Neo-penicillin

Description

Neo-penicillin

ALIMS   SKL   PIL

Sastav: 1 bočica  praška za suspenziju za injekciju sadrži:
Benzilpenicilin-prokain        3.000.000 i.j.
Benzilpenicilin-kalijum        1.000.000 i.j.

Indikacije: Lečenje infekcija prouzrokovanih bakterijama osetljivim na penicilin nakon urađenog antibiograma: infekcija gastrointestinalnog, respiratornog i urogenitalnog trakta, infekcija kože i mekog tkiva.

Kontraindikacije: Lek se ne daje životinjama preosetljivim na peniciline i cefalosporine. Takođe, ovaj preparat se ne daje gravidnim krmačama i nazimicama, malim herbivorima i sportskim konjima 2 nedelje pre trke. Lek se ne koristi kod konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi, kao ni kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

Neželjena dejstva: Kod tretiranih životinja ponekad može doći do pojave reakcije preosetljivosti (alergija, anafilaksija), zatim nervnih poremećaja (ekscitacija, inkoordinacija, ataksija, povraćanje) i eventualnog ”vaginalnog pranja” i abortusa kod krmača i nazimica.

Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Goveda, ovce, svinje, konji, psi i mačke.

Doziranje i način primene: Intramuskularna upotreba. Prethodno rekonstituisan u vodi za injekcije preparat se daje u dozi koja iznosi za:
Konji:

  • 25.000 i.j. (0.0625 mL)/kg t.m.

Goveda i svinje:

  • 6.000 – 12.000 i.j. ( 0.015-0.03 mL)/kg t.m.

Telad i ovce:

  • 18.000 – 36.000 i.j. (0.045-0.09 mL)/kg t.m.

Psi i mačke:

  • 25.000 i.j. (0.0625mL)/kg t.m.

1 ml rekonstituisane suspenzije sadrži 400 000 i.j.

Lek se aplikuje jedanput dnevno do izlečenja. Terapija se nastavlja još 3-4 dana nakon prestanka simptoma bolesti. Kod konja je  dnevnu dozu potrebno aplikovati podeljenu, na tri mesta.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka:  Neo-penicillin treba rekonstituisati sa vodom za injekcije.

Za postupak rekonstitucije neophodni su bočica sa vodom za injekcije, sterilni špric od 10 mL i sterilna igla. Ukloniti perforirani deo aluminijumske kapice. U sterilni špric uvući 10 mL vode za injekcije pazeći da je višak zarobljenog vazduha istisnut van. U vial (bočicu) leka Neo-penicillin istisnuti 10 mL vode za injekcije kroz otvor na aluminijumskoj kapici probijajući gumeni čep. Nakon toga špric sa iglom izvući van. Vial (bočicu) energično promućkati dok se ne stvori fina bela suspenzija. Nakon rekonstrukcije svaki mL sadrži 400 000 i.j. (0.3 g Benzilpenicilin prokaina i 0.063 g Benzilpenicilin kalijuma).

Rekonstituisani proizvod je homogena bela suspenzija bez grudvi (aglomerata). Proizvod treba odmah odbaciti ako se pojave grudve u suspenziji.

Pre upotrebe promućkati suspenziju za injekcije. Gumeni vrh dezinfikovati vatom natopljenom alkoholom i novim sterilnim špricem i iglom izvoći odgovarajuću količinu preparata.

Rekonstituisan preparat treba upotrebiti odmah. Neupotrebljenu količinu treba odbaciti tj. ukloniti u skladu sa važećim propisima.

Lek se primenjuje intramuskularno, ne davati intravenski.
Antibiotici širokog spektra i eritromicin smanjuju antimikrobni efekat penicilina. Cefalosporini, polimiksin i aminoglikozidni antibiotici pojačavaju antimikrobnu aktivnost penicilina. Oksifenbutazon i probenicid smanjuju ekskreciju penicilina u bubrezima. Kiseline, baze i oksidaciona sredstva brzo inaktivišu peniciline. Penicilin pojačava efekat antikoagulantnih sredstava.

Karenca:
Meso:
Goveda: 16 dana
Ovce:       9 dana
Svinje:    7 dana

Mleko krava: 3 dana

Lek se ne daje konjima  čije se meso koristi u ishrani ljudi, kao ni ovacama čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama:

Nakon rekonstitucije praška sa vodom za injekciju, bočicu dobro promućkati. Lek ne davati i.v.

Ukoliko se kod tretiranih životinja pojavi alergija, odnosno anafilaksa, treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se ne daje krmačama i nazimicama, kao ni ovcama čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ruke posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece. U slučaju pojave znakova preosetljivosti obratiti se lekaru.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka:
Čuvati u originalnom pakovanju , na temperaturi  do 25oC.
Čuvati van domašaja  dece.
Čuvati zaštićeno od sunčeve svetlosti.

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon rekonstitucije: upotrebiti odmah.

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Bočica od bezbojnog stakla (tip II), zapremine 20 mL, sa 3.63 g praška za suspenziju za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.
Spoljnje pakovanje: Kartonska kutija, u kojoj se nalazi 50 bočica i Uputstvo za lek.

ATCvet kod: QJ01CE30

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Proizvođač: ”FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neo-penicillin”