Neomulin 20%

Description

NEOMULIN 20%

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA   UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 mL rastvora za injekciju sadrži

Aktivna supstanca:

Tiamulin – hidrogenfumarat 200 mg

Pomoćne supstance:

Etanol (96%)
Voda za injekcije

Indikacije: Dizenterija svinja (Brachyspira hyodysenteriae), enzootska pneumonija (Mycoplasma hyopneumoniae)  i mikoplazmatski artritis (Mycoplasma hyosynoviae).

Kontraindikacije:
– ne daje se krmačama u poslednjem mesecu graviditeta
– ne daje se priplodnim nerastovima
– ne daje se istovremeno sa monenzinom, narazinom, maduramicinom i/ili salinomicinom, kao ni 7 dana pre i 7 dana posle upotrebe ovih lekova.

Neželjena dejstva: Posle primene ovog preparata retko se mogu javiti eritem ili blagi otok na mestu aplikacije. Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrsta životinja: Svinje.

Doziranje i način primene: Lek se aplikuje duboko intramuskularno (i.m.), u ledećim dozama:
Terapija krvavog proliva: 0.5 mL leka / 10 kg t.m. (ekv. 10 mg tiamulin hidrogen fumarata/kg t.m.), jednokratno. U slučaju težih infekcija, terapija se može ponoviti posle 24 sata.
Terapija enzootske pneumonije i mikoplazmatskih artritisa: 0.75 mL leka/ 10 kg t.m./ dan (ekv. 15 mg tiamulin-hidrogen fumarata/ kg t.m./ dan), tokom 3 dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Maksimalni volumen leka koji se aplikuje na jedno mesto  iznosi 5 mL. Ukoliko je potrebno aplikovati količinu veću od 5 mL, treba je podeliti i dati na dva mesta.

Karenca: 28 dana 

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Ne daje se krmačama u poslednjem mesecu gestacije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom. Ukoliko do kontakta dođe, to mesto treba odmah isprati tekućom vodom. Posle svake aplikacije leka oprati ruke. U slučaju samoubrizgavanja potražiti pomoć lekara. Osobe sa poznatom preosetljivošću na tiamulin trebalo bi pažljivo da rukuju ovim lekom.

Predoziranje: S obzirom na osobine leka, u praksi se ne očekuje da može doći do predoziranja. Samo izuzetno velike doze (15-20 puta više od preporučene), kod svinja dovode do pojave blagij znakova intoksikacije kao što su hipersalivacija, povraćanje i hiperpnoja.

Inkompatibilnost: Tiamulin je inkompatibilan sa monenzinom, narazinom, maduramicinom i salinomicinom, pa se ne daje istovremeno, kao ni 7 dana pre i 7 dana posle upotrebe ovih lekova. Tiamulin je kompatibilan sa lasalocidom i semiduracinom.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek  ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Način čuvanja: Čuvati van domašaja dece. Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25˚C.

Rok upotrebe gotovog proizvoda: 2 godine, čuvanjem na temperaturi do 25˚C

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25˚C

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Pakovanje:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (hidrolitička klasa II) sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

ATCvet kod: QJ01XQ01

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neomulin 20%