Neoampicillin P 20%

Description

NEOAMPICILLIN P 20%

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 

Aktivna supstanca:

Ampicilin, trihidrat 200mg/g

Pomoćna supstanca:

Dekstroza, monohidrat do 1g

Indikacije: Lek je namenjen za lečenje infekcija respiratornog i gastroinfektivnog trakta koje su prouzrokovane osetljivim sojevima E.coli.

Kontraindikacije: Kontraindikovana je primena leka kod životinja preosetljivih na ampicilin i druge β-laktamske antibiotike, kao i cefalosporine.
Lek se ne primenjuje kod preživara, konja i sitnih glodara (kunića, zamoraca, hrčaka, gerbila).
Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

Neželjena dejstva:Retko, pre svega posle oralne primene u toku dužeg vremenskog perioda, može doći do pojave supresije bakterijske saprofitske mikroflore i mučnine, dijareje, anoreksije. Takođe su moguće reakcije preosetljivosti.
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Svinje i brojleri.

Doziranje i način primene: 

Svinje: Lek se daje putem vode za piće u dozi od 50-100 mg leka/kg t.m. (ekvivalentno 10-20 mg ampicilin-trihidrata/kg t.m.) na 12-24 sata u zavisnosti od intenziteta ispoljenih simptoma, tokom 3-5 dana.

Brojleri: Lek se daje putem vode za piće u dozi od 250 mg leka/kg t.m. (ekvivalentno 50 mg ampicilin-trihidrata/kg t.m.), tokom 3-5 dana.

Za izračunavanje potrebne koncentracije leka može se koristiti sledeća formula (u miligramima leka po litru vode za piće):

mg leka/kg t.m. na dan x prosečna t.m. (kg) lečenih životinja
——————————————————————————-   =   mg leka po litri vode za piće
prosečni dnevni unos vode (litara) po životinji na dan

Vodite računa da se ne premaši propisana doza. Na kraju lečenja potrebno je adekvatno očistiti sistem za napajanje da bi se izbeglo izlaganje subterapijskim dozama aktivne supstance.
Da bi se izbeglo subdoziranje, potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinja. Unos medicinirane vode zavisi od kliničkog stanja životinja. Da bi se odredila tačna doza, koncentracija ampicilin-trihidrata mora biti izračunata uz uzimanje u obzir unosa vode. Izračunata doza mora biti izmerena pomoću kalibrisane vage.
Preporučuje se davanje jednom dnevno, u količini vode koju životinje konzumiraju tokom 1-2 sata.
Prethodno je potrebno uskratiti vodu tokom 1-2 časa, kako bi se obezbedilo da životinje popiju svu mediciniranu vodu. Kada životinja popije mediciniranu vodu, ponovo se daje uobičajena voda za piće. Neiskorišćenu mediciniranu vodu treba odbaciti nakon 24 časa.
Ukoliko se lek primenjuje kontinuirano u vodi za piće, medicirana voda mora biti jedini izvor vode za piće. Svež rastvor leka (mediciranu vodu) treba praviti na svakih 24 časa.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Lek treba rastvoriti u manjoj količini vode, zatim pomešati sa ukupnom predviđenom količinom vode.
Zbog sve većeg razvoja ezistencije E.coli na ampicilin, pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma za izolovane sojeve.

Karenca: Meso i jestiva tkiva: 28 dana.
Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama:Lek treba rastvoriti u manjoj količini vode, a zatim pomešati sa ukupnom predvidjenom količinom vode.
Zbog sve većeg razvoja rezistencije E.coli na ampicilin, pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma na izolovane sojeve.

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama: Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.
Osobama sa poznatom preosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.
Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.
Zbog moguće iritacije i pojave kontaktnog dermatitisa, treba izbegavati direktan kontakt leka sa očima, odnosno kožom i sluzokožom. Prilikom primene leka treba nositi zaštitnu opremu (zaštitno odelo, rukavice, maska), a ruke prati posle svake primene leka.
Oprati ruke posle svake upotrebe.
Lek čuvati van domašaja dece.

Predoziranje

U slučaju predoziranja leka, treba odmah prekinuti terapiju, a nastale promene lečiti simptomatski.
Kod pojave reakcije preosetljivosti primeniti antihistaminike i kortikosteroide.

Inkompatibilnost

U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.
Ne preporučuje se istovremena primena sa drugim bakteriostatskim lekovima (tetraciklini, tiamfenikol, fluorfenikol, eritromicin) jer dovodi do smanjenja njihovog antibakterijskog delovanja.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: 

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati u originalnom pakovanju, zaštićen od svetlosti, na temperaturi do 25°C. 

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe posle otvaranja: Lek upotrebiti odmah.

Rok upotrebe posle rekonstitucije: Pripremljeni rastvor leka iskoristiti odmah.

Rok upotrebe medicinirane vode: 24 h

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Pakovanje:
Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: kesa od polietilena obložena aluminijumom sa 100 g ili 500 g praška.

ATCvet kod: QJ01CA01

Proizvođač: “FM PHARM“ d.o.o.,Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neoampicillin P 20%