Neoampicillin P 20%

Description

Neoampicillin P 20%

ALIMS   SKL   UZK

Sastav: 

Aktivna supstanca:

Ampicilin, trihidrat 200mg/g

Pomoćna supstanca:

Dekstroza, monohidrat do 1g

Indikacije: Lek je namenjen za lečenje infekcija respiratornog i gastroinfektivnog trakta koje su prouzrokovane osetljivim sojevima E.coli.

Kontraindikacije: Kontraindikovana je primena leka kod životinja preosetljivih na ampicilin i druge β-laktamske antibiotike, kao i cefalosporine. Lek se ne primenjuje kod preživara, konja i sitnih glodara (kunića, zamoraca, hrčaka  i gerbila).
Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

Neželjena dejstva: Retko, pre svega, posle oralne primene u toku dužeg vremenskog perioda, može doći do pojave supresije bakterijske saprofitske mikroflore i nauzeje, dijareje, anoreksije. Takođe su moguće reakcije preosetljivosti. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Svinje i brojleri.

Doziranje i način primene: Lek se daje putem vode za piće u dozi od:

Svinje: 

  • 0.5-1g leka/10kg t.m. (ekvivalentno 10-20 mg/kg t.m. ampicilin trihidrata) na 12-24h u zavisnosti od intenziteta ispoljenih simptoma, tokom 3-5 dana.

Brojleri: 

  • 187.5g leka /100 L vode (ekvivalentno 50 mg/kg t.m. ampicilin trihidrata), tokom 3-5 dana.

Mediciniranu vodu iskoristiti u roku od 24h.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Lek treba rastvoriti u manjoj količini vode, zatim pomešati sa ukupnom predviđenom količinom vode.
Zbog sve većeg razvoja ezistencije E.coli na ampicilin, pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma za izolovane sojeve.

Karenca: Meso i jestiva tkiva: 28 dana

Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: U nedostatku studija inkopatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima. Ne preporučuje se istovremena primena sa drugim bakteriostatskim lekovima (tetraciklini, tiamfenicol, florfenicol, eritromicin) jer dovodi do smanjenja njihovog antibakterijskog delovanja.
Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama: Zbog moguće iritacije i pojave kontaktnog dermatitisa, treba izbegavati direktan kontakt leka sa očima, odnosno kožom i sluzokožom. Prilikom pripreme leka treba nositi zaštitnu opremu (zaštitno odelo, rukavice, maska), a ruke prati posle svake primene leka.
Lek čuvati van domašaja dece.
Ukoliko se pojave alergijske reakcije treba potražiti pomoć lekara. Osobe osetljive na peniciline ne treba da učestvuju u pripremi leka.

Predoziranje

U slučajevima predoziranja leka, treba odmah prekinuti terapiju, a nastale promene lečiti simptomatski. Kod pojave reakcije preosetljivosti primeniti antihistaminike i kortikosteroide.

Inkompatibilnost

U nedostatku  studija inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: 

Čuvati van domašaja dece.

Lek čuvati u originalnom pakovanju, zaštićen od svetlosti, na temperaturi do 25°C. 

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe posle otvaranja: Lek upotrebiti odmah.

Rok upotrebe posle rekonstitucije: Pripremljeni rastvor leka iskoristiti odmah.

Rok upotrebe medicinirane vode: 24 h

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Pakovanje:
Pakovanje od 100g i 500g: kesa polietilen/aluminijum.
Pakovanje od 5kg: kesa papir/polietilen.

ATCvet kod: QJ01CA01

Proizvođač: “FM PHARM“ d.o.o.,Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neoampicillin P 20%