Neosulf

Description

NEOSULF

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca:

Trimetoprim                   40 mg
Sulfadimidin natrijum   200 mg

Pomoćne supstance:

Butilhidroksitoluen            
Benzilalkohol                    

Ostale pomoćne supstance: natrijum-hidroksid; N-metil-2-pirolidon i voda za injekcije.

Indikacije: Terapija respiratornih infekcija bakterijskog porekla (bronhitis, pneumonija), infekcija urogenitalnog trakta, infekcija digestivnog trakta, mastitisa, bakterijske agalakcije krmača,
infekcije rana, septikemija, infekcija papaka izazvanih mikroorganizamima osetljivim na aktivne supstance u leku.

Kontraindikacije: Preosetljivost na sulfonamide, oštećenja funkcije jetre, bubrega i hematopoetskih organa.

Neželjena dejstva: Može se javiti preosetljivost, oštećenje parenhima jetre, diskrazija krvnih elemenata.
Kod pasa može doći do pojave kristalurije, hematurije i blokade renalnih tubula. Dehidracija i kisela mokraća predstavljaju uzrok pojave ovih neželjenih reakcija.
Kod preživara može doći do poremećaja crevne flore.
Kod tretiranih životinja može doći do pojave povraćanja, dijareje i anoreksije, a kod pasa i do pojave facijalnog edema, žutice i bilateralnog suvog konjuktivitisa posle duže primene. Ponekad se javlja manji bol i neugodnost tokom aplikacije; iritacija na mestu aplikacije.
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste: Konji, goveda, svinje, ovce, koze i psi.

Doziranje i način primeneIntramuskularna i intravenska upotreba.
Lek se aplikuje intramuskularno ili sporo intravenski (konjima isključivo intravenski) u zapremini od 1mL/10-16 kg telesne mase dnevno. Prosečna zapremina primenjenog preparata iznosi:
Goveda i konji:  15-25 mL
Telad, ždrebad:  5-10 mL
Svinje:  3-8 mL
Ovce:  1-3 mL
što odgovara dozi od 15 mg kombinacije sulfadimidin+trimetoprim/kg t.m.(12 mg sulfadimidina/kg t.m. +3 mg trimetoprima/kg t.m.). Terapija traje 3-5 dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Preparat se ne sme aplikovati s.c. Kako se lek izlučuje preko bubrega, neophodno je životinjama obezbediti dovoljne količine vode za piće. U slučaju pojave reakcije preosetljivosti aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

Karenca:

Meso:
Goveda, ovce i koze: 34 dana
Svinje: 28 dana
Mleko krava: 6,5 dana (156 sati)
Lek se ne koristi kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi. Lek se ne koristi kod ovaca i koza čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije uz pojačane mere opreza.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Osobe osetljive na sulfonamide i trimetoprim treba da izbegavaju rukovanje ovim preparatom.
Može se javiti kontaktni dermatitis kod osoba koje rukuju lekom. Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ruke posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece.

Interakcije: Sulfonamidi su sinergisti sa polimiksinima protiv enterobakterija. Urea pojačava efikasnost sulfonamida pojačavajući njihovu rastvorljivost i smanjujući vezivanje za proteine. Nesteroidni antireumatici smanjuju stepen vezivanja sulfonamida za proteine plazme i mogu da pojačaju njihov efekat. S druge stran, pepton i drugi proteini stvaraju neaktivne komplekse sa sulfonamidima. PABA, prokain i ostali lokalni anestetici derivati PABA, prokainamid a verovatno i metionin i merkuri-hlorid stupaju u specifičnu interakciju sa sulfonamidima.
Nekrotično tkivo i gnoj su antagonisti sulfonamida zato što sadrže PABA. Antioksidansi smanjuju bioraspoloživost leka pa se ne smeju aplikovati istovremeno. Sulfonamidi mogu pojačati delovanje furosemida i drugih tiazidnih diuretika, inhibitora ugljene anhidraze i sulfoniluree. Antagonizam sa prokain- benzilpenicilinom.

Predoziranje: Posle duže primene sulfonamida dolazi do oštećenja hematopoetskih organa pa i CNS-a. Prolazni neželjeni efekti na hematopoetski sistem kod većine životinja su pojava leukopenije, anemije, trombocitopenije, pada nivoa hemoglobina. Sulfonamidi mogu izazvati cijanozu kod pasa (doza od 12,5 mg/kg t.m. Trimetoprima, intravenski) i žuticu kod goveda posle duže primene. Takođe, sulfonamidi mogu da prouzrokuju i neurotoksične efekte kod goveda i živine kao što su periferni neuritis (nervus shiaticus, n.brachialis) i mijelinsku degeneraciju kičmene moždine i perifernih vlakana. Ova stanja su naročito primećena kod goveda posle intravenske primene visokih doza sulfonamida. U slučaju predoziranja prekinuti davanje leka i primeniti simptomatsku terapiju.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana, čuvanjem u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Pakovanje:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje:
Bočica od tamnog stakla (hidrolitička klasa II), sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

ATCvet kod: QJ01EW03

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neosulf