NEOLI-SPEC

Description

NEOLI-SPEC

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA   UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 mL rastvora za injekciju sadrži:

Aktivne supstance:

Linkomicin (u obliku linkomicin-hidrohlorida, monohidrata)                50mg
Spektinomicin (u obliku spektinomicin-sulfata, tetrahidrata)              100mg

Pomoćne supstance:

Ostale pomoćne supstance: benzil alkohol, natrijum hidroksid; hlorovodonična kiselina; voda za injekcije.

Indikacije: Lečenje primarnih i sekundarnih infekcija svinja, teladi, ovaca, pasa i mačaka, izazvanih uzročnicima koji su osetljivi na aktivne principe u preparatu: streptokoke, stafilokoke, E.coli, salmonele, mikoplazme, Brachyspira hyodisenteriae itd.

Kontraindikacije: Lek se ne daje životinjama preosetljivim na aktivne supstance u preparatu. Preosetljivost se manifestuje pruritusom anusa, urtikarijom, generalizovanim pruritusom i vaginitisom. Ukoliko se uoče znaci preosetljivosti odmah prekinuti davanje leka i otpočeti simptomatsku terapiju. Zbog toksičnosti lek se ne daje konjima i malim herbivorima (kunićima, zamorčićima, hrčkovima), kao i pacijentima sa renalnim i hepatičnim oštećenjima. Strogo je kontraindikovan kod goveda koja preživaju jer kod preživara linkomicin može dovesti do pojave upornih dijareja sa fatalnim ishodom.

Neželjena dejstva: Na mestu aplikacije može da se javi otok. Ponekad kod svinja, naročito posle duže upotrebe, ovaj lek može da prouzrokuje pojavu meke stolice ili ozbiljnu dijareju. Ređe može da se javi iritacija kože (crvenilo), otok anusa i blago ekscitirano ponašanje. Ove reakcije na dejstvo leka prestaju spontano za 5-8 dana. Kod preživara linkomicin može dovesti do pojave upornih dijareja sa fatalnim ishodom. 
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinjaTelad (do početka preživanja), svinje, ovce, psi i mačke.

Doziranje i način primene:

Lek se aplikuje i.m. u sledećim dozama:
Svinje: 1 ml/10 kg t.m. Doza se ponavlja svakih 24 sata a terapija traje 3-5 dana.
Telad: 1 ml/10 kg t.m., s tim da se prvog dana doza ponovi nakon 12 h, a zatim se doza ponavlja svakih 24 h.Terapija traje 2-4 dana.
Ovce: 1 ml/10 kg t.m.Doza se ponavlja svakih 24h,a terapija traje 3 dana.
Psi i mačke: 1 ml/5 kg t.m. Doza se ponavlja u intervalima od 12 do 24 časa. Terapija traje 3-7 dana, a u izuzetnim slučajevima najviše 10 dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:Na jednom injekcionom mestu ne davati više od 20 mL leka teladima i 10 mL ovcama i svinjama.
Veću zapreminu treba podeliti na više injekcionih mesta. Ne davati lek konjima, govedima koja su počela da preživaju, kunićima, zamorcima i hrčkovima.
Ukoliko dođe do alergijske reakcije, treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.
Rezistencija na linkomicin je široko rasprostranjena kod B.Hyodysenteriae i može dovesti do neuspeha kliničke terapije.
Značajan deo sojeva E.Coli ima visoke MIK vrednosti (minimalne inhibitorne koncentacije) za kombinaciju linkomicina i spektinomicina i mogu biti klinički rezistentni.
Lečenje treba zasnivati na rezultatu antibiograma. Ukoliko to nije moguće, lečenje treba zanivati na lokalnim epidemiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterija.
Primena leka koja odstupa od uputstava navedenih u obeležavanju leka može povećati rizik od razvoja i selekcije rezistentnih bakterija i smanjenja efikasnosti terapije makrolidima zbog potencijalne unakrsne rezistencije.

Karenca: Goveda i ovce: meso 21 dan
Svinje: meso 14 dana.
Lek se ne primenjuje kod ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu: Kod svinja nakon davanja leka može doći do pojave meke stolice i edema anusa. U retkim slučajevima dolazi do pojave iritacije kože(crvenilo) i blage uznemirenosti. Ove promene nestaju spontano za 5-8 dana i bez prekida terapije. Kod ostalih ciljnih vrsta se takođe može javiti dijareja.
Lek treba primenjivati samo kod ciljnih vrsta za koje je propisan.

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama: Kod osoba koje rukuju lekom može doći do anafilaktičke reakcije i fotosenzibilizacije.
Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom, sluzokožom i očima.
Osobama sa poznatom preosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.
Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab, treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.
Oprati ruke posle svake upotrebe.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: S obzirom na to da linkomicin prolazi placentarnu barijeru i u amnionskoj tečnosti može da dostigne 2/3 koncentracije u krvi majke, ne preporučuje se primena leka tokom graviditeta i laktacije.
Lek ne davati ovcama čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Interakcije: Ciklamati smanjuju resorpciju linkomicina iz gastrointestinalnog trakta. Linkomicin je antagonist sa eritromicinom. Eritromicin može da otkloni inhibitorno dejstvo linkomicina na sintezu proteina u bakterijama, verovatno zato što stupa u reakciju sa istim mestom u ribozomima. Lek ne treba davati sa makrolidnim i aminoglikozidnim antibioticima.

Predoziranje: Simptomi predoziranja kao što su dijareja, ataksija, ototoksičnost ili uginuća se javljaju samo prilikom primene ekstremno visokih doza.

Inkompatibilnost: Lek je inkompatibilan sa ampicilinom, benzilpenicilinom, karbencilinom i sulfadiazinom.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja lekaNeiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju , na temperaturi do 25˚C.
Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25˚C

Pakovanje: Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (hidrolitička grupa II) u kojoj se nalazi 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskim poklopcem.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FF52

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NEOLI-SPEC