Neoamoxicillin P 20%

Description

NEOAMOXICILLIN P 20%

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1g oralnog praška sadrži

Aktivna supstanca:

Amoksicilin, trihidrat 200 mg

Pomoćne supstance:

Dekstroza, monohidrat do 1 g

Indikacije: Lečenje infekcija respiratornog i gastrointestinalnog trakta koje su kod svinja prouzrokovane osetljivim sojevima A. pleuropneumoniae, S. suis, H. parasuis, P. multocida, E.coli, a kod živine osetljivim sojevima E. coli, Cl. perfringens i Campylobacter spp.

Kontraindikacije: Kontraindikovana je primena leka kod životinja preosetljivih na amoksicilin i druge β- laktamske antibiotike, kao i cefalosporine.
Lek se ne primenjuje kod preživara, konja i sitnih glodara (kunić, zamorac, hrčak, gerbil).
Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

Neželjena dejstva: Retko, posle oralne primene u toku dužeg vremenskog perioda, može doći do supresije bakterijske saprofitske mikroflore i dijareje. Takođe su moguće reakcije preosetljivosti, kada treba primeniti antihistaminike i kortikosteroide. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Svinje i brojleri.

Doziranje i način primene: Lek se primenjuje oralno u vodi za piće, mleku ili zameni za mleko, u dozi od 15-20 mg amoksicilina/kg t.m. (75-100 mg leka/kg t.m.) tokom 5 dana. Za izračunavanje potrebne koncentracije leka može se koristiti sledeća formula (u miligramima leka po litru vode za piće):

mg leka/kg t.m. na dan x prosečna t.m. (kg) lečenih životinja
——————————————————————————-   =   mg leka po litru vode za piće
prosečni dnevni unos vode (litara) po životinji na dan

Vodite računa da se ne premaši propisana doza. Na kraju lečenja potrebno je adekvatno očistiti sistem za napajanje da bi se izbeglo izlaganje subterapijskim dozama aktivne supstance. Da bi se
izbeglo subdoziranje, potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinja.
Unos medicinirane vode zavisi od kliničkog stanja životinja. Da bi se odredila tačna doza, koncentracija amoksicilina mora biti izračunata uz uzimanje u obzir unosa vode. Izračunata doza
mora biti izmerena pomoću kalibrisane vage.
Preporučuje se davanje jednom dnevno, u količini vode koju životinje konzumiraju tokom 1-2 sata.
Prethodno je potrebno uskratiti vodu tokom 1-2 časa, kako bi se obezbedilo da životinje popiju svu mediciniranu vodu. Kada životinja popije mediciniranu vodu, ponovo se daje uobičajena voda za piće. Neiskorišćenu mediciniranu vodu treba odbaciti nakon 24 časa.
Ukoliko se lek primenjuje kontinuirano u vodi za piće, medicinirana voda mora biti jedini izvor vode za piće. Svež rastvor leka (mediciniranu vodu) treba praviti na svakih 24 časa. 

Karenca: 

Svinje: 9 dana
Brojleri: 3 dana
Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka

Lek treba rastvoriti u manjoj količini vode, a zatim izmešati sa ukupnom predviđenom količinom vode. Pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma za izolovane mikroorganizme, zbog sve većeg razvoja rezistencije na aminopeniciline, kao i već poznate rezistencije bakterija koje produkuju enzime beta-laktamaze. Najčešće su rezistentne bakterije iz rodova Proteus, Klebsiella, Enterobacter i Pseudomonas aeruginosa. Lek je, ukoliko je to moguće, najbolje aplikovati pre hranjenja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaje dece.

Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 250C.

Rok upotrebe: U originalnom pakovanju 24 meseca.

Rok upotrebe posle otvaranja: Lek upotrebiti odmah.

Rok upotrebe posle rekonstitucije: Pripremljeni rastvor leka iskoristiti odmah.

Rok upotrebe medicinirane vode: 24 h.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Ne preporučuje se istovremena primena sa drugim bakteriostatskim lekovima (tetraciklini, tiamfenicol, fluorfenicol, eritromicin) jer dovode do smanjenja antibakterijskog delovanja amoksicilina.
U nedostatku studija inkopatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima. Iako nema podataka o teratogenom efektu amoksicilina na laboratorijskinm životinjama, tretman gravidnih životinja treba sprovoditi sa posebnim oprezom i pod nadzorom veterinara. Lek nije indikovan za primenu kod koka nosilja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Zbog moguće iritacije i pojave kontaktnog dermatitisa, treba izbegavati direktan kontakt leka sa očima, odnosno kožom i sluzokožom. Prilikom pripreme leka treba nositi zaštitnu opremu (zaštitno odelo, rukavice, maska), a ruke prati posle svake primene leka.
Lek čuvati van domašaja dece. Ukoliko se pojave alergijske reakcije treba potražiti pomoć lekara. Osobe osetljive na penicilline ne treba da učestvuju u pripremi leka.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Iako nema podataka o teratogenom efektu amoksicilina na laboratorijskim životinjama, tretman gravidnih životinja sprovoditi sa posebnim oprezom i pod nadzorom veterinara. Lek nije indikovan za primenu kod koka nosilja.

Interakcije

Ne preporučuje se istovremena primena sa bakteriostatskim lekovima (tetraciklini, tiamfenikol, florfenikol, eritromicin) jer dovode do smanjenja antibakterijskog delovanja amoksicilina.

Predoziranje

U slučajevima predoziranja leka, odmah treba prekinuti sa terapijom, a nastale promene lečiti simptomatski. 

Inkompatibilnost

Pogledati interakcije.

Posebne predostrožnosti  kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Način izdavanja: Lek se izdaje samo na recept veterinara.

Pakovanje:
Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: kesa od polietilena obložena aluminijumom sa 100 g ili 500 g oralnog praška.

ATCvet kod: QJ01CA04

Proizvođač: “FM PHARM“ d.o.o.,Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neoamoxicillin P 20%