Neostrep

Description

NEOSTREP

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA   UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 mL suspenzije za  injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Benzilpenicilin-prokain  200.000.i.j.
Dihidrostreptomicin-sulfat 200 mg

Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat  

Ostale pomoćne supstance: Natrijum formaldehidsulfoksilat, Natrijum citrat, Kalijum dihidrogenfosfat, Dinatrijum EDTA , simetikon emulzija, povidon K12 i voda za injekcije

Indikacije: Lek je namenjen za terapiju mešanih akutnih i hroničnih, primarnih i sekundarnih infekcija respiratornog (Pasteurella spp, Hemophylus spp, Klebsiella spp, Mycobacterium tuberculosis), urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta kao i infekcije mekih tkiva kože prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na aktivne supstance u preparatu (Brucella spp, Salmonella spp, Shigella spp, Leptospira canicola, Corinebacterium spp, E. coli, Vibrio foetus, Clostridium tetani, Cl. perfringens, Cl. renale, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactie, Corinebacterium pyogenes, Erysipelothrix insidiosa, Bacillus anthracis i Actinomyces bovis).

Kontraindikacije: Lek se ne aplikuje kod životinja preosetljivih na peniciline, cefalosporine i aminoglikozide, kao ni kod životinja sa oštećenjem bubrega, jetre i vestibulokohlearnog aparata. Ne treba ga koristiti kod gravidnih krmača i nazimica jer može uzrokovati pojavu vaginalnog pranja i abortus. Ne daje se malim herbivorima (zamorac, hrčak, gerbil). Preparat se ne daje sasvim mladim životinjama, kao i trkačkim konjima 2 nedelje pred trku. Lek se ne primenjuje kod ovaca i koza čije se mleko koristi za ishranu ljudi. Ne daje se konjima čije se meso koristi u ishrani ljudi.
Ne davati lek intravenski.

Neželjena dejstva: Kod životinja koje su primale ovaj lek može doći do pojave reakcije preosetljivosti (alergija, anafilaksa), nervnih poremećaja (uznemirenost, nekoordinisano kretanje, povraćanje, grčevi, oštećenja sluha). Na ovaj lek su posebno osetljive svinje kod kojih se posle primene može javiti hiperpireksija, povraćanje, otok vulve, cijanoza ekstremiteta. Kod gravidnih krmača i nazimica moguća je pojava vaginalnog pranja i abortusa. Na mestu primene leka moguća je lokalna reakcija koja spontano prolazi.
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi.

Doziranje i način primene: Lek se primenjuje intramuskularno, jednom dnevno, u količini od 0,5 do 1 mL na 10 kg telesne mase (odgovara 10 000 do 20 000 i.j. benzilpenicilin-prokaina po kg t.m. i 10 do 20 mg dihidrostreptomicina po kg t.m.) za sve ciljne vrste životinja. Aplikaciju ponavljati svakodnevno tokom 5 dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Pre upotrebe bočicu promućkati.
Ne prekoračivati preporučenu dozu leka. Ako je doza kod goveda i konja veća od 10 mL, kod svinja, ovaca i koza 5 mL, a kod pasa 2 mL lek se aplikuje na više injekcionih mesta.
Ne upotrebljavati ovaj lek istovremeno sa bakteriostatskim lekovima (tetraciklini, sulfonamidi, makrolidi, linkozamidi) zbog antagonističkog delovanja.
Uvek kada je to moguće, primena leka treba da bude zasnovana na prethodnom ispitivanju osetljivosti uzročnika. Zbog mogućeg razvoja rezistencije, lek ne treba davati u manjim dozama od preporučenih, niti skraćivati vreme trajanja terapije. Aminoglikozidi imaju užu granicu sigurnosti od beta laktamskih antibiotika.
Ukoliko se kod životinja pojave alergijske reakcije treba odmah primeniti antihistaminike i po potrebi glukokortikoide.

Karenca:

Meso: 30 dana
Mleko krava: 4 dana
Lek se ne primenjuje kod ovaca, koza i kobila u laktaciji, ukoliko se njihovo mleko koristi u ishrani
ljudi, niti kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja za čuvanje leka

Čuvati van domašaja  dece.

Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi  do 2-8˚C
Rok upotrebe: 1 godina.

Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 2-8˚C
Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.

Za primenu na životinjama: Dihidrostreptomicin može imati ototoksičan efekat kod svih ciljnih vrsta životinja.
Preparat može da prouzrokuje povišenje telesne temperature i abortus kod krmača, kod nazimica inficiranih sa Erysipelothrix rhusiopathiae može se javiti povičenje telesne temperature. Stimulacija CNS-a može se javiti u veoma retkim slučajevima kod konja. Ponekad, kod sisančadi i tovne prasadi, posle primene preparata nastaje prolazna hiperpireksija, povraćanje, podrhtavanje i nekoordinaranost pokreta, a kod suprasnih krmača i iscedak iz vulve koje može da bude udružen ili prateća pojava abortusa.
Zbog mogućeg razvoja rezistencije, lek ne treba davati u manjim dozama od preporučenih, niti skraćivati vreme trajanja terapije.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se može koristiti tokom laktacije i graviditeta, ali sa posebnim oprezom zbog mogućeg oštećenja
sluha fetusa. Kod gravidnih krmača i nazimica može uzrokovati pojavu vaginalnog pranja i abortus.

Predoziranje: Samo višestruko prekoračenje propisanih doza dovodi do simptoma predoziranja (otežano disanje, hipersalivacija, ekscitacije, grčevi i konvulzije). Primenu treba odmah prekinuti i pristupiti simptomatskom lečenju. Predoziranje preparata i primena u toku vremena dužeg od preporučenog može prouzrokovati neuromišićnu blokadu, reverzibilnu gluvoću, ataksiju, poremećaj ravnoteže i nekoordinisanost pokreta, nistagmus i oštećenje bubrega kod tretiranih životinja.

Inkompatibilnost: U nedostatku ispitivanja inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ruke posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece. Treba voditi računa da prilikom aplikacije leka ne dođe do samoubrizgavanja, a ako dođe do njega potražiti savet lekara.
Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.
Osobama sa poznatom preosetljivošću na peniciline, aminoglikozide i cefalosporine savetuje se da ne rukuju ovim lekom, naročito bez zaštitnih rukavica.
Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Pakovanje: Unutrašnje (ujedno i spoljašnje) pakovanje: bočica od obojenog stakla (II hidrolitička grupa), zapremine 100mL, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem.

ATCvet kod: QJ01RA01

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neostrep