Neofloxacin–S 10%

Description

Neofloxacin–S 10% 

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 mL rastvora za injekciju sadrži

Enrofloksacin 100 mg 

Pomoćne supstance:

Propilenglikol 
Ostale pomoćne supstance: natrijum-hidroksid, voda za injekcije.

Indikacije:

Goveda
Lečenje infekcija respiratornog trakta izazvanih sojevima osetljivim na enrofloksacin Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica i Mycoplasma spp.
Lečenje akutnog teškog oblika mastitisa izazvanog sojevima Escherichia coli, osetljivim na enrofloksacin.
Lečenje infekcije probavnog trakta izazvanog sojevima Escherichia coli, osetljivim na enrofloksacin.
Lečenje septikemije uzrokovane sojevima Escherichia coli, osetljivim na enrofloksacin.
Lečenje akutnog mikoplazmatskog artritisa prouzrokovanog sa sojevima Mycoplasma bovis osetljivim na enrofloksacin, kod goveda ne starijih od 2 godine.

Svinje
Lečenje infekcija respiratornog trakta izazvanih sojevima osetljivim na enrofloksacin Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. i Actinobacillus pleuropneumoniae. 
Lečenje infekcija urinarnog i digestivnog trakta prouzrokovane sa Escherichia coli osetljivom na enrofloksacin
Lečenje MMA sindroma (metritis, mastitis, agalakcija) prouzrokovanog sa Escherichia coli i Klebsiella spp.
Lečnje septikemije prouzrokovane sa Escherichia coli osetljivom na enrofloksacin.

Kontraindikacije: Lek Neofloxacin-S 10% se ne daje sasvim mladim životinjama, kao ni životinjama preosetljivim na enrofloksacin. Ne daje se suprasnim krmačama. Preparat se ne sme koristiti u profilaktičke svrhe.

Neželjena dejstva: Posle primene leka moguća je pojava gastrointestinalnih smetnji (povraćanje i dijareja), osipa po koži i prenadraženosti CNS-a. Takođe, moguća je i fotosenzibilizacija ukoliko se tretirane životinje izlažu dejstvu sunčeve svetlosti. Na mestu davanja leka može doći do prolazne lokalne reakcije tkiva (otok, bol, crvenilo).
Fluorirani hinoloni mogu izazvati artropatije i eventualno hromost kod mladih životinja koja nastaje zbog oštećenja zglobnih hrskavica. Moguće su i alergijske reakcije.

Ciljne vrste životinja: Goveda i svinje.

Doziranje i način primene: Subkutana i intramuskularna upotreba.
Preparat se daje subkutano na uobičajenim mestima ili intramuskularno ( u srednji deo vratne muskulature) kod goveda a kod svinja iza uha.

Goveda:
5 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 1mL leka/20 kg t.m., jednom dnevno tokom 3-5 dana.
Akutni mikoplazmatski artritis, koji prouzrokuju sojevi Mycoplasma bovis osetljivi na enrofloksacin, kod goveda ne starijih od 2 godine: 5 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 1mL leka/20 kg t.m. jednom dnevno tokom 5 dana.
Lek treba aplikovati subkutano.
Akutni mastitis čiji je uzročnik Escherichia coli: 5 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 1mL leka/20 kg t.m., sporom intravenskom injekcijom jednom dnevno tokom dva uzastopna dana.
Druga doza se može dati i subkutanim putem. U ovom slučaju, primenjuje se karenca nakon supkutane primene.
Na jednom subkutanom mestu primene ne treba davati više od 10 mL.

Svinje:
2.5 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 0.5 mL leka/20 kg t.m., jednom dnevno intramuskularnom injekcijom tokom 3 dana.
Infekcije digestivnog trakta ili septikemije prouzorkovane sa Escherichia coli: 5 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 1 mL leka/20 kg t.m., intramuskularno jednom dnevno tokom 3
dana.
Kod svinja, injekcije treba aplikovati u vrat, u bazu uha.
Na jednom intramuskularnom mestu primene ne treba davati više od 3 mL leka.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Ne davati lek životinjama koje ne pripadaju ciljnoj vrsti. Ne davati lek intravenski. Ako je doza leka za goveda i krmače veća od 10 mL, za svinje veća od 5 mL, lek treba dati na više injekcionih mesta.
Upotreba ovog leka mora biti zasnovana na kliničkom nalazu, i ako je moguće rezultatima antibiograma.Upotreba ovog leka bi trebalo da je ograničena na slučajeve u kojima je uzročnik ispoljio rezistentnost na druge antibiotike i kada bakteriološka potvrda dijagnoze i test osetljivosti uzročnika opravdaju njegovu primenu.
Lek se mora primeniti u dozama i na način koji su propisani, inače u suprotnom može doći do pojave rezistencije uzročnika na flouorohinolone i smanjenje efikasnosti prilikom terapije drugim hinolonima zbog moguće unakrsne rezistencije.

Karenca:

Goveda:
Meso i jestivi organi: 12 dana
Mleko: 4 dana

Svinje:
Meso i jestivi organi: 13 dana

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne koristi kod gravidnih životinja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjamaKod osoba koje rukuju lekom moguća je pojava reakcije preosetljivosti na aktivnu supstancu leka. Izbegavati direktan kontakt očiju, sluzokože i kože sa lekom. Ukoliko dođe do kontakta isprati sa obilnom količinom vode. Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka, potražiti odmah savet lekara i pokazati uputstvo za lek. Oticanje lica, usana, očiju i otežano disanje su ozbiljni simptomi koji zahtevaju hitnu lekarsku intervenciju. Nakon primene leka oprati ruke.

Posebna mere opreza pri upotrebi leka kod žibotinja: Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.
Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.
Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće ukrštene rezistencije.
Ne davati lek životinjama koje ne pripadaju ciljnoj vrsti. Ne davati lek intravenski. Ako je doza leka za goveda i krmače veća od 10 mL, za svinje veća od 5 mL, lek treba dati na više injekcionih mesta.

Posebna upozorenja za svaku ciljanu vrstu:

Lek se ne primenjuje kod sasvim mladih životinja.

Interakcije:

Preparat ne treba davati istovremeno sa tetraciklinima, makrolidnim antibioticima, tiamfenikolom i florfenikolom, jer umanjuju ili potpuno antagonizuju njegov efekat, dok se istovremenom primenom sa sulfonamidima i trimetoprimom, povećava njegova toksičnost. Ne koristiti istovremeno sa teofilinom , zbog toga što eliminacija teofilina može biti odložena.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja lekaNeiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.   

Posebna upozorenja za čuvanje leka: U originalnom pakovanju, na temperaturi do 25˚C. Čuvati van domašaja dece.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Rok upotrebe: U originalnom pakovanju 2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25˚C.

ATCvet kod: QJ01MA90

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje je ujedno ispoljašnje: bodica od tamnog stakla (tip Il) sa 100 mL rastvoraza injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neofloxacin–S 10%