NEOMARBOFLOXACIN

Description

NEOMARBOFLOXACIN

 

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

1 ml rastvora za injekciju sadrži

Aktivna supstanca:
Marbofloksacin 100 miligrama

Pomoćne supstance:
Glukonolakton
Dinatrijum edetat
Metakrezol
Monotioglicerol
Voda za injekcije

INDIKACIJE

Kod goveda:
– terapija respiratornih infekcija izazvanih osetljivim sojevima bakterija Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni i Mycoplasma bovis,
– terapija akutnog mastitisa izazvanog bakterijom E.coli.

Kod svinja:
– terapija MMA sindroma (metritis-mastitis-agalakcija) izazvanog osetljivim sojevima mikroorganizama.

KONTRAINDIKACIJE

Lek ne treba primenjivati kod životinja sa poznatom preosetljivošću na fluorohinolone.

Lek ne treba koristiti u slučajevima kada je izolovani patogen rezistentan na druge fluorohinolone (unakrsna rezistencija).

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda i svinje (krmače)

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Goveda:

– terapija akutnog mastitisa prouzrokovanog E.coli: 2 mg/kg marbofloksacina, odnosno 1 mL/50 kg t.m. leka NEOMARBOFLOX intramuskularno, subkutano ili intravenski, jedanput dnevno, tokom 3-5 dana.

– terapija respiratornih infekcija izazvanih osetljivim sojevima bakterija Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni i Mycoplasma bovis preporučuju se dva režima:

2 mg/kg marbofloksacina, odnosno 1 mL/50 kg t.m. leka, intramuskularno ili subkutano (prva injekcija može da se da i intravenskim putem), jedanput dnevno tokom 3 do 5 dana (terapija mikoplazmatske pneumonije),

ili

8 mg/kg marbofloksacina, odnosno 2 mL/25 kg t.m. leka jednokratno.

Ako je zapremina koju treba ubrizgati veća od 20 mL, lek aplikovati na dva ili više mesta.

Svinje (krmače):
– terapija MMA sindroma (metritis-mastitis-agalakcija) izazvanog osetljivim sojevima mikroorganizama.
2 mg/kg marbofloksacina, odnosno 1 mL/50 kg leka intramuskularno, jedanput dnevno, tokom 3 dana.

Kod goveda i svinja najbolje je ubrizgavati injekciju u predelu vrata.
Za pravilno doziranje leka, utvrditi tačnu telesnu masu životinje.

KARENCA

Goveda
2 mg/kg tokom 3 do 5 dana (i.m., s.c., i.v.)
Meso i jestiva tkiva: 6 dana
Mleko: 36 časova

8 mg/kg, jednokratno (i.m.)
Meso i iznutrice: 3 dana
Mleko: 72 časa

Svinje
Meso i jestiva tkiva: 4 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.
Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.
Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.
Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće ukrštene rezistencije.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Osobe koje su preosetljive na fluorohinolone treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.
Ako lek dođe u dodir sa kožom ili očima, isperite ga sa dosta tekuće vode.
Slučajno samoubrizgavanje injekcije može da prouzrokuje blagu iritaciju.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Istraživanja na laboratorijskim životinjama (pacovi, zečevi) nisu dala dokaze o teratogenom, embriotoksičnom ili maternotoksičnom dejstvu povezanom sa primenom marbofloksacina. Marbofloksacin se može koristiti kod krmača i krava u periodu graviditeta ili laktacije kada se primenjuje u dozi od 2 mg/kg. Bezbednost ovog leka primenjenog u dozi od 8 mg/kg nije utvrđena kod gravidnih krava, kao ni kod teladi koja sisa. S obzirom na navedeno, lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odgovornog veterinara o odnosu koristi i rizika.

Interakcije

Nisu poznate.

Predoziranje

Lek primenjen u dozi 3 puta većoj od preporučene, nije prouzrokovao znakove predoziranja. Znakovi predoziranja su akutni neurološki poremećaji koje treba lečiti simptomatski

Inkompatibilnost

U nedostatku studija inkompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne treba mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje:

Bočica od tamnog stakla, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem, sa 100 ml rastvora za injekciju.

 

Način izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATC vet kod: QJ01MA93