Neopen

Description

NEOPEN

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 mL suspenzije za  injekciju sadrži

Aktivna supstanca:

Benzilpenicilin-prokain 300.000 i.j.

Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat 

Ostale pomoćne supstance: povidon K12; simetikon emulzija, dinatrijum-edetatt, kalijum dihidrogenfosfat i voda za injekcije.

Indikacije: Lek je namenjen za terapiju primarnih i sekundarnih infekcija gastrointestinalnog, urogenitalnog i respiratornog trakta, kao i infekcija mekih tkiva i kože prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na aktivnu supstancu preparata (kao što su aktinomikoza, difterija teladi, mastitis, metritis, pneumonija, infekcije rana, zarazna šepavost ovaca).

Kontraindikacije: Lek se ne daje životinjama preosetljivim na peniciline i cefalosporine. Takođe, ovaj preparat se ne daje gravidnim krmačama i nazimicama, malim herbivorima i sportskim konjima 2 nedelje pre trke.

Neželjena dejstva: Kod tretiranih životinja može doći do pojave reakcije preosetljivosti (alergija, anafilaksija), zatim nervnih poremećaja (ekscitacija, inkoordinacija, ataksija, povraćanje), eventualnog “vaginalnog pranja” i abortusa kod krmača i nazimica.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, ovce, svinje, psi i mačke.

Doziranje i način primene:

Lek se aplikuje i.m. u dnevnoj dozi koja iznosi za:
Konje i goveda: 2 – 3 mL/60 kg t.m. (terapijska doza benzilpenicilin-prokaina od 10 do 15 mg/kg t.m.)
Ovce: 0,5 mL/10 kg t.m.
Svinje: 1,0 mL/10 kg t.m.
Mačke:  0,12 – 0,25 mL (1-2 kg t.m.)
              0,25 – 0,50 mL (2-5 kg t.m.)
Pse:  0,12 – 0,25 mL (1-2 kg t.m.)
         0,25 – 0,50 mL (2-5 kg t.m.)
         0,50 – 0,75 mL (5-10 kg t.m.)
         0,75 – 1,00 mL (10-25 kg t.m.)
         1,00 – 2,00 mL (25 kg i više)
Psi telesne mase od 50 kg dobijaju 5 do 6 mL leka.
U zavisnosti od težine infekcije terapija traje do izlečenja (obično 3-5 dana).
Pre upotrebe bočicu dobro promućkati.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Uvek kada je to moguće, primena leka treba da bude zasnovana na prethodnom ispitivanju osetljivosti uzročnika. Zbog mogućeg razvoja rezistencije, lek ne treba davati u manjim dozama od preporučenih, niti skraćivati vreme trajanja terapije.
Ukoliko se kod životinja pojave alergijske reakcije treba odmah primeniti antihistaminike i po potrebi glukokortikoide.
Ne davati lek i.v. i intratrahealno. Govedima i konjima ne davati više od 15-20 mL leka na jednom injekcionom mestu, teladima, ždrebadima, svinjama ne više od 10 mL i ovcama ne više od 5 mL a malim životinjama (pas i mačka) najviše 5 mL leka na po injekcionom mestu.

Karenca:

Meso goveda, ovaca i svinja: 7 dana
Mleko krava: 84 sata
Lek se ne primenjuje kod ovaca u laktaciji, niti kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati van domašaja  dece. Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 2-8˚C. 

Rok upotrebe: 1 godina.

Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 2-8˚C.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Akutne alergijske manifestacije su registrovane kod pasa i krava (otežano disanje, pojačana salivacija, edemi na glavi i abdominalnoj regiji). Lokalne alergijske manifestacije zapažene su na oku i farinksu pasa, a registrovan je i alergijski dermatitis.
Lek se ne daje sportskim konjima 2 nedelje pre trke. Lek se ne koristi kod konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi.
Kod krmača i nazimica može doći do pojave ,,vaginalnog pranja’’ i abortusa. 

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne koristi kod gravidnih krmača i nazimica. Ne daje se ovcama u laktaciji čije se mleko
koristi za ishranu ljudi.

Interakcije: Antibiotici širokog spektra i eritromicin smanjuju antimikrobni efekat penicilina. Neomicin smanjuje resorpciju penicilina u digestivnom traktu, a oksifenbutazon i probenecid smanjuju ekskreciju penicilina u bubrezima. Penicilin pojačava efekat antikoagulantnih sredstava. Metacilin, kloksacilin, cefalosporini, polimiksin B i aminoglikozidni antibiotici pojačavaju efekat penicilina. Lek se ne daje zajedno sa bakteriostatskim antimikrobnim lekovima.

Predoziranje: Soli penicilina su veoma malo toksične. Životinje dobro podnose visoke doze benzilpenicilina. U slučaju ekstremno visokih doza može doći do senzibilizacije i pojave alergijskih reakcija.

Inkompatibilnost: Penicilin u rastvorima precipitiraju ili inaktiviraju aminofilin, askorbinska kiselina, cefalotin, fenotijazin, natrijum hidrogenkarbonat i vitamini B kompleksa. Penicilin se postepeno inaktiviše u rastvorim aza infuziju. Kiseline, baze i oksidaciona sredstva brzo inaktiviraju penicilin.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.
Osobama sa poznatom preosetljivošću na peniciline, aminoglikozide i cefalosporine, savetuje se da ne rukuju ovim lekom, naročito bez zaštitnih rukavica.
Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab, treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.
Oprati ruke posle svake upotrebe.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje: Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (II hidrolitička grupa), zapremine 100 mL, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CE09

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neopen