Neoamoxicillin P 20%

Description

Neoamoxicillin P 20%

ALIMS   SKL   UZK

Sastav: 1g oralnog praška sadrži.

Aktivna supstanca:

Amoxicillin, trihidrat 200 mg

Pomoćne supstance:

Dekstroza, monohidrat do 1 g

Indikacije: Lečenje infekcija respiratornog i gastrointestinalnog trakta koje su kod svinja prouzrokovane osetljivim sojevima A. pleuropneumoniae, S. suis, H. parasuis, P. multocida, E.coli, a kod živine osetljivim sojevima E. coli, Cl. perfringens i Campylobacter spp.

Kontraindikacije: Kontraindikovana je primena leka kod životinja preosetljivih na amoksicilin i druge β- laktamske antibiotike, kao i cefalosporine.
Lek se ne primenjuje kod preživara, konja i sitnih glodara (kunić, zamorac, hrčak, gerbil).
Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.

Neželjena dejstva: 

Retko, posle oralne primene u toku dužeg vremenskog perioda, može doći do supresije bakterijske saprofitske mikroflore i dijareje. Takođe su moguće reakcije preosetljivosti, kada treba primeniti antihistaminike i kortikosteroide. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Svinje i brojleri.

Doziranje i način primene: Lek se primenjuje oralno, rastvoren u vodi za piće, mleku ili zameni za mleko, u dozi od 15-20 mg amoksicilina/kg t.m. i to:

Za brojlere rastvoren u vodi za piće:

  • starosti do 4 nedelje (prosečne telesne mase do 1200g): 48-60g leka/100 L vode za piće;
  • starosti preko 4 nedelje (prosečne telesne mase preko 1200g): 60-80 g leka /100 L vode za piće.

Za svinje rastvoren u vodi za piće, ili mleku ili zameni za mleko:

  • starosti do 6 meseci (do 100 kg t.m.): 80-100g leka/100 L vode za piće;
  • starosti preko 6 meseci (preko 100 kg t.m.): 120-150g leka/100 L vode za piće.

Lek se primenjuje tokom 5 dana, a pre davanja životinjama treba uskratiti vodu najmanje 2 sata. 

 Mediciniranu vodu iskoristiti u roku od 24 h.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka

Lek treba rastvoriti u manjoj količini vode, a zatim izmešati sa ukupnom predviđenom količinom vode. Pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma za izolovane mikroorganizme, zbog sve većeg razvoja rezistencije na aminopeniciline, kao i već poznate rezistencije bakterija koje produkuju enzime beta-laktamaze. Najčešće su rezistentne bakterije iz rodova Proteus, Klebsiella, Enterobacter i Pseudomonas aeruginosa.

Lek je, ukoliko je to moguće, najbolje aplikovati pre hranjenja.

Karenca: 

Svinje: 9 dana

Brojleri: 3 dana

Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaje dece.

Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 250C.

Rok upotrebe: U originalnom pakovanju 24 meseca.

Rok upotrebe posle otvaranja: Lek upotrebiti odmah.

Rok upotrebe posle rekonstitucije: Pripremljeni rastvor leka iskoristiti odmah.

Rok upotrebe medicinirane vode: 24 h.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama: Ne preporučuje se istovremena primena sa drugim bakteriostatskim lekovima (tetraciklini, tiamfenicol, fluorfenicol, eritromicin) jer dovode do smanjenja antibakterijskog delovanja amoksicilina.
U nedostatku studija inkopatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima. Iako nema podataka o teratogenom efektu amoksicilina na laboratorijskinm životinjama, tretman gravidnih životinja treba sprovoditi sa posebnim oprezom i pod nadzorom veterinara. Lek nije indikovan za primenu kod koka nosilja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Zbog moguće iritacije i pojave kontaktnog dermatitisa, treba izbegavati direktan kontakt leka sa očima, odnosno kožom i sluzokožom. Prilikom pripreme leka treba nositi zaštitnu opremu (zaštitno odelo, rukavice, maska), a ruke prati posle svake primene leka.
Lek čuvati van domašaja dece. Ukoliko se pojave alergijske reakcije treba potražiti pomoć lekara. Osobe osetljive na penicilline ne treba da učestvuju u pripremi leka.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Nema posebnih upozorenja.

Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Iako nema podataka o teratogenom efektu amoksicilina na laboratorijskim životinjama, tretman gravidnih životinja sprovoditi sa posebnim oprezom i pod nadzorom veterinara.

Lek nije indikovan za primenu kod koka nosilja.

Interakcije

Ne preporučuje se istovremena primena sa bakteriostatskim lekovima ( tetraciklini, tiamfenikol, florfenikol, eritromicin) jer dovode do smanjenja antibakterijskog delovanja amoksicilina.

Predoziranje

U slučajevima predoziranja leka, odmah treba prekinuti sa terapijom, a nastale promene lečiti simptomatski. 

Inkompatibilnost

Pogledati interakcije.

Posebne predostrožnosti  kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Način izdavanja: Lek se izdaje samo na recept veterinara.

Pakovanje:
Pakovanje od 100g i 500g: kesa polietilen/aluminijum.
Pakovanje od 5kg: kesa papir/polietilen.

ATCvet kod: QJ01CA04

Proizvođač: “FM PHARM“ d.o.o.,Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neoamoxicillin P 20%”