Neosulfox P

Description

Neosulfox P

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 g oralnog  praška sadrži:
Sulfadimidin  natrijum           100 mg
Neomicin sulfat                       60 mg
Oksitetraciklin hidrohlorid     40 mg

Pomoćne materije:

Dekstroza-monohidrat do 1 g

Indikacije: Lečenje bakterijskih infekcija digestivnog trakta prouzrokovanih sojevima mikroorganizama
osetljivim na sulfadimidin, neomicin i oksitetraciklin kod teladi, jagnjadi, prasadi i brojlera.

Kontraindikacije: Ne daje se životinjama preosetljivim na aktivne supstance u sastavu leka.
Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja, govedima nakon uspostavljanja funkcije predželudaca i odraslim svinjama.

Neželjena dejstva: Ponekad, pre svega posle duže primene, ovaj lek može uzrokovati indigestiju praćenu prolivom i povraćenjem, oštećenje bubrega, anoreksiju, alergiju, fotosenzibilizaciju, pruritus, hemolitičku anemiju, trombocitopeniju i poremećaj rasta.

Ciljne vrste životinja: Telad, prasad, jagnjad i živina.

Doziranje i način primene:


Karenca: Meso i jestivi organi: 14 dana.
Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Svakodnevno praviti svež rastvor leka i mediciniranu hranu. Ne davati drugu vodu za piće dok životinje ne popiju mediciniranu vodu.
U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće. U slučaju reakcije preosetljivosti, prekinuti davanje leka, aplikovati antihistaminike i glukokortikoide.
Preparat primenjivati samo kod onih vrsta i kategorija životinja za koje je indikovan.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: 

Uslovi čuvanja: na temperaturi  do 25oC.

Čuvati  van domašaja  dece.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe posle otvaranja kontejnera: upotrebiti odmah.

Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće: upotrebiti odmah.

Rok upotrebe posle zamešavanja u hrani za životinje: upotrebiti odmah.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne koristi u periodu graviditeta i laktacije. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja: U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće.
Primena leka treba da se zasniva na rezultatima ispitivanja osetljivosti bakterija izolovanih kod obolelih životinja. Ukoliko to nije moguće, primena leka treba da se zasniva na lokalnim (regionalnim, farmskim) epizootiološkim podacima o osetljivosti ciljnih patogena.
Lek se ne sme primenjivati u svrhu profilakse.
U slučaju razvoja reakcija preosetljivosti, treba odmah prekinuti davanje leka i aplikovati odgovarajuću terapiju (antihistaminike i glukokortikoide).

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Prilikom rukovanja lekom treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom, sluznicama i očima. Nakon svakog rukovanja lekom oprati ruke.
Osobe preosetljive na sulfonamide, tetracikline i/ili aminoglikozide treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju razvoja alergijskih reakcija ili bilo koje druge neželjene reakcije kod osoba koje daju lek životinjama, treba se odmah javiti lekaru i pokazati mu pakovanje leka ili uputstvo za lek.

Predoziranje: Duža primena sulfonamida može uzrokovati oštećenje hematopoetskih organa, pa i CNS-a. Prolazni neželjeni efekti u hematopoetskom sistemu kod većine vrsta životinja su: leukopenija, anemija, trombocitopenija, pad koncentracije hemoglobina. Takođe, sulfonamidi mogu da prouzrokuju neurotoksične efekte kod goveda i živine, kao što su periferni neuritis (nervus ishiadicus, n.brachialis) i mijelinsku degeneraciju kičmene moždine i perifernih nerava.
Ova stanja su pre svega zabeležena kod goveda posle i.v. primene visokih doza sulfonamida, a kod živine posle duže primene kroz hranu.
Posle primene većih doza neomicina tokom dužeg perioda, pre svega parenteralnim putem, kod tretiranih životinja može doći do ispoljavanja ototoksičnog (poremećaji ili gubitak sluha i/ili ravnoteže) i nefrotroksičnog efekta (nekroza epitela proksimalnih tubula, albuminurija, hematurija i formiranje bubrežnih cilindara).
U slučaju predoziranja oksitetraciklina dolazi do tremora, konvulzija i paraliza. Uginuće obično nastupa usled paralize centra za disanje.
U slučaju predoziranja treba odmah prekinuti davanje leka i primeniti simptomatsku terapiju.

Inkompatibilnost: Neomicin je inkompatibilan sa hloramfenikolom i oksidacionim sredstvima, a sulfonska kiselina i slična jedinjenja precipitiraju neomicin. Tetraciklini heliraju dvovalentne i trovalentne katjone, pa im se resorpcija smanjuje u prisustvu ovih jona. Vitamini B kompleksa kao što su nikotinamid, nikotinska kiselina, folna kiselina i holin antagonistički deluju na sulfonamide.
U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim
veterinarskim lekom.

Pakovanje:

1 x 20g; 1 x 100g; l x 500g:
Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljnje: kesica (20 g, 100 g) i kesa (500 g) od aluminijumske folije.
1 x 5 kg:
Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljnje: papirna kesa sa 5 kg oralnog praška.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01RA02

Proizvođač “Fm Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neosulfox P