Neositol

Category:

Description

NEOSITOL

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA  UPUTSTVO ZA LEK

Sastav: 1 mL rastvora za injekciju sadrži

Aktivna supstanca:

Levamizol-hidrohlorid 75 mg

Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat 
Propilhidroksibenzoat 
Natrijum- metabisulfit
Voda za injekcije 

Indikacije: Terapija parazitskih oboljenja goveda, ovaca i svinja prouzrokovanih adultnim i larvenim oblicima želudačno-crevnih (Bunostonum spp, Chabertia spp, Cooperia spp, Haemonnchus spp, Nematodirus spp, Neoascaris spp, Oesofagostonum spp, Ostertagia spp, Strongyloides spp, Trychostrongilus spp. i Trichuris spp.) i plućnih nematoda (Protostrongilus rufescens i Dictiocaulus spp.) kod goveda i ovaca, kao i infekcija uzrokovanih nematodama (Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum dentatum, Strongyloides ransomi, Metastrongylus spp.) kod svinja.

Kontraindikacije: Preparat ne treba davati životinjama preosetljivim na levamizol. Ne sme se davati zajedno sa organofosfatima ili dietilkarbamazin-citratom i antihelminticima koji imaju efekat sličan nikotinu, kao sto su pirantel i metiridin, 14 dana pre, tokom, i 14 dana posle tretiranja. U slučaju pojave znakova preosetljivosti kao što su prolazna hipersalivacija, suzenje, podrhtavanje mišića, tremor, povraćanje, obustaviti terapiju i primeniti atropin. Preparat se ne primenjuje kod krava i ovaca u laktaciji. Ne primenjuje se kod životinja sa obolelim bubrezima i jetrom. Ne primenjuje se kod drugih vrsta životinja za koje lek nije indikovan.
Lek se ne primenjuje kod prasadi čija je telesna masa ispod 10 kg.

Neželjena dejstva: Ponekad se na mestu aplikacije javi prolazan otok. Veoma retko se mogu javiti reakcije preosetljivosti, prolazna hipersalivacija, suzenje, podrhtavanje mišića, tremor, povraćanje. U takvim slučajevima treba primeniti atropin. U toku primene leka moguća je pojava kašlja, količnih bolova, dijareje i kolapsa.
Ako primetite bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite o tome nadležnog veterinara.

Ciljne vrste životinja: Goveda, ovce i svinje.

Doziranje i način primene: Govedima i ovcama lek se aplikuje jednokratno, subkutano a svinjama jednokratno intramuskularno.
Preparat se primenjuje u sledećoj dozi:
Goveda: 1 mL/10 kg t.m. (7.5 mg levamizol-hidrohlorida po kg t.m.). Za goveda telesne mase 300 kg i više,maksimalna doza iznosi 30 mL.
Ovce: 1 mL/10 kg t.m. (7.5 mg levamizol-hidrohlorida po kg t.m.). Ovce telesne mase veće od 90 kg dobijaju maksimalno 6mL preparata.
Svinje: 1 mL/10 kg t.m. (7.5 mg levamizol-hidrohlorida po kg t.m.). Za svinje telesne mase 150 kg i više  maksimalna doza iznosi 15 mL.

Uputstvo za pravilnu upotrebu leka: Svinjama lek aplikovati isključivo intramuskularno.
Kod životinja sa jakom infestacijom primenu leka treba ponoviti posle 2 do 4 nedelje. Pošto preparat ne deluje ovocidno, nakon terapije treba neškodljivo ukloniti izmet, odnosno stado premestiti na drugi pašnjak.

Karenca: Meso i jestiva tkiva: 28 dana
Ne koristiti kod životinja čije je mleko namenjeno za ishranu ljudi.

Posebna upozorenja

Za primenu na životinjama:Svinjama lek aplikovati isključivo i.m. Kod svinja infestiranih plućnim nematodama primena leka prouzrokuje kašalj i povraćanje. Lek se ne primenjuje kod prasadi čija je telesna masa ispod 10kg. 
Pošto preparat ne deluje ovocidno, nakon terapije treba neškodljivo ukloniti izmet, odnosno stado premestiti na drugi pašnjak.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije:Lek se može primenjivati u graviditetu ali treba izbegavati njegovu primenu u poslednjem mesecu graviditeta. Ne primenjuje se kod životinja u laktaciji ako se mleko koristi za ljudsku ishranu.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama: Kod osoba koje rukuju lekom moguće su reakcije preosetljivosti. Izbegavati direktan kontakt očiju, sluzokože i kože sa lekom. Posle primene leka, ruke treba dobro oprati da bi se sprečila senzibilizacija i pojava alergija. U slučaju pojave reakcije preosetljivosti zatražiti lekarsku pomoć.

Posebne predostrožnosti kod odlaganja i uništavanja leka: Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Posebna upozorenja za čuvanje leka: Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25oC. Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: 2 godine.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:  Lek upotrebiti odmah.

Način izdavanja: Izdaje se na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AE01

Pakovanje: Bočica od 20 mL, 50 mL i 100 mL.

Proizvođač: “FM Pharm” d.o.o., Subotica

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Neositol