Neolispec P-66

Description

Neolispec P-66

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 g oralnog praška sadrži:
Linkomicin                       22 mg
Spektinomicin                 44 mg

Pomoćna supstanca:
Glukoza, monohidrat       do 1 g 

Indikacije

Svinje:
Lečenje i metafilaksa proliferativne enteropatije (ilietisa) koju prouzrokuje Lawsonia intracellularis, i povezanih enteropatogena (Escherichia coli), osetljivih na linkomicin i spektinomicin. Pre primene leka mora biti potvrđeno prisustvo oboljenja u grupi (zapatu).

Brojleri:
Lečenje i metafilaksa hroničnog respiratornog oboljenja (CRD) povezanog sa niskom stopom mortaliteta, koje prouzrokuju sojevi Mycoplasma gallisepticum i Escherichia coli osetljivi na linkomicin i spektinomicin. Pre primene leka mora biti potvrđeno prisustvo oboljenja u jatu.

Kontraindikacije: Kontraindikovana je primena ovog leka kod preživara, konja, kunića, zamoraca i hrčkova, kao i koka nosilja čija se jaja koriste u ishrani ljudi. Lek se ne daje životinjama sa oštećenjem jetre i bubrega.

Neželjena dejstva: Ponekad primena leka može uzrokovati pojavu razmekšale stolice ili tešku dijareju, iritaciju (crvenilo i svrab) kože, inflamaciju/otok perianalne regije i uznemirenost životinja. Navedene reakcije se spontano povlače za 5 do 8 dana.
Moguć je razvoj reakcija preosetljivosti/anafilakse. Ove reakcije zahtevaju prekid primene leka i uvođenje simptomatske terapije.

Ciljne vrste životinja: Svinje i brojleri.

Doziranje i način primene:

Upotreba dodavanjem u vodu za piće.
Lek se primenjuje rastvoren u vodi za piće, u sledećim dozama:
Prasad: 3,3 mg linkomicina i 6,6 mg spektinomicina/kg tm/dan, tokom 7 dana, što odgovara količini od 150 mg praška /kg tm/dan, tokom 7 dana.
Brojleri: 16,7 mg linkomicina i 33,4 mg spektinomicina/kg tm/dan, tokom 7 dana, što odgovara količini od 760 mg praška /kg tm/dan, tokom 7 dana.

Za izračunavanje količine (mg) gotovog proizvoda koji se dodaje po 1 litru vode za piće, može se koristiti sledeća formula:

A*B/C =D

A – prosečna telesna masa (kg) životinja koje se tretiraju
B – propisana doza (mg) leka Neolispec P-66 po kg t.m. dnevno
C – prosečan dnevni unos vode (L po životinji)
D – potrebna količina leka (mg) po 1 L vode za piće

Lečenje treba započeti što pre nakon pojave prvih kliničkih simptoma.
Količina leka koja se dodaje u vodu za piće zavisi od telesne mase životinja i dnevnog unosa vode.
Da bi se obezbedilo precizno doziranje i izbeglo subdoziranje, treba što tačnije odrediti prosečnu telesnu masu u grupama životinja i dnevni unos vode za piće.
Medicinirana voda treba da bude jedini izvor vode za piće tokom trajanja terapije. Svu neiskorišćenu mediciniranu vodu treba odbaciti nakon 24 časa.
U slučajevima kada je oboljenje praćeno značajnim smanjenjem unosa vode, može biti potrebno uvođenje odgovarajuće parenteralne terapije.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:

Lečenje treba započeti što pre nakon pojave prvih kliničkih simptoma.
Količina leka koja se dodaje u vodu za piće zavisi od telesne mase životinja i dnevnog unosa vode.
Da bi se obezbedilo precizno doziranje i izbeglo subdoziranje, treba što tačnije odrediti prosečnu telesnu masu u grupama životinja i dnevni unos vode za piće.
Medicinirana voda treba da bude jedini izvor vode za piće tokom trajanja terapije. Svu neiskorišćenu mediciniranu vodu treba odbaciti nakon 24 časa.
U slučajevima kada je oboljenje praćeno značajnim smanjenjem unosa vode, može biti potrebno uvođenje odgovarajuće parenteralne terapije.

Karenca:

Svinje:
Meso i jestiva tkiva: nula (0) dana

Brojleri:
Meso i jestiva tkiva: 5 dana

Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja, uključući zamenske piliće koji su namenjeni za buduću proizvodnju konzumnih jaja.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama. 

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

Osobe sa poznatom preosetljivošću na linkomicin i/ili spektinomicin treba da izbegavaju kontakt
sa ovim lekom.
Voditi računa da ne dođe do udisanja leka. Izbegavati kontakt leka sa kožom i očima.
Osobe koje pripremaju mediciniranu vodu za piće treba da se pridržavaju odgovarajućih mera zaštite: da nose zaštitno odelo i rukavice, zaštitne naočare i masku za lice.
Ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom rukovanja lekom.
Ruke i izložene delove kože treba oprati sapunom i vodom u slučaju kontakta sa lekom, kao i nakon završenog rukovanja lekom.
U slučaju pojave alergijskih reakcija u vidu svraba kože ili iritacije oka, ili nekog drugog oblika neželjenog delovanja, neophodno je odmah se javiti lekaru i pokazati mu originalno pakovanje leka ili Uputstvo za lek.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu:

Značajan deo sojeva E.coli ima visoke vrednosti MIK (minimalne inhibitorne koncentracije) za kombinaciju linkomicina i spektinomicina i oni mogu biti klinički rezistentni, mada granična koncentracija nije definisana.
Zbog tehničkih ograničenja, osetljivost L. intracellularis je teško ispitati in vitro, te podaci o rezistenciji na linkomicin-spektinomicin za ovu bakterijsku vrstu nisu dostupni.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: 

S obzirom na to da linkomicin prolazi placentalnu barijeru i u amnionskoj tečnosti može da dostigne 2/3 vrednosti koncentracije u krvi majke, smatra se da može ispoljiti ototoksične i nefrotoksične efekte na fetus. Lek se ne koristi kod gravidnih životinja i koka nosilja.

Interakcije:

Lek se ne sme primenjivati zajedno sa eritromicinom i drugim makrolidima.
Pokazalo se da linkomicin blokira neuromuskularnu provodljivost, pa ga ne treba koristiti sa lekovima koji imaju sličan efekat (npr. tubokurarin, pankuronijum).
Ciklamati smanjuju resorpciju linkomicina iz digestivnog sistema.
Kombinacija sa anesteticima može dovesti do nervnomišićne blokade.
Lek ne treba primenjivati istovremeno sa kaolinom i pektinom zbog toga što oni ometaju resorpciju linkomicina. Ukoliko je njihova istovremena primena neophodna, primeniti ih u
razmaku od najmanje 2 časa.

Predoziranje:

U slučaju predoziranja leka kod svinja, može se primetiti promena konzistencije fecesa (razmekšali feces i/ili dijareja).

Inkompatibilnost:

U rastvorima je linkomicin inkompatibilan sa ampicilinom, benzilpenicilinom, karbencilinom i sulfadiazinom

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna uputstva za čuvanje leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25oC. Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe : 2 godine.

Rok upotrebe posle prvog otvaranja:14 dana

Rok upotrebe posle zamešanja u hranu za životinje ( svinje ): upotrebiti odmah.
Rok upotrebe posle rastvaranja leka u vodi za piće:razblaženje praviti jednom dnevno.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Pakovanje:

Unutrašnje (ujedno i spoljašnje) pakovanje: troslojna kesica/kesa od tripleks folije (polietilen tereftalat/aluminijum/polietilen).
Lek je dostupan u pakovanju od 20 g, 100 g i 500 g.

ATCvet kod: QJ01FF52

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o , Subotica, 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neolispec P-66