Neotyl 200

Description

Neotyl 200

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 ml rastvora za injekciju sadrži

Aktivne supstance:

Tilozin-tartarat       200 mg

Pomoćne supstance:

Benzilalkohol       

Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.

Indikacije: Lečenje respiratornih, gastrointestinalnih  i drugih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tilozin.

Kontraindikacije: Preparat se ne daje životinjama preosetljivim na tilozin. Ne daje se konjima i malim herbivorima kod kojih može izazvati fatalnu dijareju.

Neželjena dejstva: Veoma retko, nakon primene leka može doći do razvoja reakcija preosetljivosti (anafilakse).
Ponekad posle davanja ovog leka nastaje edem vulve i rektalne sluznice, sa blagom protruzijom.
Retko se pojavljuju eritem i pruritus. Ove pojave su prolaznog karaktera. Na mestu davanja injekcije se može javiti prolazni otok. Lokalna reakcija tkiva nestaje spontano za nekoliko dana.
U slučaju pojave reakcija preosetljivosti, terapiju treba odmah prekinuti i aplikovati odgovarajuću terapiju (adrenalin, antihistaminike i glukokortikoide).
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Goveda, ovce, koze, svinje i psi.

Doziranje i način primene: Za intramuskularnu upotrebu.
Preporučene dnevne doze tilozina su za goveda i svinje 5-10 mg/kg t.m., za ovce i koze 10 mg/kg t.m. i pse 10-20 mg/kg t.m.
Lek se primenjuje jednom dnevno u dozi koja iznosi za:
– goveda 3,0-6,0 mL leka na 100 kg t.m.
– ovce i koze 1,1-1,2 mL leka na 20 kg t.m.
– svinje 1,5-2,8 mL leka na 50 kg t.m.
– psi 0,6-1 mL leka na 10 kg t.m.
Terapija traje 3-5 dana.
Ne aplikovati na jedno injekciono mesto više od 2,5 mL leka kod ovaca i koza, 5 mL kod svinja i ne više od 10 mL kod goveda.
Kako bi se osiguralo pravilno doziranje u sprečilo subdoziranje, treba što preciznije izmeriti telesnu masu tretiranih jedinki.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Ne aplikovati na jedno injekciono mesto više od 2,5 mL leka kod ovaca i koza, 5 mL kod svinja i ne više od 10 mL kod goveda.
Kako bi se osiguralo pravilno doziranje u sprečilo subdoziranje, treba što preciznije izmeriti telesnu masu tretiranih jedinki.

Karenca:

Meso:
Goveda: 28 dana
Svinje: 21 dan
Ovce i koze: 42 dana

Mleko krava, ovaca i koza: 108 sati

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Kod veoma male prasadi primena leka može dovesti do šoka i uginuća, pa ga ne treba primenjivati kod prasadi čija je telesna masa ispod 10 kg.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja: Zbog varijabilnosti u osetljivosti bakterija na tilozin, uvek kada je to moguće lek treba davati na osnovu nalaza antibiograma.
Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na tilozin i da smanji efikasnost lečenja drugim makrolidnim antibioticima, zbog moguće ukrštene rezistencije.
U in vitro ispitivanjima je pokazano da kod evropskih sojeva Brachyspira hyodysenteriae postoji visok stepen rezistencije na tilozin, što indikuje da lek može biti neefikasan u lečenju dizenterije
svinja.
Ispitivanja efikasnosti ne podržavaju primenu tilozina u lečenju mastitisa krava koji prouzrokuje Mycoplasma spp.
Lek se primenjuje isključivo intramuskularno.
Na jedno injekciono mesto ne sme se dati više od 10 mL leka govedima, 2,5 mL ovcama i kozama i 5 mL svinjama. Tokom terapije, ponovljene doze leka treba aplikovati na drugo injekciono mesto.
U slučaju pojave reakcija preosetljivosti, terapiju treba odmah prekinuti i aplikovati odgovarajuću terapiju (adrenalin, antihistaminike i glukokortikoide).

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Ispitivanja na laboratorijskim životinjama nisu ukazala na teratogene, fetotoksične ili maternotoksične efekte.
Nema podataka o bezbednosti primene ovog leka kod u periodu graviditeta i laktacije kod ciljnih vrsta životinja. Stoga, lek treba koristiti u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara u konkretnom slučaju.

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama: Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom. U slučaju da do toga dođe, mesto kontakta treba odmah dobro oprati sapunom i vodom.
U slučaju kontakta leka sa očima, treba ih dobro isprati velikom količinom čiste, tekuće vode.
Posle svake upotrebe leka treba oprati ruke.
Voditi računa da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka. U slučaju da do toga tođe, treba odmah potražiti savet lekara.
Tilozin može uzrokovati iritaciju. Makrolidi, kao što je tilozin, nakon injekcione primene, udisanja, ingestije ili kontakta sa kožom ili očima, mogu uzrokovati razvoj reakcija preosetljivosti (alergije).
Preosetljivost na tilozin može biti ukrštena sa preosetljivošću na druge makrolidne antibiotike. Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti ozbiljne i stoga treba izbegavati direktan
kontakt sa lekom. Ne rukovati lekom u slučaju preosetljivosti na bilo koju komponentu u sastavu leka.
Ukoliko se, nakon kontakta sa lekom, simptomi reakcije preosetljivosti ispolje u vidu osipa i/ili svraba kože, treba potražiti pomoć lekara. Otok lica, usana i očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simtomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Predoziranje: Kod prasadi i teladi intramuskularna injekcija u dozi 3 puta većoj od preporučene nije dovela do pojave znakova intoksikacije.
Kod vrlo male prasadi može doći do predoziranja leka sa znacima šoka, konvulzija i uginuća, pa se ne preporučuje davanje ovog leka prasadi čija je telesna masa manja od 10 kg.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju , na temperaturi do 25˚C.
Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: U originalnom pakovanju 2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana.

PakovanjeUnutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: bočica od tamnog stakla (tip II) sa 100 mL rastvora za
injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FA90

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neotyl 200