Streptomycin P

Description

Streptomycin P

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 g oralnog praška sadrži:

Aktivna supstanca:

Streptomicin sulfat 1 g

Indikacije: Lečenje primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija digestivnog trakta, prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na streptomicin (E. coli, Salmonella spp, Pasteurella spp, Vibrio coli, Shigella spp, Klebsiella spp.) kod teladi, ždrebadi, svinja i živine.

Kontraindikacije: Kontraindikovana je primena preparata kod životinja koje istovremeno primaju druge potencijalne ototoksične lekove, opšte anestetike, miorelaksanse, diuretike, zatim kod miastenije gravis, izrazitog oštećenja bubrega, kao i kod preosetljivosti životinja na streptomicin. Lek se ne sme primenjivati istovremeno  sa tetraciklinima, sulfonamidima, makrolidnim antibioticima i linkozamidima.

Neželjena dejstva: Kod tretiranih životinja nakon primene viših doza u toku dužeg vremenskog perioda, može doći do oštećenja sluha i ravnoteže, funkcije bubrega kao i do pojave reakcije preosetljivosti.

Ciljne vrste životinja: Telad, ždrebad, svinje i živina.

Doziranje i način primene: Lek se primenjuje peroralno, u vodi za piće, mleku/zameni za mleko ili hrani.
Preporučena doza leka iznosi 25-100 mg/kg t.m./dan, odnosno:
– Telad i ždrebad: 5 g/100 kg t.m.(u vodi, mleku ili zameni za mleko, 2 puta dnevno u toku 3-5 dana)
– Svinje: 1 g/50 kg t.m. u vodi za piće ili hrani, 2 puta dnevno
– Živinu: 1 g/4 L vode za piće tokom 3-5 dana, ili 1 kafena kašičica (5 g) /20 L vode.
Pripremljeni rastvor leka/mediciniranu hranu iskoristiti odmah, a neiskorišćenu količinu neškodiljivo ukloniti.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Svakodnevno praviti svež rastvor leka, a nepopijenu preostalu količinu rastvorenog leka neškodljivo ukloniti. Streptomicin se daje peroralno samo vrlo mladim preživarima i ždrebadi. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

Karenca: Meso i jestivi organi: 10 dana. Lek ne davati nosiljama konzumnih jaja.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Streptomicin se daje peroralno samo vrlo mladim preživarima i ždrebadi. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja. Subdoziranje, suviše kratka ili duga terapija dovode do razvoja rezistencije osetljivih mikroorganizama. Produženo p.o. davanje streptomicina dovodi do superinfekcije gljivicama i pojave dijareje. Ukoliko se pojavi alergijska reakcija, treba odmah aplikovati adrenalin, a po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

Interakcije: Streptomicin sulfat pojačava efekat miorelaksanata i opštih anestetika. Izrazito nefrotoksični lekovi (furosemid, amfotercin B, cefalosporini) potenciraju renalnu toksičnost ovog antibiotika.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Kod osoba koje rukuju lekom moguća je pojava reakcije preosetljivosti na aktivnu supstancu leka. Izbegavati direktan kontakt očiju, kože i sluzokože sa lekom. U slučaju pojave reakcije preosetljivosti obratiti se lekaru.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja: Preparat se ne koristi tokom perioda graviditeta i laktacije.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi  do 25oC. Čuvati van domašaja  dece.

Rok upotrebe gotovog proizvoda: 2 godine, čuvanjem na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 2 sedmice, čuvanjem na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe posle rastvaranja: 24 sata, čuvanjem na temperaturi do 25°C.

Pakovanje:PE/PVC/Al kesica sa 5g ili 100g gotovog proizvoda i kesa sa 500g gotovog proizvoda

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01GA01

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Streptomycin P