NEOCLOSANTEL

Category:

Description

NEOCLOSANTEL (U PROCESU REGISTRACIJE)

 

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA

1 ml rastvora za injekciju sadrži

Aktivna supstanca:
Klozantel 50 miligrama

Pomoćne supstance:
Povidon K12
Dinatrijum edetat
Natrijum hidroksid
Propilenglikol
Glicerol-formal
Glacijalna sirćetna kiselina
Voda za injekcije

INDIKACIJE

Goveda

Lečenje i kontrola metiljavosti izazvane larvenim i odraslim oblicima Fasciola hepatica.
Lečenje i kontrola infekcija izazvanih larvenim i odraslim oblicima gastrointestinalnih nematoda: Bunostomum phlebotomum, Haemonchus contortus, Haemonchus placei i Oesophagostomum radiatum.
Lečenje hipodermoze izazvane larvama diptera (Hypoderma spp.).

Ovce

Lečenje i kontrola metiljavosti izazvane larvenim i odraslim oblicima Fasciola hepatica.
Lečenje i kontrola infekcija izazvanih larvenim i odraslim oblicima gastrointestinalnih nematoda: Bunostomum phlebotomum, Haemonchus contortus, Haemonchus placei, Oesophagostomum radiatum i Chabertia ovis.
Lečenje estroze izazvane larvama Oestrus ovis.

KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjuje se kod ovaca i goveda sa poznatom preosetljivošću na klosantel ili druge komponente u sastavu leka.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda i ovce.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Subkutana upotreba.

Goveda:

– fascioloza i gastrointestinalna nematodoza (2.5 mg /kg tm klosantela, odnosno 0.5 ml leka na 10 kg t.m.), jednokratno
– hipodermoza (5 mg klosantela/ kg t.m., odnosno 1 ml leka na 10 kg tm), jednokratno

Ovce
– estroza i gastrointestinalna nematodoza (2.5 mg klosantela /kg t.m., odnosno 0.5 ml leka na 10 kg t.m.), jednokratno
– fascioloza (5 mg klosantela/kg t.m., odnosno 1 ml leka na 10 kg t.m.), jednokratno

Maksimalan volumen leka po injekcionom mestu je 15 ml kod goveda i 3 ml kod ovaca.
Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.
Obezbediti dovoljnu udaljenost između mesta ubrizgavanja leka kada je potrebno više mesta primene. Injekciono mesto lagano izmasirati. Plan lečenja treba da se zasniva na epidemiološkim faktorima i da bude personalizovan za svako gazdinstvo. Program lečenja treba da utvrdi licencirani veterinar.

KARENCA

Goveda
Meso i iznutrice: 54 dana
Mleko: Lek se ne koristi kod krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi, uključujući i period zasušenja. Ne koristiti u poslednjem trimestru graviditeta kod junica čije mleko će se koristiti u ishrani ljudi.

Ovce:
Meso i iznutrice: 107 dana
Lek se ne koristi kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi, uključujući i period zasušenja. Ne koristiti godinu dana pre prvog jagnjenja kod ovaca čije mleko će se koristiti u ishrani ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece
Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

POSEBNA UPOZORENJA

Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

– suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda

– subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.

Kliničke slučajeve sumnjive na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Lek ne sadrži konzervanse.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

– Lica sa poznatom preosetljivošću na klosantel treba da izbegavaju kontakt sa lekom.
– Voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja leka, kao ni direktnog kontakta leka sa kožom i očima , preduzimajući posebne mere predostrožnosti:
– Nosite zaštitne rukavice i perite ruke nakon upotrebe leka.
– Ako lek slučajno dospe na kožu ili u oči, odmah ih isperite s puno vode.
– Ne pušiti, jesti i piti tokom rukovanja lekom.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Lek se može primenjivati tokom graviditeta
Koristiti lek u skladu sa procenom koristi / rizika od strane veterinara.

Interakcije

Nisu poznate.

Predoziranje

Goveda i ovce dobro podnose doze do 4 puta veće od terapijskih. Simptomi predoziranja su: ataksija, nekoordinacija, slabost i poremećaji vida.

Inkompatibilnost

U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

Pakovanje:

Bočica od tamnog stakla, zatvorena čepom od brombutila i aluminijumskim poklopcem, sa 100 ml rastvora za injekciju.

 

Način izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATC vet kod: QP52AG09