Neogent

Description

Neogent

ALIMS   SKL   UZK

Sastav: 1 ml rastvora za injekciju sadrži

Aktivna supstanca:

Gentamicin – sulfat   80mg

Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat   1.80 mg

Propilparahidroksibenzoat   0.20 mg

Natrijum-metabisulfit   5.00 mg

Natrijum-edetat   0.16 mg

Voda za injekcije

Indikacije: Neogent se koristi u terapiji oboljenja respiratornog i urogenitalnog trakta domaćih životinja, infekcija kože i mekih tkiva, artritisa i septikemije uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na gentamicin.

Kontraindikacije: Kontraindikovana je primena leka kod novorodjenčadi, gravidnih životinja, kod životinja sa oštećenom funkcijom bubrega i oboljenjima unutrašnjeg uha, kao i kod životinja alergičnih na gentamicin i druge aminoglikozidne antibiotike.

Neželjena dejstva: Učestala primena gentamicina može da izazove oštećenja bubrega, organa sluha i ravnoteže.
Posebnu osetljivost pokazuju mačke, tako da i terapijske doze dovode do teškog oštećenja vestibularne funkcije (poremećaj ravnoteže sa ataksijama) i oštećenja bubrega. U takvim slučajevima terapiju treba obustaviti. Moguće su alergijske reakcije na gentamicin.
Gentamicin može da dovede do neuromišićne slabosti, mučnine i povećanja transaminaza i alkalne fosfataze. Gentamicin deluje depresivno na rad srca.
Ukoliko prilikom primene leka dođe do ispoljavanja neželjenih efekata obustaviti tretman i započeti simptomatsku terapiju.

Ciljne vrste životinja: Goveda, svinje, psi i mačke.

Doziranje i način primene: Preparat se aplikuje intramuskularno u sledećoj dozi: 4,8 mg gentamicin-sulfata/ kg telesne mase dva puta dnevno.

Govedima i svinjama se daje 6 mL leka na 100 kg telesne mase svakih 12 sati, a psima i mačkama 0,6 mL na 10 kg telesne mase svakih 12 sati.
Terapija traje 3-5 dana, zavisno od intenziteta oboljenja.
Lečenje urinarnih infekcija kod pasa i mačaka prouzrokovanih sa Proteus spp., E. Coli i Pseudomonas spp. treba da traje najmanje 10 do 14 dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Parenteralna aplikacija gentamicina trebalo bi da se koristiti samo kod ozbiljnih infekcija izazvanih osetljivim mikroorganizmima. Pri tom je potrebno imati antibiogram, pošto svi sojevi, inače osetljivih mikroorganizama, nisu podjednako osetljivi na gentamicin.

Karenca:

Goveda: 103 dana
Svinje: 66 dana
Lek se ne primenjuje kod krava u laktaciji čije mleko se koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25˚C u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25˚C.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Ne sme se davati sa hloramfenikolom, diureticima i drugim aminoglikozidnim antibioticima, niti mešati sa cefalosporinima, eritromicinom, penicilinima, sulfonamidima i vitaminima B kompleksa. Ne primenjivati istovremeno sa neuromišićnim blokatorima, opštim anesteticima i magnezijum sulfatom.
Ototoksični i nefrotoksični efekti su zapaženi kod svih ciljnih vrsta životinja.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Gentamicin se ne koristi kod gravidnih životinja, s obzirom da prolazi placentarnu barijeru postoji rizik od ototoksicnog efekta na fetus. Kontraindikovana je primena leka kod životinja u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama: Kod osoba koje rukuju lekom može doći do pojave reakcije preosetljivosti. Izbegavati direktan kontakt očiju, kože i sluzokože sa lekom. Pridržavati se opštih pravila o parenteralnoj aplikaciji leka.

Interakcije

U pogledu antibakterijskog dejstva, gentamicin je sinergist sa ampicilinom i kanamicinom protiv Proteus vrsta a sa kolistinom protiv Pseudomonas vrsta. Hloramfenikol deluje inhibitorno na antibakterijski efekat gentamicina. Etakrinska kiselina pojačava ototoksični efekat a ostali aminoglikozidni antibiotici potenciraju i miorelaksantno i nefrotoksično dejstvo gentamicina.
Cefalosporini potenciraju nefrotoksičnost a sam gentamicin pojačava dejstvo miorelaksanata. Kombinacija gentamicina sa cefalosporinima toksičnija je od njegove kombinacije sa penicilinom.
Medjutim, cefalotin smanjuje nefrotoksičnost gentamicina, verovatno utičući na njegovu ekskreciju. Kada se gentamicin koristi kod urinarnih infekcija dobro je dati alkalotike zbog toga što je efikasniji u alkalnoj sredini.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Pakovanje: Bočica od tamnog stakla (hidrolitičke klase II), zapremine 100 ml, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom, u složivoj kartonskoj kutiji.

ATCvet kod: QJ01GB03

Proizvođač: “Fm Pharm” d.o.o., Subotica

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neogent”