NEOTYL 20%

Description

NEOTYL 20%

ALIMS   SKL   UZK

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1ml oralnog rastvora sadrži:

Aktivna supstanca:
Tilozin – tartarat 200 mg

Pomoćne supstance:
Benzil alkohol, voda za injekcije

INDIKACIJE

Lečenje sistemskih i lokalnih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tilozin, i to:

Telad: lečenje infekcija respiratornog trakta izazvanih mikroorganizmima osetljivim na tilozin (P.multocida).

Svinje: lečenje i kontrola  proliferativne enteropatije svinja (Lawsonia intracellularis ) i enzootske pneumonije (Mycoplasma hyopneumoniae).

Živina: lečenje i kontrola mikoplazmoza, CRD (Mycoplasma gallisepticum)  i nekrotičnog enteritisa (Clostridium perfringens).

KONTRAINDIKACIJE

Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na tilozin. Ne daje se konjima i malim herbivorima kod kojih može izazvati fatalnu dijareju.

NEŽELJENA DEJSTVA

Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na tilozin. Ne daje se konjima i malim herbivorima kod kojih može izazvati fatalnu dijareju. 

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Telad, svinje i živina 

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se daje rastvoren u vodi za piće. Da bi se obezbedilo uzimanje terapijskih doza tilozina, lek se primenjuje kontinuirano u dozi od:
Živina:
U cilju kontrole CRD i mikoplazmatskih infekcija, živina se tretira sa 500 mg tilozin tartarata/ l vode
za piće, što je ekvivalent 2,5 ml NEOTYL 20%/ l vode za piće tokom 5 dana.
Kontrola i tretman nekrotičnog enteritisa izazvanog sa Clostridiom perfringes: 150 mg tilozin tartarata/ l vode za pice (150 ppm), što je ekvivalent 0,75 mL NEOTYL 20%/ l vode za piće (obezbeđuje 20-50 mg tilozin tartarata/ kg t.m. živine u zavisnosti od uzrasta i konzumacije vode) tokom 5 dana.
Svinje:
Lečenje i kontrola enzootske pneumonije (Mycoplasma hyopneumoniae): 25 mg tilozin tartarata/ kg
t.m./ dan, što se postiže rastvaranjem 1,25 ml NEOTYL 20% / l vode za piće, odnosno 125 ml/ 100 I
vode. Terapija traje 3-10 dana. Dijagnozu treba preispitati ukoliko 5 dana nakon početka tretmana
nema poboljšanja zdravstvenog stanja životinja.
Proliferativna enteropatija svinja: 10 g tilozin tartarata/ 100 l vode za piće (100 ppm), odnosno 50 ml
NEOTYL 20%/ 100 l vode za piće.
Telad:
Lečenje infekcija respiratornog trakta izazvanih mikroorganizmima osetljivim na tilozin (P. multocida) se sprovodi rastvaranjem u mleku ili zameni za mleko količine leka koja obezbeđuje 40 mg tilozin tartarata/ kg t.m. životinja, odnosno 25 ml NEOTYL 20% / 100 kg t.m. Preporučuje se da terapija traje 14 dana.
U toku lečenja ne daje se druga voda za piće. Lek se rastvara u boci za napajanje teladi neposredno pre upotrebe.
Posle rastvaranja leka, medicirana voda mora biti utrošena tokom 24 časa.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.

 KARENCA

Meso:

Svinje- 2 dana
Živina: kokoške- 1 dan
              ćurke- 5 dana
Telad- 14 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.
Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.
Rok upotrebe: 2 godine.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: upotrebiti u toku 24 sata.

 POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.
Lek se ne sme mešati sa drugim lekovima. Kod pojave reakcija preosetljivosti, terapiju treba prekinuti i životinjama odmah dati adrenalin, a kasnije po potrebi antihistaminike i glukokortikoide. Uvek kada je to mogude, lek treba davati samo na osnovu antibiograma. Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na tilozin i da smanji efikasnost lečenja drugim makrolidnim antibioticima zbog moguće ukrštene rezistencije. Lek se primenjuje isključivo oralno.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Lek se ne sme davati konjima i drugim ekvidima. Kod vrlo male prasadi može dovesti do šoka i uginuća, pa ga ne treba davati prasadi čija je telesna masa manja od 10 kg.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek treba koristiti u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara u konkretnom slučaju.

Interakcije

Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na tilozin.
Ne daje se konjima i malim herbivorima kod kojih može izazvati fatalnu dijareju.

Predoziranje

Kod vrlo male prasadi može doći do predoziranja sa znacima šoka, konvulzija i uginuća, pa se ne preporučuje davanje ovog leka prasadima čija je telesna masa manja od 10kg.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom. Ukoliko do kontakta dođe, to mesto treba odmah isprati tekućom vodom. Posle svake aplikacije leka ruke treba oprati.
Ne rukovati lekom u slučaju preosetljivosti na bilo koju komponentu leka. Ukoliko se simptomi reakcije preosetljivosti ispolje kao osip kože i svrab, treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Inkompatibilnost

Ne mešati sa drugim rastvorima zato što dolazi do precipitacije aktivne komponente leka.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

OSTALI PODACI

Pakovanje: Boca od polietilena zatvorena PET čepom sa sigurnosnim prstenom. Količina farmaceutskog oblika u pakovanju: 1 L.
Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.
ATCvet kod: QJ01FA90