Neosulfox P

Description

Neosulfox P

ALIMS   SKL   UZK

Sastav: 1 g oralnog  praška sadrži:
Sulfadimidin  natrijum         100 mg
Neomicin sulfat                      60 mg
Oksitetraciklin hidrohlorid      40 mg

Pomoćne materije:

Dekstroza-monohidrat do 1 g

Indikacije: Lečenje primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija digestivnog, respiratornog i urogenitalnog trakta izazvanih mikroorganizmima osetljivim na sulfadimidin, neomicin i oksitetraciklin kod teladi, prasadi, jagnjadi i živine.

Kontraindikacije: Upotreba leka je kontraindikovana kod životinja preosetljivih na aktivne komponente leka. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja i odraslim preživarima i svinjama.

Neželjena dejstva: Ponekad, pre svega, posle duže primene, ovaj lek može uzrokovati indigestiju praćenu prolivom i povraćanjem, oštećenje bubrega, anoreksiju, alergiju, fotosenzibilizaciju, pruritus, hemolitičku anemiju, trombocitopeniju, poremećaj rasta.
Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Telad, prasad, jagnjad i živina.

Doziranje i način primene: Lek se primenjuje peroralno pomešan sa hranom ili rastvoren u vodi za piće. Ukupna dnevna doza leka za sve vrste životinja iznosi 1 g praška na 4 kg telesne mase. Dnevnu dozu treba podeliti i dati pola doze ujutro, a drugu polovinu uveče (na 12 sati). Kod masovne terapije prasadi se daje 500 g praška na 100 kg hrane ili 300 g praška na 100 L vode za piće. Živini se daje 250 g praška na 100 L vode za piće. Terapija traje 5 dana.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Svakodnevno praviti svež rastvor leka i mediciniranu hranu. Ne davati drugu vodu za piće dok životinje ne popiju mediciniranu vodu.
U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće. U slučaju reakcije preosetljivosti, prekinuti davanje leka, aplikovati antihistaminike i glukokortikoide.
Preparat primenjivati samo kod onih vrsta i kategorija životinja za koje je indikovan.

Karenca: Meso i jestivi organi: 14 dana.
Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: 

Uslovi čuvanjana temperaturi  do 25oC.

Čuvati  van domašaja  dece.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe posle otvaranja kontejnera: upotrebiti odmah.

Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće: upotrebiti odmah.

Rok upotrebe posle zamešavanja u hrani za životinje: upotrebiti odmah.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Lek se ne daje odraslim preživarima jer kod njih može prouzrokovati poremećaj saprofitske mikroflore, indigestiju i deficijenciju vitamina K. Lek se ne daje odraslim svinjama. Takođe se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.
Lek ne treba davati istovremeno sa hloramfenikolom, penicilinima i cefalosporinima. Takođe, lek se ne daje istovremeno sa antacidima, adsorbensima, laksativima, kao i solima kalcijuma, magnezijuma, gvožđa, cinka i bizmuta.
Neomicin je inkompatibilan sa hloramfenikolom i oksidacionim sredstvima, a sulfonska kiselina i slična jedinjenja precipitiraju neomicin. Tetraciklini heliraju dvovalentne i trovalentne katjone, pa im se resorpcija smanjuje u prisustvu ovih jona. Vitamini B kompleksa kao što su nikotinamid, nikotinska kiselina, folna kiselina i holin antagonistički deluju na sulfonamide.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne koristi u periodu graviditeta i laktacije. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na sulfonamide, tetracikline i/ili aminoglikozide treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je javiti se odmah lekaru i pokazati mu pakovanje leka ili uputsvo za lek.

Predoziranje: Posle duže primene sulfonamida dolazi do oštećenja hematopoetskih organa pa i CNS-a. Prolazni neželjeni efekti u hemopoetskom sistemu kod većine vrsta životinja su: leukopenija, anemija trombocitopenija, pad hemoglobina. Takođe sulfonamidi mogu da prouzrokuju i neurotoksične efekte kod goveda i živine kao što su periferni neuritis (nervus ishiadicus, n. brachialis) i mijelinsku degeneraciju kičmene moždine i perifernih vlakana. Ova stanja su naročito primećena kod goveda posle i.v. primene visokih doza sulfonamida, a kod živine posle duže upotrebe u hrani. Posle primene većih doza neomicina kod tretiranih životinja tokom dužeg perioda može doći do ispoljavanja ototoksičnog (poremećaji ili gubitak sluha i/ili ravnoteže) i nefrotoksičnog efekta (nekroza epitela proksimalnih tubula, albuminurija, hematurija i formiranje bubrežnih cilindara). U slučaju predoziranja oksitetraciklinima dolazi do tremora, konvulzija i paraliza. Uginuće, obično nastupa usled paralize centra za disanje. U slučaju predoziranja prekinuti davanje leka i primeniti simptomatsku terapiju.

Inkompatibilnost

Neomicin je inkompatibilan sa hloramfenikolom i oksidacionim sredstvima, a sulfonska kiselina i slična jedinjenja precipitiraju neomicin. Tetraciklini heliraju dvovalentne i trovalentne katjone, pa im se resorpcija smanjuje u prisustvu ovih jona. Vitamini B kompleksa kao što su nikotinamid, nikotinska kiselina, folna kiselina i holin antagonistički deluju na sulfonamide.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka

Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje:

1 x 20g; 1 x 100g; l x 500g:
Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljnje: kesica (20 g, 100 g) i kesa (500 g) od aluminijumske folije.
1 x 5 kg:
Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljnje: papirna kesa sa 5 kg oralnog praška.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01RA02

Proizvođač “Fm Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neosulfox P”