Neosulf

Description

Neosulf

Sastav: 1 mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Trimetoprim                   40 mg
Sulfadimidin natrijum (u obliku sulfadimidin-natrijuma) 200 mg

Pomoćne supstance:

Butilhidroksitoluen                          5.0 mg

Benzilalkohol                                  0.02 mL

Ostale pomoćne supstance: natrijum-hidroksid; N-metil-2-pirolidon; voda za injekcije.

Indikacije: Preparat se koristi za terapiju respiratornih infekcija bakterijskog porekla, bronhitisa, pneumonija, infekcija urogenitalnog trakta, infekcija digestivnog trakta, mastitisa, bakterijske agalakcije krmača, infekcije rana, septikemija, infekcija papaka izazvanih mikroorganizmima osetljivim na aktivne supstance u leku.

Kontraindikacije: Preosetljivost na sulfonamide, oštećenja funkcije jetre, bubrega i hematopoetskih organa.

Neželjena dejstva: Može se javiti preosetljivost, oštećenja parenhima jetre, diskrazija krvnih elemenata.
Kod pasa može doći do pojave kristalurije, hematurije i blokade renalnih tubula. Dehidratacija i kisela mokraća predstavljaju uzrok pojave ovih neželjenih dejstava.
Kod preživara može doći do poremećaja crevne flore.
Kod tretiranih životinja može doći do pojave povraćanja,dijareje i anoreksije, a kod pasa i do pojave facijalnog edema, žutice i bilateralnog suvog konjuktivitisa  posle duže primene. Ponekad se javlja manji bol ili neugodnost prilikom aplikacije, iritacija na mestu aplikacije.
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste: Konji, goveda, svinje, ovce, koze i psi.

Doziranje i način primene: Lek se aplikuje i.m. ili sporo intravenski (konjima isključivo intravenski) u sledećem volumenu: 1 mL/10-16 kg telesne mase, dnevno. Prosečni volumen preparata iznosi:
Goveda, konji: 15-25 mL
Telad, ždrebad: 5-10 mL
Svinje: 3-8 mL
Ovce: 1-3 mL

Terapija traje 3-5 dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Preparat se ne sme aplikovati s.c. Kako se lek izlučuje preko bubrega, neophodno je životinjama obezbediti dovoljne količine vode za piće. U slučaju pojave reakcije preosetljivosti aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

Karenca:

Meso:
Goveda, ovce i koze: 34 dana
Svinje: 28 dana

Mleko krava: 6,5 dana (156 sati)

Lek se ne koristi kod konja čije je meso namenjeno za ljudsku ishranu.Lek se ne koristi kod ovaca i koza čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije uz pojačane mere opreza.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Osobe osetljive na sulfonamide i trimetoprim treba da izbegavaju rukovanje ovim preparatom. Može se javiti kontaktni dermatitis kod osoba koje rukuju lekom. Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ruke posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece.

Interakcije: Sulfonamidi su sinergisti sa polimiksinima protiv enterobakterija. Urea pojačava efikasnost sulfonamida pojačavajući njihovu rastvorljivost i smanjujući vezivanje za proteine. Nesteroidni antireumatici smanjuju stepen vezivanja sulfonamida za proteine plazme i mogu da pojačaju njihov efekat. S druge strane, pepton i drugi proteini stvaraju neaktivne komplekse sa sulfonamidima. PABA, prokain i ostali lokalni anestetici derivati PABA, prokainamid a verovatno i metionin i živa hlorid stupaju u specifičnu interakciju sa sulfonamidima. Nekrotično tkivo i gnoj su antagonisti sulfonamida zato što sadrže PABA. Antioksidansi smanjuju bioraspoloživost leka pa se ne smeju aplikovati istovremeno. Sulfonamidi mogu pojačati delovanje furosemida i drugih tiazidnih diuretika, inhibitora ugljene anhidraze i sulfoniluree.

Antagonizam sa prokain-benzilpenicilinom

Predoziranje: Posle duže primene sulfonamida dolazi do oštećenja hematopoetskih organa pa i CNS-a. Prolazni neželjeni efekti na hematopoetski sistem kod većine životinja su pojava leukopenije, anemije, trombocitopenije, pada nivoa hemoglobina. Sulfonamidi mogu izazvati cijanozu kod pasa (doza od 12,5 mg/kg t.m. trimetoprima i.v.) i žuticu kod goveda posle duže primene. Takođe , sulfonamidi mogu da prouzrokuju i neurotoksične efekte kod goveda i živine kao što su periferni neuritis (nervus shiaticus, n. brachialis) i mijelinsku degeneraciju kičmene moždine i perifernih vlakana. Ova stanja su naročito primećena kod goveda posle i.v. primene visokih doza sulfonamida. U slučaju predoziranja prekinuti davanje leka i primeniti simptomatsku terapiju.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe nakon otvaranja: Iskoristiti odmah.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Pakovanje: Bočica od  100 mL.

ATCvet kod: QJ01EW03

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neosulf”