Neocyclin L.A.

Description

NEOCYCLIN L.A.

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 mL rastvora za injekciju sadrži

Aktivna supstanca:

Oksitetraciklin (u obliku dihidrata) 200 mg.

Pomoćne supstance:

Natrijum-formaldehidsulfoksilat 3.0 mg

Ostale pomoćne supstance: magnezijum-oksid; monoetanolamin; dimetilacetamid; voda za injekcije

Indikacije: Lečenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin:
-Goveda: pneumonija (izazvana sa Pasteurella spp. i Hemophilus spp.), pastereloza, difterija teladi (Fusobacterium necrophorum), terapija postoperativnih i postpartalnih infekcija uzrokovanih sa
stafilokokama i streptokokama osetljivim na oksitetraciklin.
-Ovce: pneumonija (izazvana sa Pasteurella spp. i Hemophilus spp.), truljenje papaka (Fusobacterium necrophorum), mastitis, metritis, infekcija pupka, postpartalne infekcije izazvane
mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin.
-Svinje: pneumonija (Pasteurella multocida), enteritis (E. coli), leptospiroza (Leptospira pomona), mastitis, infekcije rana izazvane mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin.

Kontraindikacije: Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na tetracikline. Ne daje se životinjama sa poremećajima funkcije jetre i bubrega. Ne daje se u poslednjoj trećini graviditeta, kao i sasvim mladim životinjama u uzrastu do tri nedelje. Lek se ne primenjuje kod konja, pasa i mačaka.

Neželjena dejstva: Pri primeni terapijskih doza mogu se javiti gastrointestinalne smetnje (dijareja), kao posledica superinfekcije neosetljivim bakterijama i gljivicama. Nekada se na mestu aplikacije leka može javiti lokalna reakcija koja spontano prolazi. Alergijske reakcije su veoma retke, a u slučaju pojave treba primeniti antihistaminike i kortikosteroide. Kod mladih životinja moguće je deponovanje u kostima i prebojavanje zuba. Moguća je pojava fotodermatitisa.
Tetraciklini imaju anabolički efekat i mogu da prouzrokuju azotemiju koja se može pogoršati dodatnom primenom glukokortikoida. Ovaj lek takođe može prouzrokovati metaboličku acidozu i
elektrolitni disbalans.
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Goveda, ovce i svinje.

Doziranje i način primene: Lek se primenjuje kod goveda, ovaca i svinja, duboko intramuskularno, u dozi od 20mg oksitetraciklina /kg telesne mase, odnosno 1ml leka na 10kg telesne mase. Lek se aplikuje jednokratno. U slučaju potrebe, lek se može ponovo aplikovati posle 3 dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: U slučaju da doza prelazi 10 mL za goveda i odrasle svinje, 5 mL za ovce i 2 mL za jagnjad i prasad, lek se mora aplikovati na više mesta. Pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma za izolovane mikroorganizme, zbog sve većeg razvoja rezistencije na tetracikline. Najčešće su rezistentne bakterije iz rodova Proteus, Pseudomonas kao i neki sojevi E.coli, Salmonella spp., Enterococcus spp., Shigella spp., Enterobacter spp. i neki sojevi Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.

Karenca: 

Meso i jestiva tkiva:
-goveda: 36 dana
-svinje: 36 dana
-ovce: 24 dana
Lek se ne primenjuje kod životinja čije mleko se koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja za čuvanje leka:

Čuvati van domašaja dece. Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25˚C.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25˚C.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Zbog poznatog antagonizma, lek ne primenjivati istovremeno sa baktericidnim antibioticima, kao što su β-laktamski antibiotici, aminoglikozidi, kombinacija sulfonamida i trimetoprima, polimiksinima.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne daje u ranom graviditetu, tokom 2-3 nedelje od gestacije, kao ni u poslednjoj trećini graviditeta. Upotreba tetraciklina tokom perioda razvoja zuba i kostiju može dovesti do prebojavanja zuba i poremećaja razvoja kostiju. Kao i ostali tetraciklini, oksitetraciklin se izlučuje mlekom tretiranih životinja u laktaciji.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Osobe sa poznatom preosetljivošću na tetracikline ne bi trebalo da rukuju ovim lekom.
Zbog moguće iritacije trebalo bi izbegavati direktan kontakt sluzokože i kože sa lekom. U slučaju kontakta sa kožom ili očima odmah isprati vodom. Nakon primene leka oprati ruke.

Interakcije

Ne primenjivati istovremeno sa baktericidnim lekovima.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Ako se primenjuju drugi injekcioni preparati, treba ih aplikovati na drugo injekciono mesto. Koristiti sterilne igle i špriceve.
U slučaju da ukupna doza prelazi 10 ml za goveda i odrasle svinje, 5 ml za ovce i 2 ml za jagnjad i prasad, lek se mora aplikovati na više mesta.
Uvek kada je to moguće, tetracikline treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja lekaNeiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Pakovanje: Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje:
Bočica od tamnog stakla (hidrolitičke klase II), sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom

ATCvet kod: QJ01AA06

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neocyclin L.A.