Neomectin

Category:

Description

Neomectin

ALIMS   SKL   UZK

Sastav: 1 mL rastvora za  injekciju  sadrži Ivermektin 10 mg.

Aktivna supstanca:

Ivermektin                             10 mg

Pomoćne supstance:

Benzilalkohol                      15 mg

Ostale pomoćne supstance: propilenglikol

Indikacije: Terapija i kontrola parazitskih infekcija goveda, ovaca i svinja, prouzrokovanih adultnim i larvenim oblicima endo i ektoparazita osetljivih na ivermektin:
Goveda: gastrointestinalne nematode: odrasli i L4 stadijumi Ostertagia ostertagi, Ostertagia lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, i odrasli oblici Strongyloides papillosus, Nematodirus helvetianus, Nematodirus spathiger i Trichuris spp., plućne nematode: Dictyocaulus viviparus (odrasli i L4 oblici), parazit oka: Thelazia spp., parazit kože: Hypoderma bovis i H.lineatum, šugarci Psoroptes bovis i Sarcoptes scabiei var.bovis, vaši: Linognathus vituli, Haematopinus euyzsternus.
Ovce: gastrointestinalne nematode: adultni i larveni oblici Ostertagia circumcincta, Haemonchus contortus, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia curticei, O.columbianum, Nematodirus filicollis, adultni oblici: Trichostrongylus axei, Oesophagostomum venulosum, Chabertia ovina, Trichuris vitrinus, Trichuris ovis, plućne nematode: Dyctiocaulus filaria (adultni i L4 oblici), Protostrongylus rufescens – samo adultni oblici, šugarci: Psoroptes ovis  i štrkalj: Oestrus ovis – svi larveni stadijumi.
Svinje: gastrointestinalne nematode: odrasli i L4 stadijumi Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp. kao i odrasli i somatski larveni stadijumi Strongyoides ransomi, plućne nematode: Metastrongylus spp. – (adultni), vaši: Haematopinus suis, šugarci: Sarcoptes scabiei var.suis.

Kontraindikacije: Preparat se ne daje kravama i ovcama u laktaciji  čije se mleko koristi za ljudsku ishranu, kao ni 60 dana pre teljenja i jagnjenja. Ne daje se životinjama koje su preosetljive na aktivnu komponentu leka. Ne daje se bolesnim i kahektičnim životinjama. Lek se ne sme davati intravenski ili intramuskularno. Lek se ne daje životinjskim vrstama za koje nije indikovan jer može izazvati ozbiljne poremećaje, pa čak i uginuće.

Neželjena dejstva: Na mestu aplikacije može doći do prolaznog bola i otoka.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Goveda, ovce, svinje.

Doziranje i način primene: Lek se daje jednokratno (ili po dole navedenom protokolu kod krava i ovaca), subkutano u dozi koja za goveda i ovce iznosi 0,2 mg/kg, a za svinje 0,3 mg/kg. Preparat se aplikuje u sledećem volumenu:
Goveda: 1 mL /50 kg t.m.
Ovce:     0.5 mL /25 kg t.m.
Svinje:   1 mL /33 kg t.m.

Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti masu životinja. Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo njihovo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.

Kod tretiranja mlade prasadi i jagnjadi, posebno kod onih čija telesna masa ne prelazi 16 kg, posebno obratiti pažnju na precizno doziranje. Poželjno je koristiti špriceve manjeg volumena sa podeocima 0.1 mL. Kod prasadi telesne mase ispod 16 kg daje se 0.1 mL leka/ 3 kg t.m., odnosno jagnjadi 0.1 mL leka/ 5 kg t.m.

Govedima ne davati više od 10 ml leka po jednom injekcionom mestu.

U cilju najoptimalnije zaštite goveda koja izlaze na pašu, tretman ovim preparatom treba obaviti 3, 8 i 13 nedelja posle izlaska na pašu.

Za efikasnu kontrolu šuge ovaca izazvane sa Psoroptes ovis, potrebno je dvokratno tretiranje u intervalu od 7 dana. Neophodno je da budu tretirane sve ovce koje su bile u kontaktu sa inficiranim ovcama. Najmanje 7 dana posle tretmana se mora sprečiti kontakt između tretiranih, inficiranih i netretiranih stada zbog mogućnosti prenosa infekcije.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Ne davati lek intramuskularo i intravenski. Ne sme se koristiti kod vrsta životinja za koje nije indikovan. Što preciznije odrediti težinu životinje pre izračunavanja doze. Kod mlade prasadi, posebno kod onih čija težina ne prelazi 16 kg, obratiti pažnju na precizno doziranje. Poželjno je koristiti špriceve, manjeg volumena, sa podeocima od 0,1ml. Govedima ne davati više od 10 ml leka po jednom injekcionom mestu.

Karenca:

Goveda (meso i jestiva tkiva): 49 dana
Goveda (mleko): Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja.
Ovce (meso i jestiva tkiva): 42 dana
Ovce (mleko): Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.
Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja.
Svinje (meso i jestiva tkiva): 28 dana

Posebna upozorenja: 

Za primenu na životinjama

Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Preparat se ne daje kravama i ovcama u laktaciji  čije se mleko koristi za ljudsku ishranu, kao ni 60 dana pre teljenja.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ruke posle svake primene leka oprati i lek držati van domašaja dece. Voditi računa da ne dođedo slučajnog samoubrizgavanja leka.

Predoziranje: Kod goveda ivermektin dat s.c. u dozi od 8 mg/ kg t.m. izaziva ataksiju, motornu depresiju, ubrzano disanje, fascikulaciju mišića, midrijazu i ukočenost ekstenzorne muskulature.

Kod ovaca doza 4 mg/ kg t.m. uzrokuje ataksiju i depresiju.

Klinički znaci trovanja ivermektinom kod svinja su: tremor, bilateralna midrijaza, promene biohemijskog sastava krvi (smanjenje nivoa gvožđa). Ovi simptomi se ispoljavaju posle s.c. davanja 30 mg/ kg t.m. ivermektina (100 puta više od preporučene doze).

U slučaju predoziranja terapija je simptomatska, nema specifičnog antidota.

Posebne predostrožnosti kod  odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C, van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine u originalnom pakovanju.
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.

Način izdavanja: Izdaje se na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AA01

Pakovanje:

Pakovanje od 20 mL i 50 mL:
Osnovno pakovanje:
Bočica od stakla braon boje (tip II), sa 20 mL ili 50 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.
Pakovanje 1 x 100 mL:
Unutrašnje pakovanje:
Bočica od stakla braon boje (tip II), sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.
Spoljnje pakovanje:
Složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi jedna boca sa 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

 Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neomectin