni životinjama preosetljivim na enrofloksacin. Ne daje se suprasnim krmačama. Preparat se ne sme koristiti u profilaktičke svrhe.

Neželjena dejstva: Posle primene leka moguća je pojava gastrointestinalnih smetnji (povraćanje i dijareja), osipa po koži i prenadraženosti CNS-a. Takođe, moguća je i fotosenzibilizacija ukoliko se tretirane životinje izlažu dejstvu sunčeve svetlosti. Na mestu davanja leka može doći do prolazne lokalne reakcije tkiva (otok, bol, crvenilo).
Fluorirani hinoloni mogu izazvati artropatije i eventualno hromost kod mladih životinja koja nastaje zbog oštećenja zglobnih hrskavica. Moguće su i alergijske reakcije.

Ciljne vrste životinja: Goveda, telad i svinje.

Doziranje i način primene: Preparat se daje subkutano (s.c.) na uobičajenim mestima ili intramuskularno (i.m.), (u srednji deo vratne muskulature) kod goveda, a kod svinja iza uha. Kod goveda i svinja terapijska doza se kreće od 2,5-5 mg enrofloksacina na 1 kg telesne mase, odnosno 1-2 mL injekcionog rastvora na 40 kg telesne mase, zavisno od težine infekcije. Lek davati u 24-časovnim intervalima, tokom 3-5 dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Ne davati lek životinjama koje ne  pripadaju ciljnoj vrsti. Ne davati lek intavenski. Ako je doza za goveda i krmače veća od 10 mL, a za svinje veća od 5 mL, lek treba dati na više injekcionih mesta. Upotreba ovog leka mora biti zasnovana na kliničkom nalazu, i ako je moguće rezultatima antibiograma. Upotreba ovog leka bi trebalo da je ograničena na slučajeve u kojima je uzročnik ispoljio rezistentnost na druge antibiotike i kada bakteriološka potvrda dijagnoze i test osetljivosti uzročnika opravdaju njegovu primenu.
Lek se mora primeniti u dozama i na način koji su propisani, inače u suprotnom može doći do pojave rezistencije uzročnika na fluorohinolone i smanjenje efikasnosti prilikom terapije drugim hinolonima zbog moguće unakrsne rezistencije.

Karenca:

Goveda:
Meso i jestivi organi: 14 dana
Mleko : 7 dana

Svinje:
Meso i jestivi organi: 7 dana

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne koristi kod gravidnih životinja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjamaKod osoba koje rukuju lekom moguća je pojava reakcije preosetljivosti na aktivnu supstancu leka. Izbegavati direktan kontakt očiju, sluzokože i kože sa lekom. Ukoliko dođe do kontakta isprati sa obilnom količinom vode.

Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka, potražiti odmah savet lekara i pokazati uputstvo za lek. Oticanje lica, usana, očiju i otežano disanje su ozbiljni simptomi koji zahtevaju hitnu lekarsku intervenciju.

Nakon primene leka oprati ruke.

Posebna upozorenja za svaku ciljanu vrstu:

Lek se ne primenjuje kod sasvim mladih životinja.

Interakcije:

Preparat ne treba davati istovremeno sa tetraciklinima, makrolidnim antibioticima, tiamfenikolom i florfenikolom, jer umanjuju ili potpuno antagonizuju njegov efekat, dok se istovremenom primenom sa sulfonamidima i trimetoprimom, povećava njegova toksičnost. Ne koristiti istovremeno sa teofilinom zbog toga što eliminacija teofilina može biti odložena.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja lekaNeiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.   

Posebna upozorenja za čuvanje leka: U originalnom pakovanju, na temperaturi do 25˚C. Čuvati van domašaja dece.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Rok upotrebe: U originalnom pakovanju 2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja28 dana 

ATCvet kod: QJ01MA90

Pakovanje: Bočica od  100 mL 

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neofloxacin–S 10%”