Neopen

Description

Neopen

ALIMS   SKL   UZK

Sastav: 1 mL suspenzije za  injekciju sadrži

Aktivna supstanca:

Benzilpenicilin-prokain 300.000 i.j.

Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat  1.0 mg

Ostale pomoćne supstance: povidon K12; simetikon emulzija, dinatrijum-edetatt, kalijum dihidrogenfosfat i voda za injekcije.

Indikacije: Lek je namenjen za terapiju primarnih i sekundarnih infekcija gastrointestinalnog, urogenitalnog i respiratornog trakta, kao i infekcija mekih tkiva i kože prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na aktivnu supstancu preparata (kao što su aktinomikoza, difterija teladi, mastitis, metritis, pneumonija, infekcije rana, zarazna šepavost ovaca).

Kontraindikacije: Lek se ne daje životinjama preosetljivim na peniciline i cefalosporine. Takođe, ovaj preparat se ne daje gravidnim krmačama i nazimicama, malim herbivorima i sportskim konjima 2 nedelje pre trke.

Neželjena dejstva: Kod tretiranih životinja može doći do pojave reakcije preosetljivosti (alergija, anafilaksija), zatim nervnih poremećaja (ekscitacija, inkoordinacija, ataksija, povraćanje), eventualnog “vaginalnog pranja” i abortusa kod krmača i nazimica.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Konji, goveda, ovce, svinje, psi i mačke.

Doziranje i način primene: Lek se aplikuje i.m. u dnevnoj dozi koja iznosi za:
Konje i goveda: 2-3 ml / 60 kg t.m. (terapijska doza benzilpenicilin-prokaina od 10 do 15 mg/kg t.m.)

Ovce: 0.5 ml / 10 kg t.m.

Svinje: 1.0 ml / 10 kg t.m.

Mačke: 0.12-0.25 ml (1-2 kg t.m.)
              0.25-0.50 ml (2-5 kg t.m.)

Pse: 0.12-0.25 ml (1-2 kg t.m.)
        0.25-0.50 ml (2-5 kg t.m.)
        0.50-0.75 ml (5-10 kg t.m)
        0.75-1.00 ml (10-25 kg t.m.)
        1.00-2.00 ml (25 kg i više)
Psi telesne mase od 50 kg dobijaju 5 do 6 ml leka

U zavisnosti od težine infekcije terapija traje do izlečenja (obično 3-5 dana).
Pre upotrebe bočicu dobro izmućkati.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Ne davati lek i.v. i intratrahealno. Ako je doza leka kod goveda i konja veća od 20 mL, kod svinja od 10 mL, a kod ovaca i koza od 5 mL, lek se aplikuje na najmanje dva mesta. Moguća je alergijska reakcija kod ljudi koji dolaze u kontakt sa lekom. Pre upotrebe bočicu dobro promućkati.

Karenca:

Meso: goveda, ovce i svinje: 7 dana
Mleko krava: 84 sata
Lek se ne primenjuje kod ovaca u laktaciji niti kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati van domašaja  dece. Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 2-8˚C. 

Rok upotrebe: 1 godina.

Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 2-8˚C.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Antibiotici širokog spektra i eritromicin smanjuju antimikrobni efekat penicilina. Neomicin smanjuje resorpciju penicilina u digestivnom traktu a oksifenbutazon i probenecid smanjuju ekskreciju penicilina u bubrezima. Penicilin pojačava efekat antikoagulantnih sredstava. Metacilin, kloksacilin, cefalosporini, polimiksin B i aminoglikozidni antibiotici pojačavaju efekat penicilina. Lek se ne daje zajedno sa bakteriostatskim antimikrobnim lekovima.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Preparat se ne koristi kod gravidnih krmača i nazimica. Ne daje se ovcama u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

Predoziranje: Soli penicilina su veoma malo toksične. Životinje dobro podnose visoke doze benzilpenicilina. U slučaju ekstremno visokih doza može doći do senzibilizacije i pojave alergijskih reakcija.

Inkompatibilnost: Penicilin u rastvorima precipitiraju ili inaktiviraju aminofilin, askorbinska kiselina, cefalotin, fenotijazin, natrijum hidrogenkarbonat i vitamini B kompleksa. Penicilin se postepeno inaktiviše u rastvorim aza infuziju. Kiseline, baze i oksidaciona sredstva brzo inaktiviraju penicilin.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Penicilin u 10% ljudi dovodi do hipersenzitivnih reakcija. Osobe preosetljive na penicilin ne treba da rukuju ovim lekom.
Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ruke posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece. U slučaju pojave znakova preosetljivosti obrati se lekaru.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje:Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: Boca od obojenog stakla (II hidrolitička grupa), zapremine 100 ml, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CE09

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neopen